TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cont­ra­mal Ampul     Abdi İbrahim

Tra­ma­dol

Ambalaj: 100 mg/2 mLx5 ampul.

Eşdeğeri: Tramadolor Ampul:100 mg/2 mLx5 ampul (İlsan).

Cont­ra­mal Kap­sül

Tra­ma­dol

Ambalaj: 50 mgx20 kapsül.

End.:Cer­ra­hiope­ras­yon­lar son­ra­sı ağ­rı­lar, kı­rık ve ya­ra­lan­ma­la­ra bağ­lı ağ­rı­lar,non­-nar­ko­tik anal­je­zik­le­rin ye­ter­siz kal­dı­ğı kan­ser ağ­rı­la­rın­dave di­ğer de­ği­şik kay­nak­lı ağ­rı­lar­da kul­la­nı­lan güç­lü bir anal­je­zik­tir.

Kontr.E.: Tra­da­mo­le ve­ya opi­oid­le­re kar­şıbi­li­nen du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Geç­miş­te ve­ya ha­lenopi­oid alış­kan­lı­ğı ya da ba­ğım­­lı­lı­ğı olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yük­sek doz­lar­da so­lu­num dep­res­yo­nu ya­pa­bi­le­ce­ğin­den,risk­li has­ta­lar­da dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Kon­vül­si­yon risk­i,epi­lep­si­li has­ta­lar­da, nö­bet geç­mi­şi olan has­ta­lar­da ve­ya nö­betile il­gi­li bir risk al­tın­da trav­ma ge­çir­miş, me­ta­bo­lik bo­zuk­lu­ğuve­ya ilaç ya da al­kol kul­la­nı­mı­nı bı­ra­kan ba­ğım­lı­lar­da ve mer­ke­zisi­nir sis­te­mi en­fek­si­yo­nu olan has­ta­lar­da ar­ta­bi­lir. Tra­ma­dolile te­da­vi edi­len has­ta­lar­da na­di­ren cid­di ve fa­tal ola­bi­len ana­fi­lak­to­idre­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir. Bil­di­ri­len di­ğer re­ak­si­yon­lar ara­sın­daprü­rit, kur­de­şen, bron­kos­pazm ve an­ji­yo­ödem bu­lun­mak­ta­dır. Geç­mi­şin­deko­de­in ve di­ğer uyuş­tu­ru­cu ilaç­la­ra kar­şı ana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon­la­rıngö­rül­dü­ğü has­ta­lar da­ha faz­la risk al­tın­da ola­bi­lir­ler ve bu has­ta­la­ratra­ma­dol ve­ril­me­me­li­dir. Epi­lep­si öy­kü­sü olan ve­ya epi­lep­si ris­kiolan has­ta­la­rda tra­ma­dol an­cak zo­run­lu bir en­di­kas­yon var­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır.Kon­vül­si­yon eşi­ği­ni dü­şü­ren se­lek­tif se­ro­to­nin re­up­ta­ke in­hi­bi­tör­le­rive tri­sik­lik an­ti­dep­re­san kul­la­nan has­ta­lar­da tra­ma­dol dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Mi­nör ağ­rı­la­rın te­da­vi­si için kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Tra­ma­dol, has­ta­nın re­ak­si­yon ye­te­ne­ği­ni et­ki­le­ye­rek, ara­ba ve­yama­ki­ne kul­lan­ma­sı­nı za­yıf­la­ta­bi­lir, bu du­rum özel­lik­le al­kol­lebir ara­da alın­dı­ğın­da gö­rü­lür. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı an­cak risk­le­rindik­kat­li­ce değ­er­len­di­ril­me­sin­den son­ra ol­ma­lı­dır. Em­zir­me dö­ne­min­dekul­la­nı­lır­ken, yak­la­şık ‰1 ora­nın­da sü­te geç­ti­ği göz önü­ne alın­ma­lı­dır.To­le­ransve çe­kil­me semp­tom­la­rı gö­rü­le­bi­lir. İla­cın ba­ğım­lı­lık yap­ma po­tan­si­ye­livar­dır.

Yan E.: Tra­ma­dol kul­la­nı­mı­na bağ­lıhal­lü­si­nas­yon ve kon­füz­yon gö­rü­le­bi­lir. Mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma,is­hal, ka­bız­lık ve ağız ku­ru­lu­ğu gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal sis­te­meait ya­kın­ma­lar gö­rü­le­bi­lir. Tra­ma­dol alı­mı­na bağ­lı ola­rak, en­derol­gu­lar­da kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem üze­ri­ne et­ki­si ol­du­ğu (çar­pın­tı,pos­tü­ral hi­po­tan­si­yon ve­ya kar­di­yo­vas­kü­ler kol­laps gi­bi) gö­rül­müşve az sa­yı­da­ki has­ta­da kon­vül­zi­yon­lar göz­lem­len­miş­tir. En sık gö­rü­lensant­ral si­nir sis­te­mi yan et­ki­le­ri, ser­sem­lik, baş ağ­rı­sı ve se­das­yon­dur.Ka­şın­tı, dö­kün­tü ve ür­ti­ker gi­bi cilt lez­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.Bron­kos­pazm ve mev­cut ast­ma­nın şid­det­len­me­si gi­bi al­ler­jik re­ak­si­yon­larbil­di­ril­miş­tir. İs­ten­me­yen et­ki­ler, özel­lik­le has­ta fi­zik­sel ola­rakyor­gun­sa gö­rül­mek­te­dir.

Etkileş.: Sant­ral si­nir sis­te­mi­ni et­ki­le­yendi­ğer ilaç­lar­la (tran­ki­li­zan­lar, hip­no­tik­ler vb.) bir ara­da alın­dı­ğın­da,se­da­tif et­ki ar­ta­bi­lir. An­cak bu­nun ya­nı sı­ra, tra­ma­do­lün bir tran­ki­li­zan­labir­lik­te kul­la­nı­mı­nın, ağ­rı üze­rin­de olum­lu bir et­ki­si­nin ol­ma­sıola­sı­dır. MAO in­hi­bi­tör­le­ri alan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ay­rı­ca al­kol, hip­no­tik­ler, sant­ral et­ki­li anal­je­zik­ler, opi­oid­lerve­ya psi­kot­ro­pik ilaç­lar­la kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Doz Önerisi: Contramal Ampul: Doz ayar­la­ma­sı ağ­rı­nın şid­de­ti­ne gö­re ya­pıl­ma­lı­dır.IV, İM ve­ya SC yol­dan 50-100 mg (İV yol­dan ya­vaş­ca en­jek­te edi­lir ve­yaen­füz­yon çö­zel­ti­sin­de di­lüe edi­le­rek ve­ri­lir). Bir ke­re­de uy­gu­la­nando­zun 2 mg/kg’yi geç­me­me­si öne­ri­lir. Ge­nel ola­rak gün­lük doz 400mg’dir. 75 ya­şın üze­rin­de­ki has­ta­lar­da ise gün­lük doz 300 mg’yi geç­me­me­li­dir.Böb­rek ve­ya ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zu­klu­ğu olan­lar­da doz ayar­la­ma­sıyap­mak ge­re­ke­bi­lir. Contramal Kapsül: Doz ayar­la­ma­sı ağ­rı­nın şid­de­ti­negö­re ya­pıl­ma­lı­dır. Ye­mek­ler­den ba­ğım­sız ola­rak, ye­tiş­kin­ler­de ve12 ya­şın üze­rin­de­ki genç­ler­de tek doz ola­rak, az mik­tar­da sı­vı ile 1kap­sül alı­nır. Bu ge­nel­lik­le ağ­rı­yı gi­der­mek için ye­ter­li­dir. An­cakeğer ağ­rı geç­me­diy­se, 30-60 da­ki­ka son­ra 1 kap­sül da­ha alı­na­bi­lir.Bir ke­re­de uy­gu­la­nan do­zun 2 mg/kg’yi geç­me­me­si öne­ri­lir. Ge­nel ola­rakgün­lük doz 400 mg’dir. 75 ya­şın üze­rin­de­ki has­ta­lar­da ise gün­lük doz300 mg’yi geç­me­me­li­dir. Böb­rek ve­ya ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zu­klu­ğuolan­lar­da doz ayar­la­ma­sı yap­mak ge­re­ke­bi­lir.

Contramal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki