TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cli­men Dra­jeSchering

Be­yazdra­je: Est­ra­di­ol-17-va­le­rat 2 mg,

Pem­bedra­je: Est­ra­di­ol-17-va­le­rat 2 mg, sip­ro­te­ro­na­se­tat 1 mg

Ambalaj: 21 dra­je­ (11 be­yaz-10 pem­be).

End.:Kli­mak­te­rikya­kın­ma­lar­da hor­mo­nal rep­las­man te­da­vi­si, de­ri ve ü­ro­ge­ni­taltrak­tü­sün in­vo­lus­yo­nun­da, kli­mak­ter­yum­da dep­re­sif ruh hal­le­ri,kar­si­no­ma­töz ol­ma­yan has­ta­lık­lar ne­de­niy­le ya­pı­lan o­va­rek­to­mison­ra­sı ek­sik­lik be­lir­ti­le­ri; post­me­no­po­zal os­te­o­po­ro­zun ön­len­me­si;pri­mer ve se­kon­der a­me­no­re (bir ge­be­li­ğin ol­ma­dı­ğı ke­sin­leş­tik­tenson­ra) ve di­ğer sik­lus dü­zen­siz­lik­le­rin­de, hirsutizm ve aknetedavisinde kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ge­be­lik,süt ver­me dö­ne­mi, ka­ra­ci­ğe­rin a­ğır fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı, ön­ce­kige­be­lik­ler­de or­ta­ya çı­kan sa­rı­lık ya da sü­rek­li ka­şın­tı, ge­çi­ril­mişya da mev­cut ka­ra­ci­ğer tü­mör­le­ri; ra­him, o­ver ya da me­me tü­mör­le­rive­ya şüp­he­si, en­do­met­ri­o­zis, mev­cut ya da ge­çi­ril­miş trom­bo­em­bo­liksü­reç­ler, da­mar de­ği­şik­lik­le­ri gös­te­ren a­ğır di­ya­bet, o­rak hüc­re­lia­ne­mi, yağ me­ta­bo­liz­ma­sı bo­zuk­luk­la­rı, a­nam­nez­de Her­pes ges­ta­ti­ons,ön­ce­ki ge­be­lik­ler­de şid­det­le­nen o­tosk­le­roz du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Bu kom­bi­nas­yon ge­be­lik­te ko­run­mak i­çin kul­la­nıl­maz.Mig­ren tü­rün­de baş ağ­rı­la­rı­nın ilk kez or­ta­ya çık­ma­sı ya da alı­şıl­ma­mışşid­det­te sık sık baş ağ­rı­la­rı, ani du­yu bo­zuk­luk­la­rı (örn. gör­me yada işit­me), trom­bof­ile­bit­le­rin ya da trom­bo­em­bo­lik be­lir­ti­le­rinilk işa­ret­le­ri (örn. ba­cak­lar­da olağan dı­şı ağ­rı­lar ve ne­de­ni bi­lin­me­yenök­sü­rük), gö­ğüs­te ağ­rı ve dar­lık his­si, plan­la­nan ame­li­yat­lar­dan 6haf­ta ön­ce, ya­tak is­ti­ra­ha­ti­nin ge­rek­li ol­du­ğu sü­re­ce (örn. ka­za­lar­danson­ra), bir sa­rı­lı­ğın ya da he­pa­ti­tin or­ta­ya çık­ma­sı, tüm vü­cu­dukap­sa­yan ka­şın­tı, epi­lep­tik nö­bet­ler­de sık­laş­ma, şid­det­li tan­si­yonyük­sel­me­si ve ge­be­lik du­rum­la­rın­da est­ra­di­ol/sip­ro­te­ron kom­bi­nas­yo­nute­da­vi­si he­men dur­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­di­rengö­ğüs­ler­de ger­gin­lik his­si, ara ka­na­ma­lar, mi­de ya­kın­ma­la­rı, bu­lan­tı,vü­cut ağır­lı­ğı­nın ve li­bi­do­nu­nun et­ki­len­me­si gö­rü­le­bi­lir. Tektük ol­gu­lar­da ödem, baş ağ­rı­la­rı ve dehp­re­sif ruh ha­li or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Etkileş.:Ay­nı za­man­dadü­zen­li ola­rak alı­nan bar­bi­tü­rat­lar, fe­nil­bu­ta­zon, hi­dan­to­in­ler,ri­fam­pi­sin ve am­pi­si­lin bu kom­bi­nas­yo­nun et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir­ler.Oral an­di­di­ya­be­tik­le­reve in­sü­li­ne ge­rek­si­nim de­ği­şe­bi­lir.

Doz Önerisi: Dra­je alı­mı start iba­re­si­nin ya­zıl­dı­ğı göz­denbaş­la­ya­rak ok yö­nün­de de­vam eder. Gün­lük doz 1 dra­je­dir. Ön­ce be­yazdra­je­ler da­ha son­ra pem­be dra­je­ler çiğ­nen­me­den bir mik­tar sı­vıy­layu­tu­lur. Uy­gu­la­ma­ya sik­lu­sun 5. gü­nün­den baş­lan­ma­lı­dır. 21 dra­je­yikul­lan­dık­tan son­ra 7 gün ara ve­ri­lir. Ve­ri­len ara­da, son dra­je­ninalı­mın­dan yak­la­şık 2-4 gün son­ra adet ka­na­ma­sı­na ben­ze­yen bir ka­na­mamey­da­na ge­lir. Ve­ri­len bu 7 gün­lük ara­dan son­ra ye­ni bir Cli­men am­ba­la­jı­na baş­la­nır.

Climen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki