TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cal­ci­um San­doz Am­pulNo­var­tisCH

Kal­si­yum glu­bi­onat

Ambalaj:1.375 g/10 mLx5 ampul.

Cal­ci­um San­doz For­te Efervesan Tab­let

Kal­si­yum glu­ko­no­lak­tat2.94 g, kal­si­yum kar­bo­nat 0.3 g

Ambalaj: 10 efer­ve­san tablet.

End.:De­ği­şikkay­nak­lı os­te­opo­roz­lar­da (post­me­no­po­zal, yaş­lı­lık, kor­ti­kos­te­ro­idkul­la­nı­mı­na bağ­lı, gast­rek­to­mi ve­ya ha­re­ket­siz­lik so­nu­cu) sık­lık­lata­mam­la­yı­cı te­da­viy­le kom­bi­ne ola­rak, pre ve post­me­no­po­zal ke­mikde­mi­ne­ra­li­zas­yo­nu­nun ön­len­me­si, ra­şi­tizm ve os­te­oma­la­zi te­da­vi­si­neek ola­rak, giz­li te­ta­ni (akut du­rum­la­rın te­da­vi­si için dü­şük doz­lar),ka­dın­la­rın ge­be­lik ve em­zir­me dö­nem­le­riy­le ço­cuk­la­rın bü­yü­me vege­liş­me dev­re­le­rin­de ar­tan kal­si­yum ge­rek­si­ni­mi­nin kar­şı­lan­ma­sın­da,aler­jik du­rum­lar­da (des­tek­le­yi­ci te­da­vi ola­rak) kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:İla­caaşı­rı du­yar­lık, hi­per­kal­se­mi (örn. Hi­per­pa­ra­ti­ro­idizm, aşı­rı doz­daD vi­ta­mi­ni alı­mı, plaz­ma­si­to­ma gi­bi de­kal­si­fi­ye tü­mör­ler, ke­mikme­tas­taz­la­rı), şid­det­li hi­per­kal­si­üri, ağır re­nal yet­mez­lik du­rum­la­rın­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Hi­per­kal­si­üri­li has­ta­lar­da, böb­rek fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu ya da üri­ner taş ol­gu­su geç­mi­şi bu­lu­nan­lar­da id­rar­dakal­si­yum atı­lı­mı­nın iz­len­me­si ge­rek­li­dir. Üri­ner taş olu­şu­mu­naeği­lim­li has­ta­la­rın bol mik­tar­da sı­vı al­ma­la­rı öne­ri­lir. Kal­si­yumte­da­vi­si sü­re­sin­ce, yük­sek doz D vi­ta­mi­ni alın­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Na­dir ol­gu­lar­da ha­fif gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar(şiş­kin­lik, ka­bız­lık ve­ya di­ya­re) olu­şa­bi­lir.

Etkileş.: Kal­si­yum oral tet­ra­sik­lin­le­rinve flo­rür müs­tah­zar­la­rı­nın emilimini azal­ta­bi­lir. Bun­lar­la bir­lik­tekul­la­nıl­dı­ğın­da 3 sa­at­lik bir ara bı­ra­kıl­ma­lı­dır. D vi­ta­mi­niy­lebir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, kal­si­yu­mun ab­sorp­si­yo­nun­da ar­tış gö­rü­lür.Kal­si­yu­mun gast­ro­in­tes­ti­nal ka­nal­dan ab­sorp­si­yo­nu, ba­zı gı­da­lar­la(örn. Is­pa­nak, ta­hıl, süt ve süt ürün­le­ri) bir­lik­te alın­ma­sıy­la aza­lır.D vi­ta­mi­niy­le bir­lik­te yük­sek doz­da alın­dı­ğın­da, kal­si­yum, ve­ra­pa­milve ola­sı­lık­la di­ğer kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri­nin et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir.Di­ji­ta­li­ze has­ta­lar­da yük­sek doz oral kal­si­yum kul­la­nı­mı, kar­di­yakarit­mi ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi:Calcium Sandoz Ampul: Eriş­kin­ler­de gün­de 1-3 am­pul IVve­ya IM ola­rak, ço­cuk­lar­da gün­de 1 am­pul IV ola­rak uy­gu­la­nır. Calcium Sandoz Forte Film Tablet: Eriş­kin­ler­de has­ta­lık du­ru­mu­na gö­re gün­de 3x1-2tab­let ve ço­cuk­lar­da ise gün­de 2-3 tab­let ve­ya da­ha az ve­ri­lir.

CalciumSandoz adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki