TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Enok­se­tin Tab­letEc­za­cı­ba­şı

Enok­sa­sin

Ambalaj: 400 mgx10 tablet.

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu ü­ro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar (ba­sitve komp­li­ke) de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı (en­fek­te ek­ze­ma,se­lü­lit, im­pe­ti­go, yü­zey­sel ya­ra­lar), or­ta ku­lak il­ti­ha­bı, alt so­lu­numyo­lu en­fek­si­yon­la­rı (bron­kop­nö­mo­ni, a­kut ve kro­nik bron­şit), ge­ni­talsis­tem en­fek­si­yon­la­rı (ü­ret­ral ve en­do­ser­vi­kal go­no­re, şank­ro­id)ve şi­gel­lo­zis. Enok­sa­sin te­da­vi­si­ne ge­çil­me­den ön­ce bak­te­ri­yo­lo­jikdu­yar­lık test­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı ya­rar­lı­dır. Enok­sa­si­nin an­ti­bak­te­ri­yelet­ki a­la­nı­na gi­ren bak­te­ri­ler­den bi­ri­nin en­fek­si­yo­na yol aç­tı­ğıdü­şü­nü­lü­yor­sa, bak­te­ri­yo­lo­jik test so­nuç­la­rı bek­len­me­den te­da­vi­yebaş­la­na­bi­lir.

Kontr.E.:Ki­no­lonsı­nı­fı an­ti­bak­te­ri­yel­le­re a­şı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde, er­gen­likdö­ne­mi ön­ce­si ço­cuk­lar­da ve jü­ve­nil­ler­de, ge­be ve em­zi­ren ka­dın­lar­dakul­la­nım gü­ven­li­ği i­le il­gi­li ye­ter­li ka­nıt ol­ma­dı­ğın­dan kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Enok­sa­sin te­da­vi­si gö­ren has­ta­la­rın‰3’ün­de kon­vül­zi­yon­lar gö­rül­müş­tür. Enok­sa­sin ö­ne­ril­di­ği şe­kil­dekul­la­nıl­sa bi­le, has­ta­nın re­ak­si­yon ye­te­ne­ği­ni et­ki­le­ye­bi­lir.Mo­tor­lu ta­şıt ve ma­ki­ne kul­lan­ma ye­te­ne­ği­ni a­zal­ta­bi­lir. A­ğırböb­rek yet­mez­li­ği du­rum­la­rın­da e­nok­sa­si­nin plaz­ma­da­ki ya­rı­lan­masü­re­si i­ki ka­tı­na çı­kar.

Yan E.:Bu­lan­tıve kus­ma, baş dön­me­si, tat bo­zuk­luk­la­rı, ha­zım­sız­lık, baş ağ­rı­sı,ka­rın ağ­rı­sı, de­ri dö­kün­tü­le­ri görülebilir. Da­ha sey­rek ola­rak, ö­dem,hal­siz­lik, çar­pın­tı, di­ya­re, a­ğız-bo­ğaz ku­ru­lu­ğu, sto­ma­tit, uy­ku­suz­luk,kon­vül­zi­yon, tre­mor, pru­ri­tus, deride ı­şık du­yar­lı­ğı, na­di­ren kris­ta­lü­ri,he­ma­tü­ri gö­rül­müş­tür.

Etkileş.:Enok­sa­sinplaz­ma­da­ki te­o­fi­lin dü­zey­le­ri­ni yük­sel­tir. E­nok­sa­sin ve ka­fe­i­ninbir­lik­te kul­la­nı­mı ka­fe­in me­ta­bo­liz­ma­sı­nı ge­cik­ti­rir. E­nok­sa­sinve fen­bu­fe­nin bir­lik­te kul­la­nı­mı na­dir ol­gu­lar­da kon­vül­zi­yon­la­rayol aç­abilir.

Doz Önerisi: Top­lam gün­lük doz­lar i­ki ke­re­de, ye­mek­ler­den ön­ceve­ya son­ra a­lı­na­bi­lir. İd­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rında or­ta­la­madoz 3 gün sü­re i­le gün­de 2 kez 200 mg’dir. Komp­li­ke ü­ri­ner en­fek­si­yon­lar,de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rında(or­ta ku­lak il­ti­ha­bı da­hil) 7-14 gün sü­re i­le gün­de 2 kez 400 mg’dir. Ü­ret­ralen­do­ser­vi­kal go­no­re i­le pe­ni­si­li­naz ya­pan N. go­norr­ho­e­a’ye bağ­lı en­fek­si­yon­lar­da tekdoz o­la­rak 400 mg ve­ri­lir. Şi­gel­lo­zis’te doz, 5 gün sü­re i­le gün­de 2kez 400 mg’dir.

Enoksetin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki