TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Co­pa­xo­ne Fla­konMed-İlaç

Ko­po­li­mer 1 20 mg

Ambalaj: Her bi­ri 7 fla­kon içe­ren 4 ku­tu­da top­lam 28 fla­konve 1 mL’lik en­jek­si­yon­luk su içe­ren 28 am­pul, 28 adet 3 cc şı­rın­ga, 28adet en­jek­si­yon iğ­ne­si, 28 adet mix­ject fla­kon/am­pul adap­tö­rü, 56adet al­kol­lü te­miz­le­me be­zin­den olu­şan ken­di ken­di­ne kul­la­nım ki­tiile bir­lik­te.

End.:Di­sa­bi­li­te­niniler­le­me­si­ni ya­vaş­lat­ma­da ve nük­se­den-re­mi­tan mul­tipl skle­roz­luhas­ta­lar­da­ki nüks­le­rin sık­lı­ğı­nı azalt­ma­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ko­po­li­mer 1’e kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­­lar­dave ge­be­lik­te kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ko­po­li­mer 1’in tek öne­ri­len uy­gu­la­mayo­lu sub­ku­tan­dır. IV yol­dan uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Ko­po­li­mer 1 kul­la­nanhas­ta­lar­da en­jek­si­yon son­ra­sı bir­kaç da­ki­ka için­de va­zo­di­la­tas­yonve­ya pal­pi­tas­yon­lu gö­ğüs sı­kış­ma­sı, ger­gin­lik ve/ve­ya disp­ne şek­lin­debir re­ak­si­yon olu­şa­bi­lir. Bu re­ak­si­yon­la­rın ço­ğu 15 da­ki­ka içe­ri­sin­deken­di­li­ğin­den ge­çer. An­cak re­ak­si­yon­la­rın ba­zı­la­rı 1 sa­at­tenfaz­la da sü­re­bi­lir. Re­ak­si­yon­la­rın cid­di ol­du­ğu gö­rü­lür­se, uy­gunbir te­da­vi ya­pıl­ma­lı­dır. Ko­po­li­mer 1 ve­ya me­ta­bo­lit­le­ri­nin in­sansü­tü­ne geç­me de­re­ce­siy­le il­gi­li ve­ri yok­tur. Em­zi­ren ka­dın­lar­daön­lem alın­ma­lı, ila­cın an­ne ve ço­cuk üze­rin­de­ki re­la­tif ris­ki ve ya­ra­rıdik­ka­te alın­ma­lı­dır.

Yan E.: En sık göz­le­nen is­ten­me­yen et­kilo­kal en­jek­si­yon böl­ge­sin­de­ki re­ak­si­yon­lar­dır. Bu lo­kal re­ak­si­yon­la­rınen yay­gın­la­rın­dan ba­zı­la­rı; eri­te­ma, ağ­rı, enf­la­mas­yon, pru­ri­tus,sert­leş­me ve küt­le olu­şu­mu­dur.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de öne­ri­len gün­lük doz, gün­de 1 kez20 mg’lik SC en­jek­si­yon­dur. Bu, en­jek­si­yon­luk su ile re­kons­ti­tüeolan 1 fla­kon ste­ril li­yo­fi­li­ze to­za kar­şı­lık ge­lir. Op­ti­mal te­ra­pö­tikdoz tam ola­rak sap­ta­na­ma­mış­tır. Co­pa­xo­ne te­da­vi­si­ne baş­la­ma, bir nö­ro­log ve­ya MS te­da­vi­sin­dede­ne­yim­li bir he­kim gö­ze­ti­min­de ya­pıl­ma­lı­dır. İlaç uzun sü­re­li te­da­viiçin amaç­lan­mış­tır an­cak, te­da­vi­nin sü­re­si ila­cın uy­gu­lan­dı­ğı has­ta­nınver­di­ği tep­ki­ye bağ­lı ola­rak te­da­vi­yi yü­rü­ten he­kim ta­ra­fın­danbe­lir­len­me­li­dir.

Copaxone adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki