TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Ekim 2018, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cli­a­cil 1.2 Me­ga FilmTab­let    Sanofi-Aventis

Fe­nok­si­me­til­pe­ni­si­linpo­tas­yum

Ambalaj: 1.2MIUx20 çen­tik­li film tablet.

Cli­a­cil Şu­rup İçin Ku­ru Toz

Fe­nok­si­me­til­pe­ni­si­linpo­tas­yum

Ambalaj:300.000 IU/5 mLx150 mL’lik şişe.

End.:Duyarlıpatojenlerin ol­du­ğu ton­sil­lit, akut si­nü­zit ve or­ta ku­lak il­ti­ha­bıgi­bi üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, kı­zıl, eri­zi­pel, üst so­lu­numyo­lu­nun (akut oti­tis me­dia da­hil) ha­fif ve or­ta de­re­ce­de­ki pnö­mo­kok­siken­fek­si­yon­la­rı, pe­ni­si­li­ne du­yar­lı sta­fi­lo­kok­la­rın et­ken ol­du­ğude­ri do­ku­la­rı­nın ha­fif en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.Ko­ru­yu­cu ola­rak akut ro­ma­tiz­ma ve/ve­ya Cho­rea ge­çir­miş has­ta­lar­dahas­ta­lı­ğın tek­ra­rı­nın ön­len­me­si; kon­je­ni­tal ve/ve­ya ro­ma­tiz­malkalp ka­pa­ğı bo­zu­klu­ğu gös­te­ren has­ta­la­rın bak­te­ri­yel en­do­kar­di­tekar­şı ko­run­ma­sın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pe­ni­si­lin­le­rekar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Se­fa­los­po­rin­le­re aşı­rı du­yar­lıol­du­ğu bilinenlerde pe­ni­si­lin­ler­le çap­raz bir aler­ji ola­bi­le­ce­ğigöz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır. Doğru endikas­yon koymak ve gereklidikkati göstermek kaydıyla, risk/yarar açısından de­ğerlendirilerek gebeliktekullanılabilir. Süte geçtiğinden emziren anneler­de dikkatlikullanılmalıdır.

Yan E.:Ana­fi­lak­si,ür­ti­ker, ateş yük­sel­me­si, ek­lem ağ­rı­sı, an­ji­yo­nö­ro­tik ödem, eri­te­mamul­ti­for­me ve eks­fo­li­ya­tif der­ma­tit gi­bi aler­jik re­ak­si­yon­lar da­hasey­rek­tir ve ge­nel­lik­le pa­ren­te­ral pe­ni­si­lin te­da­vi­si sı­ra­sın­dagö­rü­len­le­re oran­la da­ha ha­fif sey­re­der­ler. He­mo­li­tik ane­mi, lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni ve eo­zi­no­fi­li­ye çok sey­rek du­rum­lar­da ras­la­na­bi­lir.

Etkileş.:Eş­za­man­lıola­rak kul­la­nı­lan an­ti­fi­lo­jis­tik, an­ti­ro­ma­tiz­mal ve an­ti­pi­re­tikilaç­lar­da (özel­lik­le indome­tasin, fe­nil­bu­ta­zon, yük­sek doz­lar­da sa­li­si­lat­lar)vü­cut­tan dı­şa­rı atıl­ma­nın kom­pe­ti­tif in­hi­bis­yo­nu dik­ka­te alın­ma­lı­dır.Bak­te­ri­sidet­ki­li pe­ni­si­lin­ler bak­te­ri­yos­ta­tik an­ti­bi­yo­tik­ler­le kom­bi­needil­me­me­li­dir. Oral yol­dan eş­za­man­lı ola­rak ve­ri­len ne­omi­sin, fe­nok­si­me­tilpe­ni­si­li­nin emil­me­si­ni güç­leş­tir­di­ğin­den kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Cliacil 1.2 Mega Tablet: Ter­ci­hen aç kar­nı­na, ye­mek­ler­den1 sa­at ön­ce a­lın­ma­lı­dır. Tab­let­ler bol mik­tar­da su i­le çiğ­nen­me­denyu­tul­ma­lı­dır. A­dö­le­san­lar: gün­de 3 kez ½-1 film tab­let. Ye­tiş­kin­ler:gün­de 3 kez 1 film tab­let. Te­da­vi sü­re­si has­ta­lı­ğın sey­ri­ne bağ­lı­dır.Te­da­vi­ye vü­cut ı­sı­sı nor­ma­le dön­dük­ten son­ra 3 gün da­ha de­vam e­dil­me­li­dir.Re­laps ve se­kon­der komp­li­kas­yon­la­rın ön­len­me­si a­çı­sın­dan Cli­acil i­le ton­si­lit te­da­vi­si en az 10gün sür­dü­rül­me­li­dir. En­fek­si­yon­la­rın çe­şi­di­ne gö­re ye­tiş­kin­ler­deve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da a­şa­ğı­da­ki po­zo­lo­ji­nin uy­gu­lan­ma­sıö­ne­ri­lir: Üs so­lu­num yol­la­rı­nın kı­zıl ve yı­lan­cık da­hil ol­mak ü­ze­reha­fif ve or­ta a­ğır­lık­ta­ki strep­to­kok­sik en­fek­si­yon­lar­da 10 gün sü­rey­legün­de 3x1/5 film tab­let = 1.800.000 E­Ü. So­lu­num yol­la­rı­nın or­ta ku­lakil­ti­ha­bı da­hil ol­mak ü­ze­re ha­fif ve or­ta a­ğır­lık­ta sey­re­den pnö­mo­kok­siken­fek­si­yon­la­rın­da gün­de 3 kez 1 film tab­let = 3.600.000 E­Ü. A­teş nor­ma­ledön­dük­ten son­ra te­da­vi­ye 3 gün da­ha de­vam e­dil­me­li­dir. Yu­mu­şak kı­sım­la­rınor­ta de­re­ce­de ve a­ğır sey­re­den sta­fi­lo­kok­sik en­fek­si­yon­la­rın­dakül­tür ve du­yar­lık test­le­ri ya­pıl­mak ko­şu­luy­la gün­de 3 kez 1 filmtab­let = 3.600.000 E­Ü. O­ro­fa­renk­sin fü­zos­pi­ro­ke­toz­dan kay­nak­la­nanha­fif ve or­ta de­re­ce­de­ki en­fek­si­yon­la­rın­da (Vin­cent an­ji­ni) gün­de3 kez 1 film tab­let = 3.600.000 E­Ü. A­nü­ri­si o­lan has­ta­lar­da doz a­ra­lı­ğı­nın12 sa­a­te çı­ka­rıl­ma­sı ö­ne­ri­lir.Cliacil Şurup: Aç kar­nı­na, en i­yi­si ye­mek­ler­den1 sa­at ön­ce a­lın­ma­lı­dır. 12 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da doz vü­cut a­ğır­lı­ğı­na gö­re he­sap­la­nır.Süt ço­cuk­la­rı ve kü­çük ço­cuk­lar­da gün­lük doz 3 i­le 6 kez­de ve­ril­mekü­ze­re 25.000-90.000 E­Ü/kg’dir. 12 ya­şın ü­ze­rin­de­ki ço­cuk­lar i­le ye­tiş­kin­le­re a­şa­ğı­da­kidoz­lar uy­gu­la­nır. Strep­to­kok en­fek­si­yon­la­rı: Üst so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­da(o­ti­tis me­di­a, kı­zıl ve yı­lan­cık da­hil) ha­fif en­fek­si­yon­lar­da gün­de3-4 kez 200.000 E­Ü i­le or­ta şid­det­te­ki en­fek­si­yon­lar­da gün­de 3 kez400.000 E­Ü ve­ri­lir. Pnö­mo­kok en­fek­si­yon­la­rı: Ha­fif ve or­ta şid­det­te­ki so­lu­numyol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­da (o­ti­tis me­di­a da da­hil), gün­de 4 kez400.000-800.000 E­Ü (has­ta en az 2 gün a­teş­siz o­la­na ka­dar) ve­ri­lir. Sta­fi­lo­kok en­fek­si­yon­la­rı(kül­tür ve du­yar­lık test­le­ri ya­pıl­mak ko­şu­luy­la): De­ri ve yu­mu­şak do­ku­la­rın ha­fifen­fek­si­yon­la­rı i­le a­ğız boş­lu­ğu ve gin­gi­va en­fek­si­yon­la­rın­dagün­de 3-4 kez 400.000 E­Ü ve­ya gün­de 3 kez 800.000 E­Ü ve­ri­lir. Ço­cuk­lar i­çin ­şu doz­lar yol gös­te­ri­ci o­la­bi­lir:Süt ço­cuk­la­rı: gün­de 3 kez ½ öl­çek. U­fak ço­cuk­lar: Gün­de 3 kez 1 öl­çek.O­kul ço­cuk­la­rı: Gün­de 3 kez 2 öl­çek. Te­da­vi sü­re­si has­ta­lı­ğın sey­ri­nebağ­lı­dır. Te­da­vi­ye vü­cut ısı­sı nor­ma­le dön­dük­ten son­ra üç gün da­hade­vam e­dil­me­li­dir. Re­laps ve se­kon­der komp­li­kas­yon­la­rın ön­len­me­sia­çı­sın­dan Cli­acil i­le ton­si­lit te­da­vi­si en az 10 gün sür­dü­rül­me­li­dir.A­nü­ri­si o­lan has­ta­lar­da doz a­ra­lı­ğı­nın 12 sa­a­te çı­ka­rıl­ma­sı ö­ne­ri­lir.

Cliacil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Gıda Günü  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki