TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Flan­ta­din Tab­let   Sanofi-Aventis

Def­la­za­kort

Ambalaj: 6 mgx20 tab­let : 30 mgx10 tablet.

End.: Ad­re­no­kor­ti­kal yet­mez­lik du­ru­mun­da kul­la­nı­lır.Ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar­da: Psö­ri­atik art­rit, ro­ma­to­id art­rit, an­ki­lo­zanspon­di­lit, akut gut art­ri­ti, trav­ma son­ra­sı os­te­oart­rit, akut ve su­ba­kutbur­sit, non-spe­si­fik akut te­no­si­no­vit, epi­kon­di­lit. Kol­la­jen has­ta­lık­lar­da: Sis­te­mik lu­pus eri­te­ma­to­zus,akut ro­ma­tik kar­dit, der­ma­to­mi­ozit, ro­ma­tik po­li­mi­yal­ji. De­ri has­ta­lık­la­rın­da: Pem­fi­gus, bül­löz pem­fi­go­id,mul­ti­form eri­tem (Ste­vens-John­son send­ro­mu), eks­fo­li­ya­tif der­ma­tit,ağır psö­ri­azis. Aler­jik du­rum­lar­da: Bron­şi­yal as­tım, se­rum has­ta­lı­ğı, ilaç aler­ji­le­ri.Ak­ci­ğerhas­ta­lık­la­rın­da: Semp­to­ma­tik sar­ko­idoz, be­ri­li­yoz, ful­mi­nant ve­yadis­se­mi­ne pul­mo­ner tü­ber­kü­loz (uy­gun ke­mo­te­ra­piy­le kom­bi­ne), as­pi­ras­yonpnö­mo­ni­si. Göz has­ta­lık­la­rın­da: Ko­ro­idit ve ko­ri­ore­ti­nit, iri­tisve iri­do­sik­lit. He­ma­to­lo­jik has­ta­lık­lar­da: İd­yo­pa­tik trom­bo­si­to­pe­ni, he­mo­li­tikane­mi, len­fa­tik lö­se­mi, len­fo­ma­lar. Gast­ro­in­tes­ti­nal has­ta­lık­lar­da: Ül­se­ra­tif ko­lit, re­gi­onal ile­it.Böb­rek has­ta­lık­la­rı: Nef­ro­tik send­rom, id­yo­pa­tik ve­yase­kon­der sis­te­mik lu­pus eri­te­ma­to­zus.

Kontr.E.: Ak­tif tü­ber­kü­loz, pep­tik ül­ser,okü­ler her­pes simp­leks, sis­te­mik mi­ko­tik en­fek­si­yon­lar, psi­koz­larve def­la­za­kor­ta aşı­rı du­yar­lı has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Kor­ti­kos­te­ro­id­ler per­fo­ras­yonrisk­li spe­si­fik ol­ma­yan ül­se­ra­tif ko­lit, ap­se­ler ve pi­yo­jen en­fek­si­yon­lar,di­ver­ti­kül il­ti­ha­bı, ya­kın­da ge­çi­ril­miş in­tes­ti­nal anas­to­moz,böb­rek yet­mez­li­ği, hi­per­tan­si­yon, di­ya­bet, os­te­opo­roz ve mi­yas­te­niagra­vis du­rum­la­rın­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Kor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­sigö­ren has­ta­lar çi­çek aşı­sı ol­ma­ma­lı­dır. Ge­be ka­dın­lar­da ve ço­cuk­lu­ğuner­ken dö­nem­le­rin­de sa­de­ce tıb­bi gö­ze­tim al­tın­da çok ge­rek­li ol­du­ğudu­rum­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. Glu­ko­kor­ti­ko­id­ler sü­te ge­çer, ye­ni­do­ğan­daen­do­jen ste­ro­id üre­tim in­hi­bis­yo­nu­na ve ge­liş­me­nin sup­res­yo­nu­nane­den ola­bi­lir. Uzun sü­re­li kor­ti­ko­te­ra­pi­ye ma­ruz ço­cuk­lar­da ge­liş­meve bü­yü­me­yi dur­du­ru­cu ola­bi­le­ce­ğin­den, kont­rol al­tın­da uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Yan E.: Su ve elekt­ro­lit den­ge­si­nin bo­zul­ma­sı,hi­per­tan­si­yon ve kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği­ne eği­li­mi olan has­ta­lar­dave na­di­ren ola­bi­lir. Os­te­opo­roz, ke­mik­le­rin kı­rıl­gan­lı­ğı ve mi­yo­pa­tigi­bi mus­ku­los­ke­la­tal ra­hat­sız­lık­lar gö­rü­le­bi­lir. Gast­ro­in­tes­ti­nalsis­tem­de­ki komp­li­kas­yon­la­ra, pep­tik ül­se­rin or­ta­ya çık­ma­sı­na ve­yaart­ma­sı­na ne­den olur. Ya­ra ka­pan­ma­sı­nın ge­cik­me­si, cil­din fra­ji­li­teve in­cel­me­si gi­bi cilt­te de­ği­şik­lik­ler, baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı,int­rak­ra­niy­al ba­sın­cın art­ma­sı gi­bi nö­ro­lo­jik de­ği­şik­lik­ler gö­rü­le­bi­lir.Özel­lik­le stres dö­ne­min­de hi­po­fiz-sür­re­nal fonk­si­yon­lar­da de­ği­şik­likmey­da­na ge­le­bi­lir. Menst­rü­el dü­zen­siz­lik, Cus­hin­go­id gö­rün­tü, ço­cuk­lar­dabü­yü­me prob­lem­le­ri, aza­lan kar­bon­hid­rat to­le­ran­sıy­la la­tent di­abe­tesmel­li­tu­sun açı­ğa çık­ma­sı ve di­ya­bet te­da­vi­si gö­ren­ler­de hi­pog­li­se­mikilaç­la­ra ge­rek­sin­me­nin art­ma­sı gi­bi en­dok­rin bo­zuk­luk­lar ve sub­kap­sü­lerpos­te­ri­or ka­ta­rakt ve art­mış int­ra­okü­ler ba­sınç gi­bi of­tal­mik yanet­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Bir­lik­te kul­la­nıl­dığ­ın­da an­ti­ko­agü­lan­la­rave­ri­len ya­nı­tı azal­ta­bi­lir ve­ya ba­zan ar­tı­ra­bi­lir. Po­tas­yum atı­lı­mı­nıar­tı­ran di­üre­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da po­tas­yum kay­bıar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de baş­lan­gıç gün­lük do­za­jı, te­da­viedi­len spe­si­fik has­ta­lı­ğın şid­de­ti ve ge­liş­me­si göz önü­ne alı­na­rak6 mg’dan 90 mg’ye ka­dar de­ği­şe­bi­lir. Baş­lan­gıç do­zu tat­min edi­ci ya­nıtel­de edi­le­ne ka­dar ko­run­ma­lı ve­ya de­ğiş­ti­ril­me­me­li­dir. Sürek doz­la­rı,semp­tom­la­rı kont­rol al­tı­na ala­bi­le­cek mi­ni­mum doz­lar ol­ma­lı­dır.Doz­la­rın azal­tıl­ma­sı da­ima ka­de­me­li ol­ma­lı­dır.

Flantadin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki