TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Com­tan FilmTab­letNo­var­tis Phar­ma

En­ta­ka­pon

Ambalaj: 200mgx30 ve 100 tab­let.

End.:Stan­dartle­vo­do­pa/ben­se­ra­zid ve­ya le­vo­do­pa/kar­bi­do­pa pre­pa­rat­la­rı­nıkul­la­nd­ığı hal­de, bu kom­bi­nas­yon­lar­la den­ge­de tu­tu­la­ma­yan par­kin­sonhas­ta­lı­ğı ve doz-so­nu mo­tor dal­ga­lan­ma­la­rı olan has­ta­lar­da, te­da­vi­yeyar­dım­cı ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: En­ta­ka­po­na kar­şı bi­li­nen aşı­rıdu­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir. En­ta­ka­pon, fe­ok­ro­mo­si­to­ma­lıhas­ta­lar­da hi­per­tan­sif kriz ris­ki­nin art­ma­sı ne­de­niy­le kont­ren­di­ke­dir.En­ta­ka­po­nun, se­çi­ci ol­ma­yan MAO-A ve B in­hi­bi­tör­le­riy­le (ör­ne­ğinfe­nel­zin, tra­nil­sip­ro­min) ile bir­lik­te kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.Ön­ce­den Nö­ro­lep­tik Ma­lign Send­rom (NMS) ve/ve­ya trav­ma­tik ol­ma­yanrab­do­mi­yo­liz öy­kü­sü olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Na­dir de ol­sa par­kin­son­lu has­ta­lar­dadi­ğer do­pa­mi­ner­jik ilaç­la­rın ani ke­sil­me­siy­le NMS bil­di­ril­miş ol­du­ğun­dan,en­ta­ka­pon te­da­vi­si­ni ke­ser­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ge­rek­li ol­du­ğun­da,ilaç ya­vaş ya­vaş bı­ra­kıl­ma­lı­dır ve en­ta­ka­po­nun ya­vaş ke­si­li­yorol­ma­sı­na rağ­men bul­gu ve/ve­ya be­lir­ti­ler gö­rü­lür­se, le­vo­do­pa do­zu­nunar­tı­rıl­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. En­ta­ka­­po­nun ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­sıy­lail­gi­li de­ne­yim ol­ma­dı­ğın­dan, bu ila­cın ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­sıöne­ril­mez. En­ta­ka­ponte­da­vi­si sı­ra­sın­da an­ne­ler be­bek­le­ri­ni em­zir­me­me­li­dir. En­ta­ka­pon,le­vo­do­pa ile bir­lik­te ser­sem­lik his­si ve semp­to­ma­tik or­tos­ta­tiz­mene­den ola­bi­ldiğinden, araç ve ma­ki­ne kul­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.: Çok sık gö­rü­len is­ten­me­yen et­ki­lerdis­ki­ne­zi, bu­lan­tı ve id­rar­da anor­­mal­lik­tir. Sık gö­rü­len is­ten­me­yenet­ki­ler di­ya­re, Par­kin­so­niz­min ağır­laş­ma­sı, ser­sem­lik his­si, ka­rınağ­rı­sı, uy­ku­suz­luk, ağız ku­ru­lu­ğu, hal­siz­lik, hal­lü­si­nas­yon­lar,ka­bız­lık, dis­to­ni, ter­le­me­de ar­tış, hi­per­ki­ne­zi, baş ağ­rı­sı, ba­cakkramp­la­rı, kon­füz­yon, pa­ro­ni­ri, düş­me, pos­tu­ral hi­po­tan­si­yon, ver­ti­gove tre­mordur. Di­ğer ön­de ge­len ad­vers olay­lar bu­lan­tı, kus­ma ve ka­rınağ­rı­la­rı, ka­bız­lık, is­hal gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal semp­tom­lar­dır.En­ta­ka­pon kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da id­ra­r kır­mı­zım­sı-kah­ve­ren­gi renkala­bi­lir, ama bu za­rar­sız bir du­rum­dur.

Etkileş.: En­ta­ka­po­nun MAO-A in­hi­bi­tör­le­ri,tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, de­sip­ra­min, map­ro­ti­lin ve ven­la­fak­singi­bi no­rad­re­na­lin ge­ri alım in­hi­bi­tör­le­ri ve COMT ta­ra­fın­dan me­ta­bo­li­zeedi­len ka­te­kol gru­bu­nu içe­ren ilaç­lar da­hil, bir­çok ilaç­­la bir­lik­tekul­la­nı­mı ko­nu­sun­da kli­nik de­ne­yim sı­nır­lı­dır. Bu ne­den­le de en­ta­ka­po­nunbu ilaç­lar­la bir­lik­te ve­ril­me­si öne­ril­mez. En­ta­ka­pon gast­ro­in­tes­ti­nalka­nal­da de­mir ile şe­lat­lar oluş­tu­ra­bi­lir; entakapon ile de­mir pre­pa­rat­la­rıen az 2-3 sa­at ara­lık­lı ola­rak alın­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: En­ta­ka­pon oral ve her le­vo­do­pa/kar­bi­do­pa ve­yale­vo­do­pa/ben­se­ra­zid do­zu ile eş­za­man­lı ola­rak uy­gu­la­nır. En­ta­ka­pongı­da ile bir­lik­te ya da ay­rı alı­na­bi­lir. Her le­vo­do­pa/do­pa de­kar­bok­si­lazin­hi­bi­tö­rü do­zuy­la bir­lik­te bir 200 mg’lik tab­let alı­nır. Öne­ri­lenen yük­sek doz gün­de 10 kez 200 mg, ya­ni 2 g en­ta­ka­pon­dur.

Comtan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki