TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Haziran 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Dek­san Şu­rupDe­va

Pa­ra­se­ta­mol 120mg, dekst­ro­met­or­fan HBr 15 mg, psö­do­efed­rin HCI 20 mg, klor­fe­ni­ra­mi­nma­le­at 2 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

End.: So­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­pal en­fek­si­yon­lar­da gö­rü­lenök­sü­rük, na­zal kon­jes­yon, bu­run akın­tı­sı, ak­sı­rık, nez­le­ye bağ­lıateş ve baş ağ­rı­sı, ba­sit ağ­rı­lar ve sa­man nez­le­si gi­bi semp­tom­la­rınet­ki­li bir şe­kil­de ge­çi­ci ola­rak gi­de­ril­me­si ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şıaşı­rı du­yar­lık hal­le­rin­de, ağır ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği ve böb­rek has­ta­lı­ğıolan­lar­da, son iki haf­ta için­de MAO in­hi­bi­tö­rü alan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır

Uyar.: 7 gün­den faz­la sü­rey­le kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ateş 3 gün­den faz­la sü­rer, 5 gün için­de ya­kın­ma­lar iyi­leş­mez, ye­ni­le­riek­le­nir ve­ya ya­kın­ma­la­ra ateş eş­lik eder­se du­rum ye­ni­den de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.İlaç, baş dön­me­si­ne ve­ya ba­zı du­rum­lar­da ek­si­ta­bi­li­te­ye yol aça­bi­lir.Ke­sin ge­rek­li gö­rül­me­dik­çe kalp has­ta­lı­ğı, ti­ro­id has­ta­lı­ğı, di­ya­bet,ast­ma, glo­kom ve­ya kan ba­sın­cı yük­sek­li­ği olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Na­di­ren ür­ti­ker, ka­şın­tı­lı ma­kü­lo­pa­pü­lerkı­za­rık­lık gi­bi du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı ile yük­sek doz ve uzun sü­re­likul­la­nım­lar­da trom­bo­si­to­pe­ni; lö­ko­pe­ni ve pan­si­to­pe­ni ya­pa­bi­lir.Çok na­dir ola­rak nöt­ro­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra ve ag­ra­nü­lo­si­tozbil­di­ril­miş­tir. Se­das­yon ve an­ti­mus­ka­ri­nik et­ki­ler or­ta­ya çı­ka­bi­lir.Baş dön­me­si ve gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar görü­le­bilir. Uy­ku bo­zuk­luk­la­rıgi­bi sant­ral si­nir sis­te­mi ek­si­tas­yon semp­tom­la­rı olu­şa­bi­lir. Na­di­renha­lü­si­nas­yon­lar bil­di­ril­miş­tir. İr­ri­tas­yo­nun eş­lik edip et­me­di­ğide­ri dö­kün­tü­le­ri, özel­lik­le pros­tat bü­yü­me­si olan­lar­da üri­ner re­tan­si­yon­larolu­şa­bi­lir.

Etkileş.: Pa­ra­se­ta­mol yük­sek doz­da veuzun sü­re­li kul­la­nım­da an­ti­ko­agü­lan ilaç­la­rın et­ki­si­ni ar­tır­mak­ta­dır.Uzun sü­re­li ve yük­sek doz­lar­da alı­nan pa­ra­se­ta­mol; ku­ma­rin, in­dan­di­ontü­rev­le­ri ile fe­no­ti­ya­zin­ler­le et­ki­le­şe­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­le­re 4 sa­at­te bir 1-2 öl­çek, 8-12 ya­şın­da­kiço­cuk­la­ra 4 sa­at­te bir 1 öl­çek, 4-8 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ra 4 sa­at­tebir ½ ile 1 öl­çek, 1-4 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ra 4 sa­at­te bir ½ öl­çek ve­ri­lir.

Deksan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki