TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Dolp­hin FilmTab­let   Sa­no­vel

Dif­lu­ni­sal

Ambalaj: 500mgx10 tablet.

End.: Ha­fif ve or­ta şid­det­te ağ­rı­lar­la(diş, çe­ne ve KBB ame­li­yat­la­rı da­hil tüm ame­li­yat­lar son­ra­sı ağ­rı­lar,kas-ke­mik ze­de­len­me ve bur­kul­ma­la­rı da­hil or­to­pe­dik ağ­rı­lar, ne­op­la­zi­le­rebağ­lı ağ­rı­lar, do­ğum son­ra­sı ağ­rı­la­rı, dis­me­no­re -adet san­cı­la­rı-,çe­şit­li ne­den­le­re bağ­lı baş ağ­rı­la­rı, diş ağ­rı­la­rı, nev­ral­jivb.), os­te­oart­rit ve ro­ma­to­id art­ri­tin akut ve­ya uzun sü­re­li semp­to­ma­tikte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Dif­lu­ni­sa­lekar­şı aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da, as­pi­rin ve di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­la­rın akut ast­ma­tik atak, ür­ti­ker ve­ya ri­ni­te yol aç­tı­ğı has­ta­lar­da,ak­tif pep­tik ül­ser­li ve gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma­lı has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­la­rın kul­la­nı­mı­na bağ­lı ola­rak is­ten­me­yen of­tal­mo­lo­jik et­ki­lerbil­di­ril­miş­tir. Re­nal fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan ki­şi­ler­de dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı, da­ha dü­şük doz­lar uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ye­ter­siz kar­di­yakfonk­si­yo­nu, hi­po­tan­si­yon ve­ya sı­vı re­tan­si­yo­nu­na yol açan di­ğerdu­rum­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ği he­nüzbi­lin­me­mek­te­dir. An­ne sü­tüy­le bes­le­nen ço­cuk­lar­da or­ta­ya çı­ka­bi­le­cekis­ten­me­yen et­ki­ler­den do­la­yı ilaç ve­ya em­zir­me ke­sil­me­li­dir.

Yan E.: Çok iyi to­le­re edil­me­si­ne rağ­mensey­rek ola­rak dis­pep­si, bu­lan­tı, kus­ma, ver­ti­go, uyu­şuk­luk, pru­ri­tusve cilt­te kı­za­rık­lık­lar gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Var­fa­rin,ase­no­ku­ma­rol ve fenp­ro­ku­mon­la ay­nı za­man­da kul­la­nıl­ma­sı prot­rom­binsü­re­si­nin uza­ma­sı­na ne­den olur. Dif­lu­ni­sal, ku­ma­rin­le­ri pro­te­inbağ­lan­ma böl­ge­le­rin­den re­ka­bet ha­lin­de uzak­laş­tı­rır. Dif­lu­ni­sal,hid­rok­lo­ro­tiyazit ve fu­ro­se­mi­din hi­pe­rü­re­mik et­ki­le­ri­ni azal­tır.

Doz Önerisi: Ha­fif ve or­ta şid­det­te­ki ağ­rı­lar­da gün­lük 2 ve3 kez 250-500 mg doz­lar­da uy­gu­la­nır. Os­te­oart­rit ve­ya ro­ma­to­id art­rit­teiki­ye bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de gün­de 500-1000 mg uy­gu­la­nır. Gün­de 1.5 g’lik sü­rek do­zu­nunaşıl­ma­ma­sı öne­ri­lir. Su, süt ve­ya gı­day­la be­ra­ber çiğ­nen­me­den vekı­rıl­ma­dan yu­tul­ma­lı­dır.

Dolphin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki