TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ferrum Hausman Am­pul IM   Abdi İbrahim

Fer­ro III hid­rok­si­dpo­li­mal­to­z

Ambalaj: 200 mg/2 mLx5 ampul.

Ferrum Hausman Dam­la

Fer­ro III hid­rok­si­dpo­li­mal­to­z

Ambalaj: 50 mg/mLx30 mL’lik şişe.

End.:De­ği­şikkö­ken­li tüm de­mir ek­sik­lik­le­riy­le de­mir ek­sik­li­ği ane­mi­si­nin te­da­vive pro­fi­lak­si­sin­de; ge­be­lik, lak­tas­yon ve ço­cuk­luk dö­ne­min­de de­mirdes­te­ği te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:De­mir yük­len­me­si,de­mi­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık, de­mir kul­la­nı­mı bo­zuk­lu­ğu ve ta­la­se­midu­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pa­ren­te­ral de­mir uy­gu­la­ma­sın­dana­di­ren has­ta­nın aşı­rı du­yar­lı­ğı­nın ne­den ol­du­ğu ana­fi­lak­tik tip­tere­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir. Bu ne­den­le pa­ren­te­ral de­mir te­da­vi­sian­cak oral te­da­vi­nin ye­ter­siz ola­ca­ğı has­ta­la­ra uy­gu­lan­ma­lı­dır.Ge­be­ler­dekul­la­nı­lır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Oral de­mir müs­tah­zar­la­rı­nınkul­la­nı­mı sı­ra­sın­da dış­kı­nın ren­gi ko­yu­la­şa­bi­lir, bu du­rum nor­mal­dirve her­han­gi bir ön­lem ge­rek­tir­mez. Mi­de ül­se­ri bu­lu­nan has­ta­la­ra dik­kat­le ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Pa­ren­te­ralform­la­rın uy­gu­la­ma­sın­da ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon, ür­ti­ker, cilt dö­kün­tü­le­ri,disp­ne, art­ral­ji, mi­yal­ji or­ta­ya çı­ka­bi­lir. En­jek­si­yon ye­rin­delo­kal re­ak­si­yon­lar ve ba­zan ste­ril ap­se­ler olu­şa­bi­lir. Oral form­la­rınuy­gu­la­ma­sın­da gast­ro­in­tes­ti­nal yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:İki de­ğer­lik­lide­mir içe­ren müs­tah­zar­la­rın gı­da­lar­la ve ba­zı ilaç­lar­la (tet­ra­sik­linvd.) bir­lik­te alın­ma­sı ha­lin­de or­ta­ya çı­kan et­ki­leş­me­le­rin, üç de­ğer­lik­lide­mir-hid­rok­sit po­li­mal­toz komp­lek­siy­le göz­len­me­di­ği­ni bil­di­renkli­nik araş­tır­ma­lar var­dır.

Doz Önerisi:Ferrum Hausman Ampul: Yal­nız kas içi­ne ve de­rin ola­rakuy­gu­la­nır. Ye­tiş­kin­ler için gün­lük doz 1 am­pul­dür. Ço­cuk­lar­da ya­şave ki­lo­ya gö­re da­ha dü­şük doz­lar öne­ri­lir. Gün­lük mak­si­mum 5 kg’yeka­dar olan ço­cuk­la­ra 0.5 mL (¼ am­pul), 5-10 kg ara­sı ço­cuk­la­ra 1.0 mL(ya­rım am­pul) ye­tiş­kin­le­re 2 am­pul uy­gu­la­nır. Ferrum Hausman Damla: Ye­ni­do­ğan­la­ra 1 dam­la (3 mg)/kg/gün; 1 ya­şı­na ka­darolan ço­cuk­la­ra 5 dam­la/gün’le baş­la­nır, bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de 20dam­la/gün do­za çı­kı­lır. 1-12 yaş ara­sı gün­de 1-2 kez 20 dam­la; 12 yaş­tanson­ra gün­de 2 kez 20 dam­la; ye­tiş­kin­le­re gün­de 1-2 kez 40 dam­la ve­ri­lir.De­mir ek­sik­li­ği be­lir­ti­le­ri­nin kay­bol­ma­sın­dan son­ra de­po­la­rındol­ma­sı için en az 1 ay da­ha kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Fer­rum Ha­us­man Şu­rup

Fer­ro III hid­rok­sitpo­li­mal­to­z 50 mg, B6 ­vi­ta­mi­ni 2 mg/öl­çek.

Ambalaj: 150 mL’lik ambalaj.

Fer­rum Ha­usman Fort Film Tablet

Fer­ro III hid­rok­sitpo­li­mal­to­z 100 mg, fo­lik asit 0.35 mg.

Ambalaj: 30 dra­je.

End.: Özel­lik­le ge­be­lik ve lak­tas­yon dö­ne­min­de­ki de­mirve fo­lik asit des­te­ği sağ­la­mak üze­re de­ği­şik kö­ken­li tüm de­mir ek­sik­li­ğiane­mi­si te­da­vi ve pro­fi­lak­si­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:De­miryük­len­me­si (he­mok­ro­ma­toz, kro­nik he­mo­liz), de­mi­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık,de­mir kul­la­nı­mı bo­zuk­lu­ğu (kur­şun ane­mi­si, si­de­ro-ak­res­tik ane­mi)ve ta­le­se­mi du­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Gast­ro­in­tes­ti­nalyan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir. Fe­çes ren­gi­ni de­ğiş­ti­rir. An­cak giz­likan aran­ma­sı sı­ra­sın­da ya­nıl­gı­ya ne­den ol­maz.

Doz Önerisi:Ferrum Hausman Şurup: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 2-3x1tat­lı ka­şı­ğı şu­rup, ço­cuk­lar­da 1-2 öl­çek şu­rup­tur. Ferrum Hausman Fort Film Tablet: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 1-2 fort tablettir.

FerrumHausman adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki