TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Efe­xor Tab­letWyeth

Ven­la­fak­sin

Ambalaj: 37.5 mgx28 tab­let :75 mgx14tablet.

Efe­xor XR MikropelletKap­sül    

Ven­la­fak­sin

Ambalaj: 37.5 mgx10 kap­sül : 75 mgx14 kap­sül : 150mgx14 kap­sül.

End.:Ank­si­ye­tey­lebir­lik­te gö­rü­len dep­res­yon da­hil, ayak­ta ve ya­ta­rak te­da­vi gö­renhas­ta­lar­da­ki her tip dep­res­yon te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ven­la­fak­si­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­anlarda ve MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lebir­lik­te kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Tüm an­ti­dep­re­san­lar gi­bi ven­la­fak­sin de da­ha ön­ceepi­lep­tik ka­sıl­ma­lar gö­rül­müş has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ven­la­fak­sin te­da­vi­si sı­ra­sın­da, has­ta­la­rın geç­mi­şi kö­tü amaç­lıilaç kul­la­nı­mı ba­kı­mın­dan de­ğer­len­di­ril­me­li ve to­le­rans ge­li­şi­mi,doz ar­tı­rı­mı ve­ya ilaç alış­kan­lı­ğı gi­bi ven­la­fak­si­nin yan­lış ve kö­tü­yekul­la­nım be­lir­ti­le­ri göz­lem­le­n­me­li­dir. Or­ta şid­det­te ve­ya cid­dire­nal yet­mez­lik ve­ya ka­ra­ci­ğer si­ro­zu olan has­ta­lar­da dü­şük ve sey­rekdoz ge­re­ke­bi­lir. Has­ta­lar, ara­ba da­hil teh­li­ke­li ma­ki­ne­le­ri,ilaç te­da­vi­si­nin on­la­rı ad­vers ola­rak et­ki­le­me­di­ğin­den emin ol­duk­la­rıza­man kul­lan­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Al­kol­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Po­tan­si­yel ya­ra­rı ris­kin­den faz­la de­ğil­se, ven­la­fak­sin ge­be­le­reve em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:Baş dön­me­si,ağız ku­ru­lu­ğu, uy­ku­suz­luk, si­nir­li­lik, uyu­şuk­luk, ano­rek­si, kons­ti­pas­yon,mi­de bu­lan­tı­sı, anor­­mal eja­kü­las­yon/or­gazm, ter­le­me ve kuv­vet­siz­liken sık gö­rü­len ya­n et­ki­le­rdir.

Etkileş.:Ven­la­fak­si­ninlit­yum ve di­aze­pam dı­şın­da di­ğer SSS ak­tif ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nımris­ki sis­te­ma­tik ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­di­ğin­den, ven­la­fak­si­ninbu tip ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­liy­se dik­kat­le kul­la­nıl­ma­sıöne­ri­lir.

Doz Önerisi: Efexor Tablet: Öne­ri­lengün­lük alı­şıl­mış doz, bö­lü­ne­rek ve­ri­len 75 mg’dir (gün­de 2x37.5 mg).Bir­kaç haf­ta son­ra da­ha faz­la kli­nik dü­zel­me is­te­ni­yor­sa, doz bö­lü­ne­rekve­ri­len 150 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir (gün­de 2x75 mg).Efexor XR Mikropellet Kapsül: Genellikle,öne­ri­len ola­ğan doz, gün­de 1 kez 75 mg Efe­xor XR’dır.Bazı hastalarda, dozu günde 1 kez 75 mg Efexor XR’a yükseltmeden önce hastanın ilaca alışması için 4-7 güniçin günde 1 kez Efexor 37.5 mg verilir. Eğer iki haf­ta son­ra kli­nik dü­zel­me­nin art­ma­sıis­te­ni­yor­sa, doz gün­de 1 kez 150 mg Efe­xor XR’a yük­sel­ti­le­bi­lir.Efe­xor XR’ın ye­mek­le bir­lik­te alın­ma­sıöne­ri­lir. Her kap­sül bü­tün ola­rak sı­vıy­la yu­tul­ma­lı­dır. Kap­sül bö­lün­me­me­li,ezil­me­me­li, çiğ­nen­me­me­li ve­ya su­ya kon­ma­ma­lı­dır. Efe­xor XR gün­de bir kez ve aşa­ğı yu­ka­rı ay­nısa­at­ler­de (sa­bah ya da ak­şam) alın­ma­lı­dır. Venlafaksin tedavisi kesilir­kendozun kademeli ola­rak azaltılması önerilir.

Efexor adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki