TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Contex Kap­sülTriPharma

Pa­ra­se­ta­mol 250mg, ok­so­la­mi­n sit­rat 100 mg, klor­fe­ni­ra­mi­n ma­le­at 2 mg, fe­nil­pro­pa­no­la­mi­nHCI 12.5 mg

Ambalaj: 30 kapsül.

End.:Nez­le,grip, so­ğuk al­gın­lı­ğı, ri­nit, fa­ren­jit, si­nü­zit, bron­şit, la­ren­ji­tinsemp­to­ma­tik te­da­vi­si ve so­lu­num yol­la­rı­nın al­ler­jik has­ta­lık­la­rın­da:Sa­man nez­le­si, pa­ren­ni­al aler­jik ri­nit, va­zo­mo­tor ri­nit­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Pros­tat hi­pert­ro­fi­si, me­sa­ne çı­kı­şın­da obst­rük­si­yon,dar açı­lı glo­kom, akut ast­ma, hi­per­ti­ro­idizm, ağır hi­per­tan­si­yon,kar­di­yak arit­mi­ler, se­reb­ro­vas­kü­ler has­ta­lı­ğı olan­lar­da ve kom­bi­nas­yon­da­kimad­de­le­re kar­şı hi­per­sen­si­ti­vi­te­si olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da, em­zi­ren an­ne­ler­de ve 6 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. MAO in­hi­bi­tö­rü alan­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Bun­larke­sil­miş ol­sa bi­le 3 haf­ta geç­me­den bu kom­bi­nas­yon kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Böb­rek ve ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı bo­zuk olan­lar­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Klor­fe­ni­ra­min ço­cuk­lar­da pa­ra­dok­salek­si­tas­yo­na ne­den ola­bi­leceğin­den, 6 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­sı ye­rin­de olur. Ge­riy­at­rik has­ta­lar an­ti­mus­ka­ri­nikve va­zop­re­sör et­ki­le­re da­ha du­yar­lı ola­bi­leceğinden, dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Uyuk­la­ma, çar­pın­tı, gör­me­de bu­la­nık­lık, id­raryap­ma zor­lu­ğu, ağız ku­ru­lu­ğu, ano­rek­si, ir­ri­ta­bi­li­te, de­ri aler­ji­si,ter­le­me, ta­şi­kar­di, ku­lak çın­la­ma­sı, mi­de yan­ma­sı, fo­to­sen­si­ti­vi­te.

Etkileş.: Al­kol, fe­no­ti­ya­zin­ler, tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­larklor­fe­ni­ra­min ile kar­şı­lık­lı ola­rak sant­ral si­nir sis­te­mi üze­rin­de­kidep­re­san et­ki­yi ar­tı­rır­lar. Klor­fe­ni­ra­mi­nin an­ti­mus­ka­ri­nik et­ki­siat­ro­pin, aman­ta­din, ha­lo­pe­ri­dol, fe­no­ti­ya­zin­ler, pro­ka­ina­mid,ki­ni­din ta­ra­fın­dan art­tı­rı­lır. MAO in­hi­bi­tör­le­ri klor­fe­ni­ra­mi­ninan­ti­mus­ka­ri­nik ve SSS dep­re­san et­ki­si­ni artı­rır, fe­nilp­ro­pa­no­la­mi­ninva­zop­re­sör et­ki­si­ni şid­det­len­di­re­rek hi­per­tan­sif kri­ze yol aça­bi­lir.Klor­fe­ni­ra­minsisp­la­tin, pa­ra­mo­mi­sin, sa­li­si­lat­lar ve van­ko­mi­si­nin oto­tok­siket­ki­si­ni mas­ke­le­ye­bi­lir. Sik­lop­ro­pan ve ha­lo­jen­li hid­ro­kar­bonti­pi ge­nel anes­te­zik­ler ve di­ji­tal gli­ko­zid­le­ri mi­yo­kar­dı fe­nilp­ro­pa­no­la­minet­ki­si­ne kar­şı san­si­ti­ze ede­rek arit­mi­le­re ne­den ola­bi­lir­ler. Fe­nilp­ro­pa­no­la­mingu­ane­ti­di­nin an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir. Kro­nik al­ko­lizmve he­pa­to­tok­sik ilaç alan­lar­da pa­ra­se­ta­mo­lün he­pa­to­tok­si­si­teris­ki ar­ta­bi­lir. He­pa­tik en­zim in­dük­tör­le­ri (bar­bi­tü­rat­lar, pri­mi­don)pa­ra­se­ta­mol me­ta­bo­liz­ma­sı­nı hız­lan­dı­ra­rak kli­nik et­kin­li­ği­niazal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler için ola­ğan doz gün­de 3 kez 1-2 kap­sül­dür.6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da 1 kap­sül, 8 sa­at ara ile gün­de 3 kez alı­na­bi­lir.6 ya­şın­da­ki­ler­de ve da­ha kü­çük­ler­de öne­ril­mez.

Contex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki