TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Du­ro­ge­sic Trans­der­mal Flas­ter Jans­sen-Ci­lag

Fen­ta­nil

Ambalaj: 25 µg/sa­at: 2.5 mgfen­ta­nil içe­ren 10 cm2’lik 5 flas­ter Ambalaj: 50 µg/sa­at: 5 mg fen­ta­niliçe­ren 20 cm2’lik 5 flas­ter Ambalaj:75 µg/sa­at:7.5 mg fen­ta­nil içe­ren 30 cm2’lik 5flas­ter Ambalaj: 100 µg/sa­at: 10 mg fen­ta­niliçe­ren 40 cm2’lik 5 flas­ter içe­ren şa­se.

End.:Nar­ko­tikanal­je­zi ge­rek­ti­ren kro­nik ve­ya şid­det­li ağ­rı­la­rın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Fen­ta­ni­lekar­şı aşı­rı du­yar­lığı olan ol­gu­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.:Trans­der­malfen­ta­nil, kı­sa dö­nem­li kul­la­nım­da doz tit­ras­yo­nu müm­kün ol­ma­dığın­danve cid­di ve­ya ya­şa­mı teh­dit edi­ci hi­po­van­ti­las­yon­la so­nuç­la­na­bi­le­ceğin­denakut ve­ya ame­li­yat son­ra­sı ağ­rı te­da­vi­sin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Kont­rol­süz fen­ta­nil sa­lı­nı­mı­nayol aça­bi­le­ceğin­den, müs­tah­zar ke­si­le­rek ya da par­ça­la­na­rak kul­la­nıl­ma­ma­lıve za­rar ve­ril­me­me­li­dir. He­kim ka­ra­rıy­la po­tan­si­yel ya­rar­la­rıola­sı za­rar­la­rı­na üs­tün gel­me­dik­çe, trans­der­mal fen­ta­nil ge­be ka­dın­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Fen­ta­nil an­ne sü­tü­ne ge­çer, em­zi­ren ka­dın­lar­dakul­la­nı­mı öne­ril­mez. Ara­ba ve­ya ma­ki­ne kul­lan­mak gi­bi iş­ler içinge­rek­li men­tal ve/ve­ya fi­zik­sel ye­ter­li­liği azal­ta­bi­lir.

Yan E.:En cid­diad­vers et­ki­si hi­po­van­ti­las­yon­dur. Gö­rü­le­bi­len diğer ad­vers et­ki­ler:Bu­lan­tı, kus­ma, ka­bız­lık, hi­po­tan­si­yon, bra­di­kar­di, dal­gın­lık,baş ağ­rı­sı, kon­füz­yon, ha­lü­si­nas­yon, öfo­ri, ka­şın­tı, ter­le­me ve id­rarçı­kar­ma­da zor­luk. Kı­za­rık, eri­tem ve şid­det­li ka­şın­tı gi­bi ciltiliş­ki­li yan et­ki­le­re ras­lan­mış­tır. Baş­ka bir nar­ko­tik anal­je­zik­tentrans­der­mal fen­ta­nil te­da­vi­si­ne dö­nen ba­zı has­ta­lar­da opi­oid semp­tom­lar(bu­lan­tı, kus­ma, is­hal, ank­si­ye­te ve tit­re­me) gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Nar­ko­tik­ler,se­da­tif ve hip­no­tik­ler, ge­nel anes­te­tik­ler, fe­no­ti­ya­zin­ler, tran­ki­li­zan­lar,is­ke­let kas gev­şe­ti­ci­ler ile se­das­yon oluş­tu­ru­cu an­ti­his­ta­mi­nik­lerve al­kol­lü içe­cek­ler gi­bi diğ­er sant­ral si­nir sis­te­mi dep­re­san­la­rıile be­ra­ber kul­la­nıl­dığın­da ek dep­re­san et­ki­ler oluş­tu­ra­bi­lir; ye­ter­sizven­ti­las­yon, dü­şük tan­si­yon ve de­rin se­das­yon ve­ya ko­ma gö­rü­le­bi­lir.Oral ri­to­na­vir IV fen­ta­nil kli­ren­si­ni üç­te iki azalt­mış­tır. Ri­to­na­virintrans­der­mal fen­ta­nil­le bir­lik­te kul­la­nı­mı fen­ta­nil plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rın­daar­tış­la so­nuç­la­na­bi­lir. Has­ta ya­kın­dan göz­lem­len­me­dik­çe ri­to­na­virile trans­der­mal fen­ta­ni­lin bir­lik­te kul­la­nı­mı öne­ril­mez.

Doz Önerisi: Doz­ has­ta­nın du­ru­mu­na gö­re ki­şi­sel ola­rak ayar­lan­ma­lıve uy­gu­la­ma­dan son­ra dü­zen­li ara­lık­lar­la tek­rar göz­den ge­çi­ril­me­li­dir.

Durogesic adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki