TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Co­u­ma­din Tab­letEc­za­cı­ba­şı

Var­fa­rin so­dyum

Ambalaj: 5 mgx25 tab­let :: 10 mgx25 tablet.

End.:Ve­nöztrom­bo­zun pro­fi­lak­si ve te­da­vi­sin­de, em­bo­lik olay­lar­la sey­re­denat­ri­um fib­ri­las­yon­la­rın­da, pul­mo­ner em­bo­li­nin pro­fi­lak­si ve te­da­vi­sin­deve ko­ro­ner tı­ka­nık­lı­ğın yar­dım­cı te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:An­ti­ko­agü­las­yon,ka­na­ma ris­ki­nin ola­sı kli­nik ya­rar­dan faz­la ol­du­ğu du­rum­lar­dakont­ren­di­ke­dir. Ör­ne­ğin ge­be­lik­te, ka­na­ma eği­lim­le­ri ve kan disk­ra­zi­le­rin­de;sant­ral si­nir sis­te­mi, göz, bü­yük-açık do­ku alan­la­rı­na yol açan trav­macer­ra­hi­sin­de; mi­de ba­ğır­sak ka­na­lı, üro­ge­ni­tal sis­tem ya da so­lu­numyol­la­rı, se­reb­ro­vas­kü­ler ka­na­ma­lar, anev­riz­ma­lar, pe­ri­kar­dit ve­yape­ri­kart epan­şı­man­la­rı, su­ba­kut bak­te­ri­yel en­do­kar­dit; abor­tusim­mi­nes, pre-ek­lamp­si ve ek­lamp­si; ka­na­ma­nın kont­rol edi­le­me­di­ğilom­ber ponk­si­yon, ge­niş böl­ge­sel lom­ber blok anes­te­zi­si ve ha­bis hi­per­tan­si­yondu­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ku­ma­rin tü­re­vi ilaç­lar an­ne sü­tü­ne ge­çe­rek sütço­cu­ğun­da prot­rom­bin ek­sik­li­ği­ne bağ­lı du­rum­la­ra ne­den ola­bi­lir.Ağır ve or­ta şid­det­te­ki ka­ra­ci­ğer ve böb­rek yet­mez­lik­le­ri; en­fek­si­yonhas­ta­lık­la­rı ve ba­ğır­sak­ta­ki bak­te­ri flo­ra­sı­nın bo­zul­du­ğu du­rum­lar;ge­niş bir alan­da açık ya­ra­ya ne­den olan du­rum­lar, ağır ve or­ta de­re­ce­de­kihi­per­tan­si­yon durumlarında an­ti­koa­gü­lan uy­gu­la­nı­mı, ih­ti­yat­la ko­na­cakkli­nik de­ğer­len­dir­me­ye bağ­lı­dır.

Yan E.:Or­gan yada do­ku­lar­da ka­na­ma­lar, pri­apizm ve çok sey­rek ola­rak ür­ti­ker, aşı­rıdu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı, ka­rın kramp­la­rı ve de­ri nek­roz­la­rı bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Al­kol,ami­no­sa­li­si­lik asit, ana­bo­li­zan ste­ro­id­ler, an­ti­bi­yo­tik­ler, bro­me­la­in­ler,klo­ral hid­rat, klorp­ro­pa­mid, ki­mot­rip­sin, si­me­ti­din, çin­ko­fen, klo­fib­rat,dekst­ran, dekst­ro­ti­rok­sin, di­azok­sid, di­üre­tik­ler, di­sül­fi­ram,etak­ri­nik asit, fe­nop­ro­fen, glu­ka­gon, ibup­ro­fen, in­do­me­ta­sin, in­ha­las­yonanes­te­zik­le­ri, me­fe­na­mik asit, me­til­do­pa, me­til­fe­ni­dat, met­ro­ni­da­zol,MAO in­hi­bi­tör­le­ri, na­li­dik­sik asit, nap­rok­sen, ok­so­li­nik asit, ok­si­fen­bu­ta­zon,pi­ra­zo­lon­lar, fe­nil­bu­ta­zon, fe­ni­ra­mi­dol, fe­ni­to­in, ki­ni­din, ki­nin,sa­li­si­lat­lar, sül­fin­pi­ra­zon, sül­fo­na­mid­ler, su­lin­dak, ti­ro­idilaç­la­rı, tol­bu­ta­mid, trik­lo­fos sod­yum, tri­me­top­rim/sül­fa­me­tok­sa­zolkom­­bi­nas­yon­la­rı ve aşı­rı doz­da ku­ma­rin, kan­da prot­rom­bin za­ma­nı­nınar­tı­şı­na; ad­re­no­kor­ti­kal ste­ro­id­ler, an­ta­sit­ler, al­kol, an­ti­his­ta­mi­nik­ler,bar­bi­tü­rat­lar, kar­ba­ma­ze­pin, klo­ral­hid­rat, klor­di­aze­pok­sit, ko­les­ti­ra­min,yük­sek K vi­ta­min­li di­yet, di­üre­tik­ler, glu­te­ti­mid, gri­se­oful­vin,ha­lo­pe­ri­dol, mep­ro­ba­mat, oral kont­ra­sep­tif­ler, pa­ral­de­hit, pri­mi­don,ri­fam­pin ve ye­ter­siz doz­da ku­ma­rin kan­da prot­rom­bin za­ma­nı­nın kı­sal­ma­sı­nane­den ola­bi­lir­ler.

Doz Önerisi: Uy­gu­la­nı­mı ve do­za­jı, has­ta­nın ila­ca olan du­yar­lı­ğı­nagö­re de­ği­şir. İlk doz ola­rak gün­de 10-15 mg ve­ri­lir. Prot­rom­binza­ma­nı ya­nı­tı­na gö­re bu doz (ge­nel­lik­le 2-3 gün son­ra) ye­ni­den dü­zen­le­nir.Has­ta­la­rın ço­ğun­da gün­de 2-10 mg’lik sü­rek doz­la­rı ye­ter­li­dir. Ge­nelola­rak trom­boz ve em­bo­li teh­li­ke­si or­ta­dan kal­kın­ca­ya ka­dar te­da­vi­yede­vam edi­lir.

Coumadin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki