TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cisplatin Ebewe Flakon Liba

Sisplatin

Ambalaj: 10 mg/20 mLx1 flakon :: 25 mg/50 mLx1 flakon :: 50mg/100 mLx1 flakon.

Eşdeğeri: Cisp­la­tin DBL En­jek­tablSo­lüs­yon: 10 mg/10mLx 1 fla­kon, 50 mg/50 mLx1 fla­kon (Or­na); Pla­to­sin-S En­jek­si­yon:10 mg/20 mLx1 vi­al, 25 mg/50 mLx1 vi­al, 50 m/100mLx1 vi­al (Med İlaç).

End.: Monoterapi veya diğer kemoterapötik ajanlarla kombinasyonşeklinde yaygın veya metastatik tümörler; testiküler kanser (palyatif veyaküratif polikemoterapi), over kanseri (III ve IV. evre) ve baş ve boyun skuamozhüc­reli karsinomları (palyatif tedavi).

Kontr.E.:Böb­rekiş­lev­le­rin­de bo­zuk­luk (kre­ati­nin kli­ren­si ya da kan­da­ki kre­ati­nindü­ze­yi­nin pa­to­lo­jik dü­zey­de bu­lun­ma­sı), işit­me bo­zuk­luk­la­rı, he­ma­to­lo­jikbo­zuk­luk­lar, sisp­la­tin ya da pla­tin­li bi­le­şik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık,ge­be­lik ve em­zir­me dö­nem­le­rin­de kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.: Yal­nız­ca kan­ser ke­mo­te­ra­pi­si ko­nu­sun­da de­ne­yim­lihe­kim­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­lı­dır. Böb­rek yet­mez­li­ği ris­ki­niazalt­mak ama­cıy­la has­ta­da 24 sa­at­te en az 3 lit­re­lik di­ürez sağ­lan­ma­lı­dır.Hi­per­hid­ra­tas­yo­nailk en­jek­si­yon­dan 24 sa­at ön­ce baş­lan­ma­lı ve te­da­vi sü­re­sin­ce de­vamedil­me­li­dir. Sis­p­la­tin er­kek­ler­de ge­çi­ci ya da ka­lı­cı ste­ri­li­te­yene­den ola­bi­lir.

Yan E.:Re­nal tok­si­si­tekü­mü­la­tif do­za bağ­lı­dır; do­zu­n azal­tıl­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Doz sa­yı­sıart­tık­ça bi­la­te­ral ve uni­la­te­ral oto­tok­si­si­te ris­ki de ar­tar.Sisp­la­tin te­da­vi­si alan ba­zı has­ta­lar­da lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nive­ya ane­miy­le ken­di­ni gös­te­ren ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu da gö­rü­le­bi­lir.Has­ta­lar­da te­da­vi­den 1-4 haf­ta son­ra bu­lan­tı-kus­ma gö­rü­lür. 4-7 aysü­ren uzun te­da­vi dö­nem­le­rin­den son­ra pe­ri­fe­rik si­nir has­ta­lık­la­rı,tat du­yu­su kay­bı ve­ya du­yar­lık gö­rü­le­bi­lir. En­jek­si­yon­dan he­menson­ra yüz­de ödem, disp­ne, ta­şi­kar­di, hi­po­tan­si­yon gi­bi ana­fi­lak­sibul­gu­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Na­di­ren kar­di­yak ra­hat­sız­lık­lar, ano­rek­si, tran­sa­mi­naz­lar­dayük­sel­me gö­rü­lür.

Etkileş.:Nef­ro­tok­sikve oto­tok­sik po­tan­si­ye­li ar­tır­ma­da si­ner­jik et­ki gös­te­ren ami­nog­li­ko­zitsı­nı­fı ilaç­lar il­ke ola­rak bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sisp­la­tin,an­ti­kon­vül­zan ilaç­la­rın plaz­ma dü­zey­le­ri­ni dü­şü­rür.

Doz Önerisi: Sisplatin 6-8 saatlik bir sürede IV infüzyonla birkerede uygulanmalıdır. Erişkin ve çocuklarda sisplatinin önerilen dozu her 3-4haftada IV tek doz şeklinde 50 ile 120 mg/m2 ya da her 3-4 haftadabir 5 gün boyunca IV 15-20 mg/m2/gün. Sisplatinin genel dozu her 3-4haftada bir 20 mg/m2 yükseltilir. 25°C'nin altında, ışıktankoruyarak saklanmalıdır.

CisplatinEbewe adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki