TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ef­pa Efer­ve­san Tab­let     Ade­ka

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj: 500 mgx10 tab­let­­.

End.:Baş ağ­rı­sı,mig­ren, adet san­cı­la­rı, diş ağ­rı­sı, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­pal en­fek­si­yon­la­rabağ­lı ağ­rı, nev­ral­ji, nev­rit, si­ya­tik, lum­ba­go, kas ve ek­lem ağ­rı­la­rı,or­ta ku­lak ağ­rı­la­rı, si­nü­zit ve cer­ra­hi ope­ras­yon­la­ra ve­ya ya­ra­lan­ma­la­rabağ­lı ağ­rı­lar ile adet zor­luk­lar­ın­dan kay­nak­la­nan ağ­rı­lar­da en­di­ke­dir.Ase­til­sa­li­si­lik asi­te du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da al­ter­na­tif ilaçola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:İle­ri de­re­ce­deböb­rek ve ka­ra­ci­ğer ra­hat­sız­lı­ğı olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Pa­ra­se­ta­mo­le aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da ve da­ha ön­ce ane­mi­si olan­lar­dakul­la­nıl­ma­sı sa­kın­ca­lı­dı­r.

Uyar.: Pa­ra­se­ta­mo­lün 20 gram­dan faz­laalın­ma­sın­da fa­tal risk var­dır. Ak­tif al­ko­lizm, vi­ral he­pa­tit, ka­ra­ci­ğerhas­ta­lı­ğı ve ağır böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Kro­nik al­ko­lik­ler­de te­ra­pö­tik doz­la­rı ta­ki­benhe­pa­to­tok­si­si­te ve ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği ge­li­şir. Kro­nik al­kolba­ğım­lı­la­rın­da gü­ven­li doz sap­ta­na­ma­dı­ğın­dan, gün­de 2 g ve­ya da­hadü­şük doz­lar öne­ri­lir. Alı­şıl­mış te­ra­pö­tik doz­lar­da kı­sa sü­re­liol­mak şar­tıy­la ge­be­li­ğin tüm dö­nem­le­rin­de kul­la­nı­la­bi­lir. Yük­sekdoz­lar­da de­vam­lı kul­la­nı­mı an­ne­de ane­mi­ye, ye­ni do­ğan be­bek­te i­sefa­tal böb­rek has­ta­lı­ğı­na ne­den ola­bi­lir.

Yan E.:De­ri­deprü­ri­tik ma­kü­lo­pa­pü­ler dö­kün­tü­ler, ür­ti­ker, met­he­mog­lo­bi­ne­mive ba­zı gast­ro­in­tes­ti­nal be­lir­ti­ler gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Bar­bi­tü­rat­larve di­ğer an­ti­kon­vül­zan­lar, klo­ram­fe­ni­kol, de­sip­ra­min, dok­so­ru­bi­sin,mi­de bo­şal­ma sü­re­si­ni et­ki­le­yen ilaç­lar ve uzun sü­re­li te­da­vi­ler­dean­ti­ko­agü­lan ilaç­lar­la et­ki­leş­me ola­sı­lı­ğı var­dır. Al­kol pa­ra­se­ta­mo­lünhe­pa­to­tok­sik et­ki­si­ni ar­tı­ra­ca­ğın­dan, bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Tab­let­ler bir bar­dak su­da ta­ma­men eri­ti­le­rek kul­la­nı­lır.Su­ya atı­lan tab­let çö­zü­lür çö­zül­mez içi­lir. Doz­la­rın en az 4’er sa­at­likara­lık­lar­la ve­ril­me­si­ne dik­kat edil­me­li­dir. Öne­ri­len tek doz 15mg/kg ve gün­lük doz da 60 mg/kg’dir. 15 ya­şın­dan bü­yük­ler­de ve ye­tiş­kin­ler­de1-3 kez 1 ve­ya 2 tab­let, gün­de 6 tab­let aşıl­ma­ma­lı­dır. 12-15 yaş ara­sı1-6 kez 1 tab­let ve 8-13 yaş ara­sı 1-4 kez 1 tab­let­tir.

Efpa adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki