TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Con­cor Lak Tab­letPalmer

Bi­sop­ro­lol fu­ma­rat

Ambalaj: 5 mgx30 tab­let : 10 mgx30 tablet.

End.:Yük­­sekkan ba­sın­cı (hi­per­tan­si­yon) ve ko­ro­ner kalp has­ta­lı­ğı­nın (An­ji­napek­to­ris) te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. 

Kontr.E.: Te­da­vi edil­me­miş mi­yo­kard yet­mez­li­ği, ye­ni ge­çi­ril­mişmi­yo­kard en­fark­tü­sü, şok, at­ri­yo­vent­ri­kü­ler ile­ti bo­zuk­luk­la­rı(II. ve III. de­re­ce AV blok), has­ta si­nüs send­ro­mu, si­no­at­ri­al dü­ğümve at­ri­um ara­sın­da ile­ti bo­zuk­lu­ğu (si­no­at­ri­al blok), te­da­vi­yebaş­la­ma ön­ce­si çok ya­vaş na­bız (da­ki­ka­da 50 vu­ru­dan da­ha az bra­di­kar­di),çok dü­şük kan ba­sın­cı, bron­şi­yal ast­ma ve iler­le­miş dö­nem­ler­de­ki pe­ri­fe­raldo­la­şım bo­zuk­luk­la­rı ol­gu­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ad­re­naltü­mör (fe­ok­ro­mo­si­to­ma) ol­gu­la­rın­da, bi­sop­ro­lol an­cak a-blo­ka­jın­dan son­ra ve­ri­le­bi­lir.Ge­be­lik sı­ra­sın­da, em­zir­me sı­ra­sın­da ve ço­cuk­lar ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Kan glu­koz dü­zey­le­ri sık sık iniş çı­kış gös­­te­ren di­ya­be­tik has­ta­lar­da,uzun sü­re­li aç­lık dö­nem­­le­rin­de ve asi­doz­lu has­ta­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır.

Uyar.: Bi­sop­ro­lo­lun an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­ne bağ­lıola­rak, ila­ca kar­şı re­ak­si­yon so­nu­cu, araç ve­ya ma­ki­ne kul­lan­ma ye­te­ne­ğiki­şi­den ki­şi­ye fark­lı ola­rak aza­la­bi­lir. Eğer is­tis­nai bir du­rum­dabi­sop­ro­lol ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­mış­sa, ye­ni­do­ğan­da ola­sı­lık­labra­di­kar­di, hi­po­tan­si­yon ve hi­pog­li­se­mi olu­şa­bi­le­ce­ğin­den, bek­le­nendo­ğum ta­ri­hin­den 72 sa­at ön­ce bi­sop­ro­lol te­da­vi­si ke­sil­me­li­dir.

Yan E.: Özel­lik­le te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da yor­gun­luk,baş dön­me­si, ha­fif baş ağ­rı­sı, ter­le­me, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, can­lırü­ya­lar ve dep­re­sif ruh ha­li gö­rü­le­bi­lir. Na­dir ol­gu­lar­da gast­ro­in­tes­ti­nalbo­zuk­luk­lar (di­ya­re, kons­ti­pas­yon, bu­lan­tı, ka­rın ağ­rı­sı) ve ciltre­ak­si­yon­la­rı (ör­ne­ğin eri­tem, pru­ri­tus) ola­bi­lir. Sey­rek ola­rakkan ba­sın­cın­da be­lir­gin bir düş­me, na­bız­da ya­vaş­la­ma ve­ya AV ile­ti­debir bo­zul­ma göz­len­miş­tir.

Etkileş.: Bir­lik­te kul­la­nı­lan di­ğer an­ti­hi­per­tan­sifilaç­la­rın et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir. Te­da­vi­de, bi­sop­ro­lol ile re­zer­pin,a-me­til­do­pa, klo­ni­din ve­ya gu­an­fa­si­ninbir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı, kalp hı­zın­da be­lir­gin bir azal­ma­ya ne­denola­bi­lir. Klo­ni­din ile bir­lik­te kul­la­nım­da, bi­sop­ro­lo­lun ke­sil­me­siüze­rin­den bir­kaç gün geç­me­den klo­ni­din te­da­vi­si ke­sil­me­li­dir. Ni­fe­di­pi­ninbir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı, bi­sop­ro­lo­lun an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­niar­tı­ra­bi­lir. Bi­sop­ro­lol ile bir­lik­te ve­ra­pa­mil ve­ya dil­ti­azem ti­pikal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri­nin ve­ya an­ti­arit­mik ajan­la­rın kul­la­nıl­ma­sıhi­po­tan­si­yon, bra­di­kar­di ve di­ğer arit­mi­le­re yol aça­bi­le­ce­ğiiçin has­ta­nın dik­kat­le iz­len­me­si ge­re­kir. Bu ne­den­le kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri­ninve an­ti­arit­mik ajan­la­rın int­ra­ve­nöz kul­la­nı­mı, bi­sop­ro­lol te­da­vi­sisı­ra­sın­da öne­ril­mez. Bi­sop­ro­lol ile bir­lik­te in­sü­lin ve­ya oral an­ti­di­ya­be­tikkul­la­nı­mı, bu ikin­ci ilaç­la­rın et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir. Anes­te­zial­tın­da kalp de­bi­si bo­zu­la­ca­ğı için, has­ta bi­sop­ro­lol ile te­da­viedi­li­yor­sa, cer­ra­hi gi­ri­şim ön­ce­si anes­te­zist uya­rıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Gün­de 1 adet 5 mg ve­ya 10 mg tab­let kul­la­nı­lır. Te­da­vi­ninbaş­lan­gı­cın­da ve has­ta­lı­ğın ha­fif form­la­rın­da ol­gu­la­rın ço­ğun­dagün­de 1 adet 5 mg tab­let ye­ter­li­dir. Ge­re­kir­se bu doz gün­de 2 adet 5mg ve­ya 1 adet 10 mg tab­le­te yük­sel­ti­le­bi­lir. Çok az sa­yı­da ol­gu­da20 mg’ye (gün­de 2 adet 10 mg) va­ran doz ar­tı­şı ge­re­ke­bi­lir. Tab­let­lerbir mik­tar sı­vı ile bü­tün ola­rak yu­tul­ma­lı­dır. Tab­let­le­rin sa­bah açkar­nı­na ve­ya kah­val­tı ile alın­ma­sı öne­ri­lir.

Concor adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki