TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Di­a­mic­ron Tab­letSer­vi­er

G­lik­la­zi­d

Ambalaj: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet.

Eşdeğeri:Be­ta­normTab­let: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet(aris); Glumik­ronTab­let: 80 mgx20, 60 ve 100tablet (Berksam); Ora­mik­ron Tab­let:80 mgx20, 60 ve 100 tablet (Ko­çak).

Diamicron MR Tablet

Gliklazid

Ambalaj: 30 mgx30 tablet.

End.:Bes­len­meek­sik­li­ği ol­ma­yan bü­tün di­ya­bet şe­kil­le­rin­de: Ol­gun­luk ça­ğı di­ya­be­ti,obe­zi­te di­ya­be­ti, yaş­lı­lık di­ya­be­ti ve vas­kü­ler komp­li­kas­yon­lar­labir­lik­te gö­rü­len di­ya­bet­ler­de kul­la­nı­lır. Glik­la­zid, in­sü­lin te­da­vi­sigö­ren has­ta­lar­da in­sü­lin te­da­vi­siy­le bir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir,fa­kat bu gi­bi ol­gu­lar­da de­vam­lı tıb­bi göz­lem ve bi­yo­lo­jik kont­rolşart­tır.

Kontr.E.:Cid­di re­nalve he­pa­tik yet­mez­li­ği olan­lar­da ve ge­be­lik­te kont­ren­di­ke­dir. Genç­ler­deve ço­cuk­lar­da gö­rü­len di­ya­bet­ler, bes­len­me ek­sik­li­ğiy­le gö­rü­lenağır di­ya­bet ol­gu­la­rı, asi­do-ke­toz, pre­ko­ma ve­ya ko­ma, sa­de­ce glik­la­zid­lete­da­vi edil­mez, baş­ka ted­bir­ler ve in­sü­lin­le gli­se­mik den­ge­nin tek­rarsağ­lan­ma­sı şart­tır.

Uyar.: Bi­yo­lo­jik kont­ro­lü sık­laş­tır­makşar­tıy­la glik­la­zid, an­ti­ko­agü­lan te­da­viy­le bir­lik­te ve­ri­le­bi­lir.Böb­rek ye­ter­siz­li­ğin­de, do­za­jı azalt­mak ve­ya oral te­da­vi­yi ta­ma­mendur­dur­mak ge­re­ke­bi­lir.

Yan E.:Baş­lı­cayan et­ki­si hi­pog­li­se­mi­dir. Na­di­ren he­pa­tik üre dü­ze­yin­de azal­ma,he­pa­ti­tis gö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı, kus­ma, dis­pep­si, di­ya­re ve kons­ti­pas­yonolu­şa­bi­lir. Kan tab­lo­sun­da bo­zuk­luk, ane­mi lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nive gra­nü­lo­si­to­pe­ni gö­rü­le­bi­lir. İla­ca bağ­lı ola­rak cilt re­ak­si­yon­la­rı,baş ağ­rı­sı ve mi­de ba­ğır­sak ya­kın­ma­la­rı gi­bi et­ki­le­rin gö­rül­dü­ğübil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:An­ti­bak­te­ri­yelsül­fo­na­mid­ler, fe­nil­bu­ta­zon, sa­li­si­lat­lar, pro­be­ne­sid, di­ku­ma­rolve MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­te ve­ril­me­si ha­lin­de bu ilaç­lar gli­k­la­zi­dinet­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir­ler; doz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır. Ke­za prop­ra­no­lolgi­bi kar­di­yo­se­lek­tif ol­ma­yan b-blo­ker­ler­le bir­lik­te kul­la­nı­mın­da hi­pog­li­se­miket­ki­yi ar­tı­rır­lar. Kor­ti­kos­te­ro­id­ler, oral kont­ra­sep­tif­ler,tiyazit di­üre­tik­le­ri, fe­no­ti­ya­zin tü­rev­le­ri, ti­ro­id hor­mo­nu velak­sa­tif kul­la­nı­mı et­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi:Diamicron Tablet: Do­zaj, gli­se­mi nor­mal dü­ze­ye ge­lin­ce­ye ka­dar,di­ya­be­tin önem de­re­ce­si­ne gö­re be­lir­le­nir. Ye­tiş­kin­ler­de gün­lükto­tal doz 40-320 mg ara­sın­da de­ği­şe­bi­lir. Te­da­vi­ye or­ta­la­ma 40-80mg ile baş­la­nır. Kont­rol al­tı­na alı­na­na ka­dar doz ar­tı­rı­la­bi­lir.An­cak bir ke­re­de alı­na­cak mak­si­mum doz 160 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. Doz ar­tı­rıl­makis­te­nir­se bö­lü­ne­rek iki ke­re­de ve­ril­me­li­dir. DiamicronMR Tablet: Günlük doz30-120 mg arasında değişebilir. İlacın kahvaltı sırasında alınması önerilir.Eğer ilacın alımı unutulursa, sonraki gün dozajın artırılmasına gerek yoktur.Böbrek yetmezliği hastalarına da aynı dozlar önerilir. Tabletler kesinlikle bölünmedenkullanılmalıdır.

Diamicron adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki