TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Da­u­no­mi­ci­na F­la­kon İVCarlo Erba

Da­u­no­ru­bi­sin HCI

Ambalaj: 20 mgx1 fla­kon ve 10 mL se­rum fiz­yo­lo­jik içe­ren am­pul.

End.:Akut mye­lob­las­tiklö­se­mi: Da­uno­ru­bi­sin tek ba­ş­ınave­ya di­ğer an­tib­las­tik ilaç­lar­la kom­bi­ne hal­de, bu has­ta­lı­ğın hersaf­ha­sı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Da­uno­ru­bi­si­nin prom­ye­los­tiklö­se­mi te­da­vi­sin­de de ter­cih edil­me­si ge­re­kir. Akut len­fob­las­tik lö­se­mi: Da­uno­ru­bi­sin bu has­ta­lık­ta re­mis­yon sağ­la­mak­taçok et­ki­li­dir. An­cak yan et­ki­le­rin­den ve baş­ka te­da­vi yol­la­rı­nınmev­cut olu­şun­dan do­la­yı da­uno­ru­bi­sin an­cak di­ğer ilaç­la­ra di­renç­liol­gu­lar­da en­di­ke­dir. Bu has­ta­lı­ğın akut saf­ha­la­rın­da vink­ris­tinve pred­ni­zo­lon ile ba­şa­rı­lı so­nuç­lar alın­mış­tır. Di­ğer tü­mör­ler: Rab­dom­yo­sar­ko­mave nö­rob­las­to­ma­da, da­uno­ru­bi­sin ile olum­lu ya­nıt­lar alın­mış­tır.

Kontr.E.:Da­ha ön­cekalp has­ta­lı­ğı sap­tan­mış ol­ma­sı­nın, da­uno­ru­bi­si­nin kar­di­yo­tok­si­si­te­si­niar­tı­rı­cı bir risk fak­tö­rü olup ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da ye­ter­li ve­rimev­cut de­ğil­dir. Bu ne­den­le, ağır ve­ya da­ha ön­ce­den sap­tan­mış kalphas­ta­lı­ğı var­lı­ğın­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Ağır en­fek­si­yon sap­ta­nan has­ta­la­rada ve­ril­me­si öne­ril­mez.

Uyar.:Ge­be has­ta­yasağ­la­ya­ca­ğı ya­ra­ra kar­şın fe­tüs ve emb­ri­yo üze­rin­de gös­te­re­bi­le­ce­ğitok­sik et­ki iyi de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. Da­uno­ru­bi­sin uy­gu­lan­dık­tanson­ra­ki 1-2 gün id­rar kır­mı­zı renk alır. Da­uno­ru­bi­sin so­lüs­yo­nu de­rive­ya mu­ko­za­lar ile te­mas et­ti­ğin­de bu böl­ge he­men iyi­ce yı­kan­ma­lı­dır.

Yan E.:En önem­liyan et­ki­le­ri mye­lo­süp­res­yon ve kar­di­yo­tok­si­si­te­dir. Alo­pe­si desık gö­rü­len bir yan et­ki­dir an­cak ge­nel­lik­le re­ver­sibl­dir. Uy­gu­la­ma­dan5-10 gün son­ra (has­ta­lık ne­de­niyle za­ten mev­cut de­ğil­se) sto­ma­tit gö­rü­le­bi­lir.Bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Kar­di­yo­tok­si­si­te­ye yol açandi­ğer ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı, kar­di­yo­tok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Tek doz 0.5-3 mg/kg ara­sın­da de­ği­şe­bi­lir. 0.5-1mg/kg’lik doz­lar en az bir gün aray­la tek­rar­la­na­bi­lir. 2 mg/kg’lik doz­laren az 4 gün aray­la ve­ril­me­li­dir. 2.5-3 mg/kg’lik doz­lar na­di­ren kul­la­nı­lır.Bu doz uy­gu­lan­dı­ğın­da ilaç 7-14 gün aray­la ve­ril­me­li­dir. Ge­rek­li en­jek­si­yonsa­yı­sı has­ta­dan has­ta­ya de­ği­şe­bi­lir.

Daunomicina adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki