TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cisp­la­ti­n-Te­va Fla­kon   Med-İlaç

Sisp­la­tin

Ambalaj: 10 mgx1 toz fla­kon :: 50 mgx1 toz fla­kon.

Eşdeğeri: Cis-P­la­ti­num Fla­kon:10 mgx1 toz fla­kon, 50 mgx1 toz fla­kon (Ata­farm).

End.:Tes­tis, over,ute­rus (ser­viks, en­do­met­ri­um), baş-bo­yun, özo­fa­gus, ak­ci­ğer kar­si­nom­la­rınıntedavisinde endikedir. Ke­mo­te­ra­pi­de da­ha çok di­ğer an­ti­ne­op­las­tik­ler­lekom­bi­ne ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Böb­rek iş­lev­le­rin­debo­zuk­luk (kre­ati­nin kli­ren­si ya da kan­da­ki kre­ati­nin dü­ze­yi­nin pa­to­lo­jikdü­zey­de bu­lun­ma­sı), işit­me bo­zuk­luk­la­rı, he­ma­to­lo­jik bo­zuk­luk­lar,sisp­la­tin ya da pla­tin­li bi­le­şik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık, ge­be­likve em­zir­me dö­nem­le­rin­de kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.: Yal­nız­ca kan­ser ke­mo­te­ra­pi­siko­nu­sun­da de­ne­yim­li he­kim­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­lı­dır. Böb­rekyet­mez­li­ği ris­ki­ni azalt­mak ama­cıy­la has­ta­da 24 sa­at­te en az 3 lit­re­likdi­ürez sağ­lan­ma­lı­dır. Hi­per­hid­ra­tas­yo­na ilk en­jek­si­yon­dan 24 sa­atön­ce baş­lan­ma­lı ve te­da­vi sü­re­sin­ce de­vam edil­me­li­dir. Sis­p­la­tiner­kek­ler­de ge­çi­ci ya da ka­lı­cı ste­ri­li­te­ye ne­den ola­bi­lir.

Yan E.:Re­nal tok­si­si­tekü­mü­la­tif do­za bağ­lı­dır; do­zu­n azal­tıl­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Doz sa­yı­sıart­tık­ça bi­la­te­ral ve uni­la­te­ral oto­tok­si­si­te ris­ki de ar­tar.Sisp­la­tin te­da­vi­si alan ba­zı has­ta­lar­da lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nive­ya ane­miy­le ken­di­ni gös­te­ren ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu da gö­rü­le­bi­lir.Has­ta­lar­da te­da­vi­den 1-4 haf­ta son­ra bu­lan­tı-kus­ma gö­rü­lür. 4-7 aysü­ren uzun te­da­vi dö­nem­le­rin­den son­ra pe­ri­fe­rik si­nir has­ta­lık­la­rı,tat du­yu­su kay­bı ve­ya du­yar­lık gö­rü­le­bi­lir. En­jek­si­yon­dan he­menson­ra yüz­de ödem, disp­ne, ta­şi­kar­di, hi­po­tan­si­yon gi­bi ana­fi­lak­sibul­gu­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Na­di­ren kar­di­yak ra­hat­sız­lık­lar, ano­rek­si, tran­sa­mi­naz­lar­dayük­sel­me gö­rü­lür.

Etkileş.:Nef­ro­tok­sikve oto­tok­sik po­tan­si­ye­li ar­tır­ma­da si­ner­jik et­ki gös­te­ren ami­nog­li­ko­zitsı­nı­fı ilaç­lar il­ke ola­rak bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sisp­la­tin,an­ti­kon­vül­zan ilaç­la­rın plaz­ma dü­zey­le­ri­ni dü­şü­rür.

Doz Önerisi: Sa­de­ce IV ola­rak uy­gu­la­nır. Tek ba­şı­na ve­ya di­ğeran­ti­ne­op­las­tik ilaç­lar­la bir­lik­te 20-120 mg/m2 ara­sın­dade­ği­şen doz­lar­da ve­ri­le­bi­lir. Has­ta­nın du­ru­mu ve ila­cın tok­si­si­te­sigöz önü­ne alı­na­rak doz ayar­la­ma­sı ya­pı­lır.

CisplatinTeva adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki