TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Nisan 2024, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cyclo-Progy­no­va Dra­jeSchering

Be­yazdra­je: Est­ra­di­ol va­le­rat 2 mg

Kah­ve­ren­gidra­je: Est­ra­di­ol va­le­rat 2 mg, nor­gest­rel 0.5 mg

Ambalaj: 21 dra­je (11 be­yaz-10 kah­ve­ren­gi).

End.:Pe­ri­me­no­pozsend­ro­mu, pri­mer ve se­kon­der ame­no­re, sik­lus tem­po bo­zuk­luk­la­rı,kar­si­na­ma­töz ol­ma­yan has­ta­lık­lar ne­de­niy­le ya­pı­lan oofe­rek­to­miya da ışın kast­ras­yo­nun­dan son­ra­ki hor­mo­nal ek­sik­lik be­lir­ti­le­ri­ninte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ge­be­lik, ka­ra­ci­ğe­rin ağır fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı,ön­ce­ki ge­be­lik­ler­de or­ta­ya çı­kan sa­rı­lık ya da sü­rek­li ka­şın­tı,Du­bin-John­son send­ro­mu, mev­cut ya da ge­çi­ril­miş trom­bo­em­bo­likproses­ler, orak hüc­re­li ane­mi, ute­rus ya da me­me­nin hor­mo­na ba­ğım­lıtü­mör­le­ri ya da bu tür tü­mör kuşkusu, en­do­met­ri­ozis, do­ğuş­tan yağ me­ta­bo­liz­ma­sıbo­zuk­luk­la­rı, anam­nez­de Her­pes ges­ta­ti­onis, ge­be­lik pru­ri­ti, ön­ce­kige­be­lik­ler­de şid­det­le­nen otosk­le­roz du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik­ten ko­run­mak ama­cıy­la kul­la­nı­la­maz. Te­da­visü­re­sin­ce bir ge­be­li­ğin oluş­ma­ma­sı ge­re­kir. Te­da­vi sı­ra­sın­damig­ren tü­rün­de ba­ş ağ­rı­la­rı­nın ilk kez or­ta­ya çık­ma­sı ya da alı­şıl­ma­mışşid­det­te sık sık baş ağ­rı­la­rı, akut gör­me bo­zuk­luk­la­rı (örn. göz önün­detit­re­şim­ler), trom­bof­le­bit­le­rin ya da trom­bo­em­bo­lik be­lir­ti­le­rinilk işa­ret­le­ri (örn. ba­cak­la­rın şiş­me­si, ne­fes alır­ken ba­tı­cı ağ­rı­larve ne­de­ni bi­lin­me­yen ök­sü­rük), gö­ğüs­te ağ­rı, dar­lık his­si, plan­la­naname­li­yat­lar­dan 6 haf­ta ön­ce, ka­za­lar­dan son­ra ya­tak is­ti­ra­ha­ti­ninge­rek­li ol­du­ğu sü­re­ce, bir sa­rı­lı­ğın or­ta­ya çık­ma­sı, şid­det­litan­si­yon, ge­be­lik gö­rül­me­si du­ru­mun­da te­da­vi he­men ke­sil­me­li­dir.

Yan E.: Tek tük ol­gu­lar­da, gö­ğüs­ler­de ger­gin­lik his­si,mi­de ya­kın­ma­la­rı, bu­lan­tı ve baş ağ­rı­la­rı, vü­cut ağır­lı­ğı­nın veli­bi­do­nun et­ki­len­me­si ya da ute­rus ka­na­ma­la­rı or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Etkileş.: Ay­nı za­man­da dü­zen­liola­rak alı­nan baş­ka ilaç­lar, ör­ne­ğin bar­bi­tü­rat­lar, fe­nil­bu­ta­zon,hi­dan­to­in­ler, ri­fam­pi­sin est­ra­di­ol/nor­gest­rel kom­bi­nas­yo­nu müs­tah­zar­la­rınet­ki­si­ni azal­ta­bi­lir­ler. Uy­gu­la­ma­da di­ya­bet ilaç­la­rı­na ge­rek­si­nim de­ği­şe­bi­lir.

Doz Önerisi: Adet ka­na­ma­sı­nın be­şin­ci gü­nün­den baş­la­ya­rak21 gün sü­rey­le her gün bir dra­je uy­gu­la­nır. Ön­ce be­yaz, son­ra açık kah­ve­ren­gidra­je­ler alı­nır. Da­ha son­ra 7 gün­lük bir ara­dan son­ra ikin­ci am­ba­la­jabaş­la­nır. Dra­je­ler her gün ay­nı sa­at­te alın­ma­lı, eğer bir dra­je za­ma­nın­daalın­ma­mış­sa, iz­le­yen 12 sa­at için­de alın­ma­lı­dır.

CycloProgynova adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki