TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cal­ci­to­ni­na Hub­ber Am­pul     On­ko

Sal­mon kal­si­to­nin

Ambalaj: 100IU/1 mLx10 ampul.

Cal­ci­to­ni­na Hub­ber Na­sal Spray

Sal­mon kal­si­to­nin

Ambalaj: 50 IU/doz: 14 püs­kürt­me için 2 mL’lik şi­şe :: 100IU/doz: 100 µl’lik tek kul­la­nım­lık 7 sprey.

Eşdeğeri: Ste­o­cin Na­zal Sprey: 50 IU/dozx2 mL (Drog­san).

End.:Os­te­opo­roz;os­te­oliz ve/ve­ya os­te­ope­ni­ye bağ­lı ke­mik ağ­rı­la­rı; ke­mi­ğin pa­gethas­ta­lı­ğı (os­te­otis de­for­mans), özel­lik­le ke­mik ağ­rı­sı, nö­ro­lo­jikkomp­li­kas­yon­lar, prog­re­sif ke­mik lez­yon­lu ol­gu­lar, tam ol­ma­yan yada tek­rar­la­nan kı­rık­lar, se­rum al­ka­li fos­fa­taz ve üri­ner hid­rok­sip­ro­linatı­lı­mı ar­tı­şıy­la be­lir­gin­le­şen art­mış ke­mik dö­nü­şüm­lü ol­gu­larvar­lı­ğın­da; hi­per­kal­se­mi (me­me, ak­ci­ğer ve­ya böb­rek kar­si­no­mu,mi­ye­lom ve di­ğer ma­lig­ni­te­le­re se­kon­der du­rum­da tü­mo­ral os­te­oli­zebağ­lı; hi­per­pa­ra­ti­ro­idizm, im­mo­bi­li­zas­yon ve D vi­ta­mi­ni in­tok­si­kas­yon­la­rı­nabağ­lı olu­şan kro­nik ol­gu­la­rın et­kin­lik sağ­la­na­na ka­dar uzun sü­re­lite­da­vi­si); nö­ro­dist­ro­fik has­ta­lık­lar (Al­go­dist­ro­fi ve­ya Su­deckhas­ta­lı­ğı da de­ni­len) ve akut pan­k­re­atit­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Kal­si­to­ni­nekar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uzun sü­re­li kul­la­nı­mı öne­ril­mez.Ge­be ka­dın­lar­da ye­ter­li de­ne­yim yok­tur. An­ne sü­tü­ne geç­ti­ği­ne da­irba­zı bul­gu­lar ol­du­ğun­dan te­da­vi sı­ra­sın­da em­zir­me öne­ril­mez. Ço­cuk­lar­dauzun sü­re­li kul­la­nı­ma da­ir ye­ter­li ve­ri bu­lun­ma­dı­ğın­dan, tıb­biaçı­dan zo­run­lu gö­rül­me­dik­çe ço­cuk­lar­da bir­kaç haf­ta­dan faz­la uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı, baş dön­me­si, sı­cak­lıkhis­si­nin eş­lik et­ti­ği ha­fif al bas­ma­sı ve na­di­ren po­li­üri ve tit­re­me­lergö­rü­le­bi­lir. Bu et­ki­ler do­za bağ­lı olup, IM ve­ya SC uy­gu­la­ma­lar­dançok IV uy­gu­la­ma­da da­ha sık­tır. Sal­mon kal­si­to­nin int­ra­na­zal uy­gu­la­ma­la­rın­dada­ha az yan et­ki oluş­mak­ta­dır.

Etkileş.: Kal­si­to­nin en­jek­si­yo­nun­danson­ra, se­rum kal­si­yum dü­zey­le­ri ge­çi­ci ola­rak nor­ma­lin al­tı­na ine­bi­lir.Bu du­rum komp­li­kas­yon­la­ra yol aç­ma­sa da, kar­di­yak gli­ko­zit­le­rindoz­la­rı­nın ayar­lan­ma­sı ge­rek­li ola­bi­le­ce­ğin­den, bu tür­den ilaç­la­rıbir­lik­te alan has­ta­lar­da dik­kat ge­re­kir.

Doz Önerisi:CalcitoninaHubber Ampul: Pa­get has­ta­lı­ğın­da öne­ri­lenhü­cum do­zu, SC ve­ya IM yol­la gün­de 100 UI olup, bi­yo­kim­ya­sal pa­ra­met­re­lernor­mal­le­şin­ce­ye ve semp­tom­lar dü­ze­lin­ce­ye ka­dar de­vam edil­me­li­dir.Ol­gu­la­rınço­ğun­da en iyi sür­dür­me gün­de ve­ya gü­na­şı­rı 50 UI doz uy­gu­la­ma­sıy­lasağ­la­na­bi­lir. Hi­per­kal­se­mi­de doz, hi­per­kal­se­mi­nin de­re­ce­si­neve has­ta­nın ver­di­ği ya­nı­ta gö­re ayar­lan­ma­lı­dır. Öne­ri­len uy­gu­la­ma,12 sa­at­te bir SC ve­ya IM yol­la 4 UI/kg ile baş­la­mak­tır. 24-48 sa­at için­detat­min edi­ci so­nuç­la­ra ula­şıl­ma­dı­ğı tak­dir­de doz, 12 sa­at­te bir 8UI/kg’ye yük­sel­ti­lir. 48 sa­at so­nun­da ya­nıt el­de edi­le­me­miş­se, mak­si­mumola­rak 6 sa­at­te bir 8 UI/kg’ye çı­ka­bi­lir. Post­me­no­po­zal os­te­opo­roz­daöne­ri­len doz, SC ya da IM yol­la gün­de 100 UI olup, gün­lük 600 mg ele­men­telkal­si­yu­ma eş­de­ğer kal­si­yum­la bir­lik­te D vi­ta­mi­ni (gün­de 400 üni­te)ek­le­nir. Bir te­da­vi sik­lu­su­nun bi­le ye­ter­li ola­bi­le­ce­ği­ne da­irbul­gu­lar var­dır. Her ol­gu­da ye­ter­li di­yetesas­tır. Ke­mik me­tas­taz­la­rı­na bağ­lı ağ­rı­lar­da 48 sa­at bo­yun­ca 6sa­at­te bir SC ve­ya IM yol­la 200 UI uy­gu­la­nır. Te­da­vi, ba­zı has­ta­lar­da1 haf­ta ve­ya da­ha uzun sü­rey­le ağ­rı­nın şid­de­ti­ni azal­ta­bi­lir.Calcitonina Hubber Nazal Spray: Pa­gethas­ta­lı­ğın­da te­da­vi­ye bi­ri sa­bah, di­ğe­ri ak­şam ol­mak üze­re 2 ke­re­yebö­lü­ne­cek şe­kil­de gün­de 200 UI ile baş­la­nır. Gün­lük 2 uy­gu­la­ma­nınher­bi­ri­nin ay­rı bu­run de­lik­le­ri­ne ya­pıl­ma­sı ve te­da­vi­nin se­rumal­ka­li fos­fa­taz ara­cı­lı­ğı (al­ter­na­tif ola­rak id­rar­la 24 sa­at için­deeli­mi­ne olan hid­rok­sip­ro­lin mik­ta­rı) ile kont­rol edil­me­si öne­ril­mek­te­dir.Nö­ro­lo­jik semp­tom­lar ve/ve­ya ke­mik de­for­mas­yo­nu­nun esas ol­du­ğuhas­ta­lar­da, bi­yo­kim­ya­sal pa­ra­met­re­ler sta­bi­li­ze ol­duk­tan son­rabi­le gün­de 100-200 UI doz uy­gu­la­ma­sı­na de­vam et­me­nin uy­gun ola­bi­le­ce­ğigöz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır. Post­me­no­po­zal os­te­opo­roz­da doz, kal­si­yum ila­ve­siy­le(gün­lük 600 mg ele­men­tel kal­si­yu­ma eş­de­ğer) ile bir­lik­te gün­de 100UI ola­rak be­lir­le­ne­bi­lir. Ye­ter­lidi­yet esas­tır. Gün­lük tek do­zun ge­ce ya­pıl­ma­sı ve her gün fark­lı bu­runde­lik­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir.

Calcitonina adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki