TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ci­bad­rex Di­vi­tabNo­var­tisPhar­ma

Be­na­zep­ril HCI, hid­rok­lo­rotiyazit

Ambalaj: 5+6.25x28 film tab­let :10+12.5x28 film tablet.

End.:Be­na­zep­rilve hid­rok­lo­ro­ti­ya­zidin kombine kullanımının endike ol­du­ğu hipertansiyonolgularında kullanılır.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı olan ki­şi­ler­de ve anü­ri, şid­det­liböb­rek ve ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği, te­da­vi­ye di­renç­li hi­po­ka­le­mi vehi­po­nat­re­miy­le semp­to­ma­tik hi­pe­rü­ri­se­mi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Cer­ra­hi gi­ri­şim­den ön­ce, has­ta­nın ACE in­hi­bi­tö­rükul­lan­dı­ğı anes­te­zis­te bil­di­ril­me­li­dir. Be­na­zep­ril ile te­da­visı­ra­sın­da la­renks öde­mi ve şo­kun eş­lik et­ti­ği an­ji­yo­ödem ölü­me ne­denola­bi­lir. ACEin­hi­bi­tö­rüy­le te­da­vi sı­ra­sın­da hi­po­tan­si­yon olu­şa­bi­lir. Sant­ralsi­nir sis­te­mi üze­ri­ne et­ki­le­ri en­der gö­rü­lürse de, has­ta­la­ra ara­bave­ya ma­ki­ne kul­la­nır­ken böy­le et­ki­le­rin ola­bi­le­ce­ği­ni akıl­datut­ma­la­rı öğüt­len­me­li­dir. Bu kom­bi­nas­yon ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Be­be­ğe za­ra­rı çok ola­nak­sız gö­rül­mek­le bir­lik­te, em­zir­me sı­ra­sın­dakul­la­nımı öne­ril­mez.

Yan E.:Sık sık başağ­rı­sı, baş dön­me­si his­si, yor­gun­luk, üst so­lu­num yo­lu semp­tom­la­rı,ök­sü­rük ar­tı­şı mi­yal­ji; ba­zan uy­ku­suz­luk, si­nir­li­lik, ank­si­ye­tedu­rum­la­rı, dep­res­yon, ko­or­di­nas­yon bo­zuk­luk­la­rı, as­te­ni, ku­lakçın­la­ma­sı, ter bas­ma­sı, hi­po­es­te­zi, pos­tu­ral baş dön­me­si, hi­per­tan­si­yon,pal­pi­tas­yon, kan ba­sın­cın­da aşı­rı düş­me, fa­ren­jit, ri­nit, nez­le ben­ze­risemp­tom­lar, si­nü­zit, gö­ğüs ağ­rı­sı, disp­ne, bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re,ka­rın ağ­rı­sı, dis­pep­si, gast­rit, gaz, kons­ti­pas­yon, ka­şın­tı, dö­kün­tü,sı­cak­lık his­si, li­bi­do azal­ma­sı, im­po­tens, id­rar yo­lu semp­tom­la­rı,sırt ağ­rı­sı, art­rit, pe­ri­fe­rik ve je­ne­ra­li­ze ödem, yüz ve du­dak­lar­daödem gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Tiyazit­lerkü­rar tü­rev­le­ri­nin ve an­ti­hi­per­tan­sif ilaç­la­rın (gu­ane­ti­din, me­til­do­pa,b-blo­ker­ler, va­zo­di­la­tör­ler,kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri, ACE in­hi­bi­tör­le­ri) et­ki­si­ni ar­tı­rır. Tiyazit­ler lit­yu­mun te­ra­pö­tikve tok­sik et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Kor­ti­kos­te­ro­id­ler, ACTH, am­fo­te­ri­sinve kar­be­nok­so­lon tiyazit­le­rin hi­po­ka­le­mik et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.Gu­ana­benz ve pro­pan­te­lin hid­rok­lo­ro­ti­ya­zi­din emi­li­mi­ni ar­tı­rır,ko­les­ti­ra­min ve ko­les­ti­pol ise azal­tır. İn­sü­lin ve oral an­ti­di­ya­be­tikajan­la­rın do­zu­nun ayar­lan­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Po­tan­si­yel hi­po­ka­le­mive­ya hi­po­mag­ne­ze­mi di­ji­ta­le bağ­lı kar­di­yak arit­mi ris­ki­ni ar­tı­rır.Ba­zı nons­te­ro­idal an­ti­ro­ma­tiz­mal ilaç­lar (in­do­me­ta­sin gi­bi), bir­lik­teuy­gu­lan­dık­la­rın­da tiyazit­le­rin di­üre­tik ve an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­le­ri­niazal­ta­bi­lir­ler.

Doz Önerisi: Ha­fif ile or­ta şid­det­te hi­per­tan­si­yo­nu olan has­ta­lar­date­da­vi gün­de bir kez 5/6.25 Ci­bad­rex ile baş­la­tıl­ma­lı­dır. Eğer 3-4 haf­ta son­ra kan ba­sın­cıye­ter­li oran­da düş­mez­se, doz iki ka­tı­na yük­sel­til­me­li­dir. Eğer kanba­sın­cı 3-4 haf­ta son­ra ha­la kont­rol al­tı­na alı­na­ma­mış ise doz ikika­tı­na yük­sel­ti­lir. Kan ba­sın­cı­nı kont­rol al­tı­na al­ma­da bu te­da­vi­ninye­ter­siz ol­du­ğu ol­gu­lar­da, şid­det­li hi­per­tan­si­yo­nu olan ve­ya hi­per­tan­si­yo­nukont­rol al­tı­naın zor ol­du­ğu has­ta­lar­da, gün­de 2 kez 20/25 mg doz­da Ci­bad­rex uy­gu­la­ma­sı dü­şü­nül­me­li­dir.

Cibadrex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki