TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Car­bop­la­tin Teva F­la­kon IV    Med-İlaç

Kar­bop­la­tin

Ambalaj: 150 mgx1 liyofilize fla­kon :: 450mg/45 mLx1 fla­kon.

Eşdeğeri: Car­bop­la­tinAtafarm Flakon: 150 mgx1toz fla­kon, 450 mgx1 toz fla­kon (Atafarm); Car­bop­la­tin DBLFlakon: 150 mg/15 mLx1 fla­kon,450 mg/45 mLx1 flakon (Or­na); Carboplatin EbeweF­la­kon: 150 mg/15 mLx1 fla­kon,450 mg/45 mLx1 flakon (Liba); Carbosin F­la­kon:150 mg/15 mLx1 fla­kon (Er-Kim); Pa­rapla­tin RTU F­la­kon:150 mg/15 mLx1 fla­kon, 450 mg/45 mLx1 flakon (BMS).

End.:Di­ğer uy­gunke­mo­te­ra­pö­tik ajan­lar­la kom­bi­ne hal­de iler­le­miş over kan­ser­le­ri­ninbaş­lan­gıç te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Da­ha ön­ce sisp­la­tin te­da­vi­sigö­ren has­ta­lar da da­hil, ilk ke­mo­te­ra­pi­den son­ra nük­se­den over kan­ser­lihas­ta­la­rın pal­ya­tif te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Kar­bop­la­tin ay­rı­ca kü­çük hüc­re­liak­ci­ğer kan­se­rin­de de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Kar­bop­la­ti­ne,sisp­la­ti­ne ve­ya pla­tin içe­ren di­ğer mad­de­le­re kar­şı aşı­rı du­ya­rl­ığıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Kar­bop­la­tin, cid­di ke­mik ili­ği sup­res­yo­nuve­ya çok faz­la ka­na­ma­sı olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ribo­zuk olan has­ta­lar­da kar­bop­la­tin­le ya­pı­lan te­da­vi­den son­ra bu pa­ra­met­re­ler­deda­ha şid­det­li de­ği­şik­lik­le­re eği­lim gö­rü­lür. Kar­bop­la­tin alan tümha­s­ta­lar­da re­nal fonk­si­yon kont­rol edi­lme­li­dir. Ola­sı şid­det­li mi­debu­lan­tı­la­rı ve kus­ma­la­rı kont­rol et­mek için an­ti­eme­tik te­da­vi ted­bir­le­rialın­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mın­dan ola­bil­di­ğin­ce ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Kar­bop­la­ti­nin in­san sü­tüy­le sal­gı­la­nıp sal­gı­lan­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir.Te­da­vi sı­ra­sın­da em­zir­me­ye ara ve­ril­me­si öne­ri­lir.

Yan E.:Sey­rek ola­raknef­ro­tok­si­si­te, nö­ro­tok­si­si­te, oto­tok­si­si­te ve gast­ro­in­tes­ti­nalad­vers et­ki­le­re ne­den ol­mak­ta, fa­kat da­ha şid­det­li ola­rak mi­ye­lo­sup­res­yo­nayol aç­mak­ta­dır. Çok na­dir ol­mak­la bir­lik­te kar­bop­la­tin ve­ril­dik­tenson­ra pe­ri­fe­ral nö­ro­pa­ti­ler ve oto­tok­si­si­te­nin işa­ret­le­ri or­ta­yaçı­ka­bi­lir. Bun­lar tam ola­rak re­ver­sibl ol­ma­ya­bi­lir ve bi­li­nen biran­ti­do­tu da yok­tur.

Etkileş.: Alü­min­yum içe­ren en­jek­si­yon ve­yaen­füz­yon ma­ter­ya­liy­le te­mas et­ti­ril­me­me­li­dir. Kar­bop­la­tin nef­ro­tok­sikilaç­la­rın böb­rek­ler üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni şid­det­len­di­re­bi­lir.

Doz Önerisi:Carboplatin sadece intravenöz olarak uygulanır. Daha evvel tedavigörmemiş karaciğer fonksiyonu normal yetişkinlerde Carboplatin dozu, tek intravenöz dozu olarak 400mg/m2'dir ve kısa sürede (15-60 dakikada) uygulanmalıdır. İlk Carboplatin dozundan sonra dört hafta geçinceyekadar terapi tekrar edilmemelidir. Daha önce myelosüpresif tedavi gören vedurumu genel olarak iyi olmayan (ECOG-Zubrod 2-4 veya Karnofsky 80'nin altında)hastalarda bazı risk faktörleri nedeniyle ilk dozun %20-25 azaltılması tavsiyeedilir. Daha sonraki doz ayarlamaları için Carboplatin ile tedavinin ilk dönemlerindehaftalık kan sayımlarıyla hematolojik alt sınırın saptanması tavsiye edilir.

CarboplatinTeva adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki