TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Es­me­ron Flakon   Or­ga­non

Ro­kü­ro­ny­um bro­mür

Ambalaj: 50 mg/5 mLx12 flakon.

End.:Ge­nel anes­te­zisı­ra­sın­da en­dot­ra­ke­al en­tü­bas­yo­nu ko­lay­laş­tır­mak ve is­ke­let ka­sıgev­şe­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ro­kü­ron­yu­ma ve­ya bro­mür iyon­la­rı­nakar­şı da­ha ön­ce­den bi­li­nen ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon var­lı­ğın­da vege­be­lik­te kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ro­kü­ron­yum so­lu­num kas­la­rın­dapa­ra­li­zi­ye ne­den ol­du­ğun­dan, ila­cın kul­la­nıl­dı­ğı has­ta­lar­da ye­ter­lispon­tan so­lu­num sağ­la­na­na ka­dar so­lu­num des­te­ği zo­run­lu­dur. Ka­ra­ci­ğerve/ve­ya saf­ra yol­la­rı has­ta­lık­la­rı ve böb­rek yet­mez­li­ği, uza­mışsir­kü­las­yon za­ma­nı, nö­ro­mus­kü­ler has­ta­lık­lar, hi­po­­ter­mi, obe­zi­tegi­bi du­rum­lar ro­kü­ron­yu­mun far­ma­ko­ki­ne­tik ve/ve­ya far­ma­ko­di­na­mi­ği­neet­ki ede­bi­lir. Em­zi­ren ka­dın­lar­da an­cak he­ki­min ge­rek­li gör­dü­ğüdu­rum­lar­da, alı­na­cak ya­rar risk­ler­den faz­la ise uy­gu­la­na­bi­lir. Ro­kü­ron­yumbro­mü­rün nö­ro­mus­kü­ler blok ya­pı­cı et­ki­sin­den kur­tul­duk­tan son­ra­ki24 sa­at için­de po­tan­si­yel teh­li­ke­li ma­ki­ne ve ara­ba kul­la­nıl­ma­sıöne­ril­mez.

Yan E.: Nö­ro­mus­kü­ler blo­ker ajan­lar lo­kalve sis­te­mik ola­rak his­ta­min sa­lı­nı­mı ya­pa­bi­len ve en­jek­si­yon ye­rin­deeri­te­ma­töz re­ak­si­yon­lar ve/ve­ya bron­­kos­pazm, kar­di­yo­vas­kü­ler de­ği­şik­lik­lergi­bi je­ne­ra­li­ze his­ta­mi­no­id (ana­fi­lak­to­id) re­ak­si­yon­lar oluş­tu­ra­bi­lenilaç­lar­dır.

Etkileş.: Anes­te­tik­ler (ha­lo­tan, eter, enf­lu­ran, isof­lu­ran,me­tok­sif­lu­ran, sik­lo­p­ro­pan), yük­sek doz­lar­da ti­open­tan, me­to­hek­si­tal,ke­ta­min, fen­ta­nil, gam­ma­hid­rok­si­bü­ti­rat, eto­mi­dat ve pro­pol; di­ğernon-de­po­la­ri­zan nö­ro­mus­kü­ler blo­ker­ler; da­ha ön­ce sük­sa­me­ton­yumuy­gu­lan­ma­sı roküronyumun etkisini artırır. Ne­os­tig­min, ed­ro­fon­yum, pi­ri­dos­tig­min,ami­no­pi­ri­din tü­rev­le­ri ise etkisini azaltır.

Doz Önerisi: IV yol­la uy­gu­la­nır. En­tü­bas­yon do­zu 0.6 mg/kg’dir.Öne­­­ri­len sü­rek doz 0.15 mg/kg’dir. Uzun sü­re­li in­ha­las­yon anes­te­zi­sin­debu doz 0.075-0.1 mg/kg’ye dü­şü­rül­me­li­dir. Eğer Es­me­ron sü­rek­li en­füz­yon ola­rak uy­gu­la­na­cak­sa,ön­ce­lik­le 0.6 mg/kg’lik bir yük­le­me do­zu­nun ve­ril­me­si öne­ri­lir venö­ro­mus­kü­ler blok iyi­leş­me­ye baş­la­dı­ğın­da en­füz­yon uy­gu­la­ma­sı­nada baş­la­nır. En­füz­yon hı­zı %10’luk kas se­ğir­me­si­nin ida­me­sisağ­la­na­cak şe­kil­de ayar­lan­ma­lı­dır. IV anes­te­zi al­tın­da­ki eriş­kin­ler­denö­ro­mus­kü­ler blo­ğu bu dü­zey­de sür­dü­re­bil­mek için ge­re­ken en­füz­yonhı­zı 5-10 mg/kg/dak’dır.İn­ha­las­yon anes­te­zi­si al­tın­da ise en­füz­yon hı­zı 5-6 mg/kg/dak’dır.

Esmeron adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki