TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  24 Eylül 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cyto­tec Tab­let     aris

Mi­sop­ros­tol

Ambalaj: 200 µgx28 tab­let­.

End.:Nons­te­ro­idan­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­ra bağ­lı ül­ser­ler de da­hil ol­mak üze­re mi­deve du­ode­num ül­ser­le­ri­nin te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca, art­ritne­de­niy­le nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç kul­lan­mak­ta olup,gast­ro­du­ode­nal ha­sar or­ta­ya çık­ma ris­ki yük­sek olan has­ta­lar­da, builaç­la­ra bağ­lı ül­ser­le­rin ön­len­me­si ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ute­rus to­nu­su­nuve kont­rak­si­yon­la­rı­nı ar­tır­dı­ğın­dan, dü­şük ve­ya dü­şük teh­di­di­nene­den ola­bi­le­ce­ği için, ge­be­ler­de ve ge­be­lik dü­şü­nen ka­dın­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ay­rı­ca pros­ta­glan­din­le­re aler­ji­si ol­du­ğubilinenlerde da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Has­ta­nın nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç ile te­da­vi­ye ih­ti­ya­cı ha­lin­de ve bu ilaç­la­rın mey­da­na ge­tir­di­ğiül­se­ras­yon ris­ki yük­sek ol­ma­dık­ça me­no­poz ön­ce­si dö­nem­de­ki ka­dın­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Hi­po­tan­si­yo­nun cid­di komp­li­kas­yon­lar ya­pa­bi­le­ce­ği,ör­ne­ğin se­reb­ro­vas­kü­ler has­ta­lık, ko­ro­ner ar­ter has­ta­lı­ğı ve­yahi­per­tan­si­yon da da­hil pe­ri­fe­rik da­mar has­ta­lık­la­rı gi­bi du­rum­lar­dami­sop­ros­tol dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Em­zir­me dö­ne­min­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­di­renşid­det­li ve uzun sü­re­li olan, ila­cın ke­sil­me­si­ni ge­rek­ti­re­bi­le­cekdi­ya­re gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­miş­tir. Mi­sop­ros­tol te­da­vi­sin­den son­radis­pep­si ve­ya di­ya­re ile iliş­ki­li ve­ya on­lar­la iliş­ki­li ol­mak­sı­zınka­rın ağ­rı­sı gö­rü­le­bi­lir. Bil­di­ri­len di­ğer yan et­ki­ler dis­pep­si,gaz, bu­lan­tı ve kus­ma­dır. De­ri dö­kün­tü­le­ri, sey­rek ola­rak ser­sem­lik bil­di­ril­miş­tir.Pre ve post­me­no­po­zal ka­dın­lar­da me­no­ra­ji, va­ji­nal ka­na­ma ve menst­ru­as­yon­larara­sı dö­nem­ler­de ka­na­ma bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler­de du­ode­num ül­se­ri, gast­rikül­ser ve nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­rın ne­den ol­du­ğu pep­tikül­se­rin te­da­vi­sin­de gün­lük doz 800 mg olup, iki ve­ya dör­de bö­lü­ne­rek sa­bah kah­val­tıve/ve­ya her ana öğün­de ve ya­tar­ken alı­nır. Has­ta­la­rın ço­ğun­da ül­ser­lerdört haf­ta­da iyi­le­şir, fa­kat ge­rek­ti­ğin­de te­da­vi se­kiz haf­ta­ya ka­darde­vam ede­bi­lir. Ül­ser nük­se­der­se yi­ne te­da­vi uy­gu­la­na­bi­lir. Nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç ül­ser­le­ri­nin pro­fi­lak­si­si: Or­ta­la­ma doz gün­de 2 kez 200 mg’dir. Has­ta­nın kli­nik du­ru­mu­nagö­re doz gün­de 3 ve­ya 4 kez 200 mg’ye çı­ka­rı­la­bi­lir. Te­da­vi, ge­rek­ti­ği sü­re­ceuy­gu­la­nır.

Cytotec adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki