TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

De­ca­peptyl En­jek­tabl     Er­Kim

T­rip­to­re­lin

Ambalaj: 0.1 mg/1 mLx7 kul­la­nı­ma ha­zır şı­rın­ga : 0.5 mg/1mLx 7 kul­la­nı­ma ha­zır şı­rın­ga.

De­ca­peptyl Depot En­jek­tabl

T­rip­to­re­lin

Ambalaj: 3.75mgx1 şırınga.

End.:Er­kek­ler­deiler­le­miş hor­mon ba­ğım­lı pros­tat kan­se­ri­nin semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­dete­ra­pi amaç­lı ve pros­tat kan­se­ri­nin hor­mon ba­ğım­lı­lı­ğı­nın ayı­rı­cıta­nı­sın­da ta­nı amaç­lı; ka­dın­lar­da ise ute­rus mi­yom­la­rı ve en­do­met­ri­yo­zis­te,over­yen hor­mon ya­pı­mı­nın bas­kı­lan­ma­sı ge­re­ken du­rum­lar­da ve yar­dım­lıüre­me tek­nik­le­rin­de (lu­te­al faz­da pre­ma­tü­re LH pik­le­ri­nin ön­len­me­si;fo­li­kü­ler faz­da ise fla­re-up et­ki­sin­den ya­rar­lan­mak ama­cıy­la) en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Erkeklerde: Hormona bağlı olmayan prostatkanseri, cerrahi kastras­yonun ardından. Kadınlarda: Klinik olarak belirgin osteoporoz yada osteo­po­roz riski, gebelik, laktasyon. Yardımlı üreme teknikleri: Özellikle polikistik overlihastalarda, ultrasonografi ile saptanan foliküller 10’dan faz­la oldu­ğunda,triptorelin kullanımında önlemlerin sayısı artırılmalıdır.

Uyar.: Te­da­vi­ye baş­la­ma­dan ön­ce has­ta­nınge­be ol­ma­dı­ğı ke­sin ola­rak sap­tan­ma­lı­dır. Te­da­vi­nin ilk ayın­da has­ta hor­mo­nalol­ma­yan kont­ra­sep­tif­ler kul­lan­ma­lı­dır. Em­zir­me sı­ra­sın­da kul­la­nı­mıy­lail­gi­li ve­ri­ler he­nüz ye­ter­li de­ğil­dir.

Yan E.:Erkeklerde:Sıcakbasması, impotens ve libido kaybı, na­diren jinekomasti, testiküler atrofi veuyku bozukluğu, nadiren sakal gelişiminde azalma ve göğüs, kol ve bacakkıllarında dökülme, depresif ruh hali, kilo değişimi, iştah kaybı, baş ağrısı,artan enzim aktivitesi ve trombofilebit. Kadınlarda: Sıcak basması, kanama veya deridelekelenme, vajinal kuruluk ve/veya disparoni. Tedavinin başında çekilmekanaması görülebilir. Hafif, trabeküler kemik kaybı oluşabilir.

Etkileş.: Bir ted­bir ola­rak hi­perp­ro­lak­ti­ne­mikilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­mın­dan sa­kı­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Decapeptyl:Alı­şıl­mış doz, 7 gün sü­rey­le 0.5 mg’dir ve de­ri al­tı­nauy­gu­la­nır. Da­ha son­ra sü­rek do­zu ola­rak 0.1 mg uy­gu­la­nır. IVF’de de­ri al­tı­na 0.5 mg 10 günsü­rey­le uy­gu­la­nır, da­ha son­ra gün­de 0.1 mg ile de­vam edi­lir. Decapeptyl Depot: Her 28 gün­de bir 1 kez ya SC ya da IM ola­rak en­jek­teedi­lir. En­jek­si­yon ye­ri her se­fe­rin­de de­ğiş­ti­ril­me­li­dir. Er­kek­ler­de: Pros­tat kan­se­ri te­da­vi­sin­de 4haf­ta­lık te­ra­pi dö­nem­le­ri­ne uyum te­da­vi­de önem ta­şı­mak­ta­dır. Di­yag­nos­tikola­rak ge­nel­lik­le 3 ay­lık uy­gu­la­ma­dan son­ra pros­tat­ta­ki kan­se­rinand­ro­jen ba­ğım­lı olup ol­ma­dı­ğı be­lir­le­ne­bil­mek­te­dir. De­ca­peptyl De­pot te­da­vi­si ge­nel­lik­le uzun sü­re­libir te­da­vi­dir. Ka­dın­lar­da: Ute­rus mi­yo­mu ve en­do­met­ri­yo­zis­te ge­nel­lik­le6 ay­lık bir te­da­vi dö­ne­mi ye­ter­li­dir. Yar­dım­lı üre­me tek­nik­le­rin­de,sik­lu­sun 2. ya da 3. gü­nü (fo­li­kü­ler faz) ve­ya 21. gü­nün­de (lu­te­alfaz) tek en­jek­si­yon uy­gu­la­ma­sı. Ba­zı pro­to­kol­ler­de da­ha son­ra gün­lükSC (0.1 ya da 0.5 mg’lik) form­la­rın uy­gu­lan­ma­sı öne­ril­mek­te­dir.

Decapeptyl adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki