TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  22 Eylül 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Dor­fan Şu­rupAk­de­niz

Dekst­ro­met­or­fan 10mg, psö­do­efed­rin HCI 20 mg, klor­fe­ni­ra­min ma­le­at 2 mg/5 mL

Ambalaj: 100mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Benical Şurup: 100 mL (Bayer); Triatüs Şurup: 100 mL (Koçak).

End.: Üst so­lu­num yo­lu kon­jes­yo­nu­nuneş­lik et­ti­ği ku­ru ök­sü­rük­ler­de, üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı(nez­le), si­nü­zit ve­ya aler­jik ri­ni­te bağ­lı bu­run akın­tı­sı, hap­şır­mave na­zal kon­jes­yon gi­bi ya­kın­ma­la­rın ge­çi­ci ola­rak gi­de­ril­me­siiçin kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gibi­ri­ne kar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar ile cid­di hi­per­tan­si­yon, cid­di ko­ro­nerar­ter has­ta­lı­ğı, epi­lep­si­si olan­lar­da ve MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç te­da­vi­sigö­ren has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ast­ma ile iliş­ki­li ve­ya aşı­rısal­gı­nın eş­lik et­ti­ği ök­sü­rük­ler­de, ay­rı­ca so­lu­num yet­mez­li­ğive­ya bu­nu ge­liş­tir­me ris­ki olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ha­fif at­ro­pin ben­ze­ri et­ki­sin­dendo­la­yı, bron­şi­yal ast­ma, am­fi­zem, kro­nik ak­ci­ğer has­ta­lı­ğı olan­lar­dakul­la­nı­lır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Özel­lik­le ço­cuk­lar­da ek­si­ta­bi­li­te­yeyol aça­bi­lir. Araç sür­me, ma­ki­ne kul­lan­ma gi­bi po­tan­si­yel ola­rakteh­li­ke­li iş­le­rin per­for­man­sı için ge­rek­li zi­hin­sel ve fi­zik­selye­te­nek­le­ri et­ki­le­ye­bi­lir. Al­kol ve di­ğer SSS dep­re­san­la­rı (hip­no­tik­ler,se­da­tif­ler, tran­ki­li­zan­lar) ile ola­sı adi­tif et­ki­ler hak­kın­da dahas­ta­lar uya­rıl­ma­lı­dır. Ke­sin ge­rek­me­dik­çe ge­be­le­re ve­ril­me­me­li­dir.Be­bek­ler üze­rin­de ola­sı risk­le­ri ne­de­niy­le em­zir­me dö­ne­min­de em­zir­me­ninmi yok­sa ila­cın mı ke­si­le­ce­ği ko­nu­sun­da ka­rar ve­ril­me­li­dir.

Yan E.: İş­tah­sız­lık, tan­si­yon­da yük­sel­me,çar­pın­tı, si­nir­li­lik, id­rar yap­ma­da zor­luk (da­ha çok pros­tat hi­pert­ro­fi­siolan­lar­da), uyu­şuk­luk, baş dön­me­si, bu­run­da ku­ru­luk gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­viedi­len has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Sem­pa­to­mi­me­tik­ler me­til­do­pa,re­zer­pin, ve­rat­rum al­ka­lo­id­le­ri ve me­ta­mi­la­mi­nin an­ti­hi­per­tan­sifet­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir. Al­kol ve di­ğer se­da­tif ilaç­lar klor­fe­ni­ra­mi­ninse­da­tif et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir. Kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem üze­rin­dekom­bi­ne et­ki­le­ri has­ta­ya za­rar­lı ola­bi­le­ce­ğin­den, di­ğer sem­pa­to­mi­me­tik­ler­lebir­lik­te ve­ril­di­ğin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da3-4 kez 1-2 öl­çek, 3-6 ay­lık be­bek­ler­de 3 kez ¼ öl­çek, 6-12 ay­lık be­bek­ler­de4 kez ¼ öl­çek, 1-2 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da 3 kez ½ öl­çek, 2-3 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da3 kez ½ öl­çek, 3-6 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da 3-4 kez ½ öl­çek, 6-9 yaş ara­sıço­cuk­lar­da 3-4 kez ½-1 öl­çek ve 9-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da ise 3-4 kez 1öl­çek­tir.

Dor­fan CF Tab­letAk­de­niz

Pa­ra­se­ta­mol 200mg, klor­fe­ni­ra­min ma­le­at 2 mg, dekt­ro­me­tor­fan 10 mg, efed­rin 5 mg

Ambalaj: 20 tablet.

End.: So­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­pal en­fek­si­yon­lar­da gö­rü­lenök­sü­rük, na­zal kon­jes­yon, bu­run akın­tı­sı, ak­sı­rık, nez­le­ye bağ­lıateş ve baş ağ­rı­sı, ba­sit ağ­rı­lar ve sa­man nez­le­si gi­bi semp­tom­la­rınet­ki­li bir şe­kil­de ge­çi­ci ola­rak gi­de­ril­me­si ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şıaşı­rı du­yar­lık hal­le­rin­de, ağır ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği ve böb­rek has­ta­lı­ğıolan­lar­da, son iki haf­ta için­de MAO in­hi­bi­tö­rü alan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır

Uyar.: 7 gün­den faz­la sü­rey­le kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ateş 3 gün­den faz­la sü­rer, 5 gün için­de ya­kın­ma­lar iyi­leş­mez, ye­ni­le­riek­le­nir ve­ya ya­kın­ma­la­ra ateş eş­lik eder­se du­rum ye­ni­den de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.İlaç, baş dön­me­si­ne ve­ya ba­zı du­rum­lar­da ek­si­ta­bi­li­te­ye yol aça­bi­lir.Ke­sin ge­rek­li gö­rül­me­dik­çe kalp has­ta­lı­ğı, ti­ro­id has­ta­lı­ğı, di­ya­bet,ast­ma, glo­kom ve­ya kan ba­sın­cı yük­sek­li­ği olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Na­di­ren ür­ti­ker, ka­şın­tı­lı ma­kü­lo­pa­pü­lerkı­za­rık­lık gi­bi du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı ile yük­sek doz ve uzun sü­re­likul­la­nım­lar­da trom­bo­si­to­pe­ni; lö­ko­pe­ni ve pan­si­to­pe­ni ya­pa­bi­lir.Çok na­dir ola­rak nöt­ro­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra ve ag­ra­nü­lo­si­tozbil­di­ril­miş­tir. Se­das­yon ve an­ti­mus­ka­ri­nik et­ki­ler or­ta­ya çı­ka­bi­lir.Baş dön­me­si ve gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar görü­le­bilir. Uy­ku bo­zuk­luk­la­rıgi­bi sant­ral si­nir sis­te­mi ek­si­tas­yon semp­tom­la­rı olu­şa­bi­lir. Na­di­renha­lü­si­nas­yon­lar bil­di­ril­miş­tir. İr­ri­tas­yo­nun eş­lik edip et­me­di­ğide­ri dö­kün­tü­le­ri, özel­lik­le pros­tat bü­yü­me­si olan­lar­da üri­ner re­tan­si­yon­larolu­şa­bi­lir.

Etkileş.: Pa­ra­se­ta­mol yük­sek doz­da veuzun sü­re­li kul­la­nım­da an­ti­ko­agü­lan ilaç­la­rın et­ki­si­ni ar­tır­mak­ta­dır.Uzun sü­re­li ve yük­sek doz­lar­da alı­nan pa­ra­se­ta­mol; ku­ma­rin, in­dan­di­ontü­rev­le­ri ile fe­no­ti­ya­zin­ler­le et­ki­le­şe­bi­lir.

Doz Önerisi: Bü­yük­le­re gün­de 3 kez 1-2 tab­let ve­ri­lir. Ço­cuk­la­rahe­kim öne­ri­si­ne gö­re ve­ri­lir.

Dorfan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki