TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cor­da­ro­ne Am­pulSanofi-Aventis

Ami­o­da­ro­n HCI

Ambalaj: 150 mg/3 mLx6 ampul.

Cor­da­ro­ne Bö­lü­ne­bi­lir Tab­let    

Ami­o­da­ro­n HCI

Ambalaj: 200 mgx30 tablet.

End.:Ak­se­su­arat­ri­yo­vent­ri­kü­ler ile­ti var­lığın­da hız­lı vent­ri­kül ritm ile bir­lik­teat­ri­al ritm bo­zuk­luk­la­rı, Wolf-Par­kin­son Whi­te send­ro­mu­na bağ­lı ta­şi­kar­dive vent­ri­kü­ler ritm bo­zuk­luk­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Si­nüsbra­di­kar­di­si, si­no-at­ri­al blok, pa­ce­ma­ker bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­dehas­ta si­nüs send­ro­mu, at­ri­yo­vent­ri­kü­ler blok, bi- ya da tri­fa­si­kü­lerile­tim bo­zuk­luk­la­rı (ami­oda­ron, özel üni­te­ler­de elekt­ro pa­cing var­lığın­dakul­la­nı­la­bi­lir), kalp-da­mar kol­lap­sı, ağır ar­te­ri­yel hi­po­tan­si­yon,ti­ro­id fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı, iyot allerji­si du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.Tor­sa­desde po­in­tes’e ne­den olan ilaç kom­bi­nas­yon­la­rın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik, ke­sin ge­rek­me­dik­çekont­ren­di­ke­dir. Bu ilacın Sınıf IA artiaritmikler, sotalol, stimülanlaksatifler ve enjektabl diltiazem ile kombinasyonu önerilmez.

Uyar.: Ami­oda­ron, yal­nız­ca ha­ya­tı teh­diteden ağır ritm bo­zuk­luk­la­rı­nın te­da­vi­sin­de de­ne­yim­li he­kim­ler ta­ra­fın­dankul­la­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler em­zir­me­ye son ver­me­li­dir.

Yan E.:Kor­ne­almik­ro­de­po­sit­ler, ışık­lı hal­ka­lar gör­me, fo­to­fo­bi gi­bi semp­tom­la­rayol aça­bi­lir. Fo­to­sen­si­ti­vi­te ve pig­men­tas­yon bo­zuk­luk­la­rı­nayol aça­bi­lir. Gü­neş­ten ko­run­ma­yı sağ­la­ya­cak ön­lem­ler alın­ma­lı­dır.Te­da­vi sı­ra­sın­da ya da he­men son­ra­sın­da hi­per ve hi­po­ti­ro­idizm ge­li­şe­bi­lir.Dif­füz pul­mo­ner al­ve­olit ge­li­şi­mi bil­di­ril­miş­tir. Çok na­di­ren he­pa­to­tok­si­si­tebil­di­ril­miş­tir. Bit­kin­lik, tre­mor, ko­or­di­nas­yon bo­zuk­luğu, pe­ri­fe­riknö­ro­pa­ti, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, bu­lan­tı, kus­ma, ağız­da me­ta­lik tatgi­bi yan et­ki­ler bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:As­te­mi­zol,bep­ri­dil, erit­ro­mi­sin IV, ha­lo­fant­rin, pen­ta­mi­din, sparf­lok­sa­sin,sul­top­rid, ter­fe­na­din, vin­ka­min, po­tan­si­yel ola­rak fa­tal Tor­sa­desde po­in­tes ris­ki­ni ar­tır­dık­la­rı için kont­ren­di­ke­dir. An­ti­arit­mikajan­lar: Sı­nıf IA (ki­ni­din, di­so­pi­ra­mid), so­ta­lol, po­tan­si­yel ola­rakfa­tal Tor­sa­des de po­in­tes ris­ki­ni ar­tı­rır­lar. Sti­mü­lan lak­sa­tif­ler:Tor­sa­des de po­in­tes ris­ki­ni yük­selt­tik­le­ri için öne­ril­mez, bir baş­kalak­sa­tif kul­la­nıl­ma­lı­dır. En­jek­tabl dil­ti­azem: Bra­di­kar­di ve at­ri­yo­vent­ri­kü­lerblok ris­ki mev­cut­tur. Be­ta-blo­ker­ler ve ba­zı kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri(ve­ra­pa­mil, dil­ti­azem), ile­ti ve oto­ma­tiz­ma bo­zuk­luk­la­rı (be­lir­ginbra­di­kar­di) or­ta­ya çık­ma ola­sı­lığı var­dır. Hi­po­ka­le­mik­ler: (Tor­sa­idesde po­in­tes ris­ki) hi­po­ka­le­mi ya­pan di­üre­tik­ler ve­ya kom­bi­nas­yon­la­rı,kor­ti­kos­te­ro­id­ler (glu­ko­kor­ti­ko­id­ler, mi­ne­ra­lo­kor­ti­ko­id­ler,sis­te­mik kul­la­nı­mı), tet­ra­ko­sak­tid, am­fo­te­ri­sin B (İV). Oral an­ti­ko­agü­lan­lar:Oral an­ti­ko­agü­lan­la­rın et­ki­si­ni ve bu­na bağ­lı ola­rak da ka­na­maris­ki­ni ar­tırır. Di­ji­tal: Aşı­rı bra­di­kar­di gö­rü­le­bi­lir ve at­ri­yo­vent­ri­kü­lerile­ti­de bo­zuk­luk ola­bi­lir. Fe­ni­to­in: Plaz­ma fe­ni­to­in dü­zey­le­rin­deyük­sel­me ve bu­na eş­lik eden özel­lik­le nö­ro­lo­jik tip­te doz aşı­mı be­lir­ti­le­rigö­rü­le­bi­lir. Ge­nel anes­te­zik­ler: Ge­nel anes­te­zik­ler­le kom­bi­nas­yonsı­ra­sın­da cid­di komp­li­kas­yon­lar bil­di­ril­miş­tir; at­ro­pi­ne di­renç­libra­di­kar­di, hi­po­tan­si­yon, ile­ti bo­zuk­luk­la­rı, kar­di­yak de­bi­ninazal­ma­sı.

Doz Önerisi: Cordarone Ampul: Ga­le­nik ne­den­ler­le ilaç, 500 mLiçin­de 2 am­pul­den da­ha az yoğun­luk­ta kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sa­de­ceizo­to­nik dekst­roz çö­zel­ti­si kul­la­nıl­ma­lı­dır. En­füz­yon sı­vı­sı­nabaş­ka ilaç ka­tıl­ma­ma­lı­dır. Ve­nöz en­füz­yon: Yük­le­me te­da­vi­si: Or­ta­la­ma doz 250 mL dekst­roz için­de5 mg/kg’dir. 20 dk-2 sa­at için­de kul­la­nı­lır. 24 sa­at­te 2-3 kez yi­ne­le­nir.Akış hı­zı alı­nan so­nu­ca gö­re ayar­lan­ma­lı­dır. Et­ki bir­kaç da­ki­kaiçin­de baş­lar, ya­vaş ya­vaş ha­fif­ler. Bu­nu iz­le­yen bir en­füz­yon baş­la­tıl­ma­lı­dır. Sü­rek te­da­vi­si: Bir­kaç gün için 250 mL dekst­roziçin­de ki­lo ba­şı­na 10-20 mg/gün (or­ta­la­ma, 24 sa­at­te 600-800 mg, 24 sa­at­teen çok 1200 mg). En­füz­yo­nun ilk gü­nü oral te­da­vi­ye baş­la­nır. Doz gün­de4 ve­ya 5 tab­le­te ka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir. Cordarone Tablet: Baş­lan­gıç te­da­vi­si: Ge­nel­lik­le uy­gu­la­nan doz 8-10gün sü­rey­le gün­de 3 tab­let­tir. Ba­zı du­rum­lar­da baş­lan­gıç do­zu­nun da­ha yük­sekve­ril­me­si (4-5 tab­let/gün) ge­re­kir. Bu du­rum­da elekt­ro­kar­di­yog­ra­fikiz­lem ya­pıl­ma­lı­dır. Sü­rek te­da­vi­si: Mi­ni­mum et­ki­li doz sap­tan­ma­lı ve has­ta­dan alı­nanya­nı­ta gö­re gün­de ½ (2 gün­de 1 tab­let) ve­ya 2 tab­let­tir.

Cordarone adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki