TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Flu­otha­ne Vo­la­til Sı­vıAst­ra­Ze­ne­ca

Ha­lot­a­n

Ambalaj:50 mL’lik şişe.

End.:Cer­ra­hive teş­his ama­cıy­la ya­pı­lan her tür­lü gi­ri­şim­de ha­lot­an in­ha­las­yonanes­te­zi­si kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Ha­lo­jen­liin­ha­las­yon anes­te­zik­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık, he­pa­tik por­fi­ri­ler,ma­lign hi­per­ter­mi, has­ta­nın öy­kü­sün­de ka­nıt­lan­mış ha­lot­an he­pa­titatağı, ha­lo­jen­li in­ha­las­yon anes­te­zik­le­ri­nin kul­la­nı­mın­dan son­ragö­rü­len ve ne­de­ni bi­lin­me­yen pos­to­pe­ra­tif ısı yük­sel­me­le­ri ve sa­rı­lık,du­ra­nın açıl­ma­sı ön­ce­sin­de int­rak­ra­ni­yal ba­sınç yük­sel­me­si du­ru­mun­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ha­lo­tan an­cak iyi bir eği­tim ve ge­rek­li araç­lar sa­ye­sin­deusu­lü­ne uy­gun bir kul­la­nım ve kont­rol sağ­lan­dığı tak­dir­de uy­gu­la­na­bi­lir.Ha­lo­tan anes­te­zi alan has­ta­la­rın ilk 24 sa­at için­de araç­la­rı ge­reğigi­bi kul­la­na­ma­ya­cak­la­rı dik­ka­te alın­ma­lı, has­ta uya­rıl­ma­lı­dır.Ge­be­liğin ilk üç ayın­da ha­lo­tan an­cak zo­run­lu bir en­di­kas­yon var­sakul­la­nıl­ma­lı­dır. Ha­lo­tan pla­sen­ta­yı ser­best­çe ge­çer, kon­sant­ras­yo­nabağ­lı ola­rak fe­tal dep­res­yo­na ve ye­ni­doğan­da ge­çi­ci bi­linç bo­zuk­luğu­nane­den ola­bi­lir. An­ne sü­tün­de sap­tan­mış­tır. Em­zir­me­me­si öne­ri­lir.

Yan E.:Ha­lo­ta­nında­mar­la­rı ge­niş­le­ti­ci et­ki­si var­dır; bu et­ki de­ri­de yü­ze­yel ven­le­rinbe­lir­gin bir ha­le gel­me­siy­le far­ke­di­le­bi­lir. Ha­lo­tan­la nar­koz en­dük­si­yo­nuve­ya sü­rek na­rko­zu sı­ra­sın­da kan ba­sın­cı dü­şe­bi­lir. Kar­di­yak arit­mi (no­dal ritm, AV blok, asis­to­li, vent­ri­kü­lerasis­tol­ler da­hil) olu­şa­bi­lir. Ha­lo­ta­nın yük­sek kon­sant­ras­yon­la­rıso­lu­num dep­res­yo­nu­na yol aça­bi­lir. Ar­tan se­reb­ral kan akı­mı­na bağ­lıola­rak int­rak­ra­ni­yal ba­sınç ar­ta­bi­lir. Doğum­lar­da ha­lo­ta­nın özel­lik­lede­rin nar­koz sı­ra­sın­da, ute­rus­ta bir gev­şe­me ya­pa­bi­le­ceği bi­lin­me­li­dir.Ha­lo­tan da­mar­la­rı ge­niş­let­tiği için kür­taj­da bi­raz da­ha faz­la ka­na­maola­bi­lir. Diğer anas­te­zik­ler­le (lo­kal olan­la­rı da­hil) ol­duğu gi­biha­lo­tan anes­te­zi­siy­le de malign hipertermi or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Etkileş.:Ha­lo­tananes­te­zi­si sı­ra­sın­da va­zo­konst­rik­tör ola­rak sem­pa­to­mi­me­tik­le­rinuy­gu­lan­ma­sı kalp­te ritm bo­zuk­luk­la­rı­na yol aça­bi­lir. Non-de­po­la­ri­zankas gev­şe­ti­ci­le­rin et­ki­si­ni ar­tı­rır. Ay­nı za­man­da an­ti­hi­per­tan­sif­lerkul­la­nıl­ma­sı kan ba­sın­cın­da da­ha kuv­vet­li bir düş­me­ye yol aça­bi­lir.Te­ofi­lin alan has­ta­lar­da ha­lo­tan kul­la­nıl­ma­sı kalp ritm bo­zuk­luk­la­rı­nayol aça­bi­lir. Klorp­ro­ma­zin ha­lo­ta­nın dep­re­san et­ki­si­ni, mor­finise özel­lik­le so­lu­num sis­te­mi­ne olan dep­re­san et­ki­si­ni ar­tı­rır.

Doz Önerisi: İn­dük­si­yon için, bü­yük­ler­de ok­si­jenve­ya azot­p­ro­tok­sit için­de %2-4 kon­sant­ras­yo­nun­da kul­la­nı­la­bi­lir.Ço­cuk­lar için ok­si­jen ve­ya azot­p­ro­tok­sit için­de %1.5-2 kon­sant­ras­yo­nun­dakul­la­nı­lır. Anes­te­zi­nin sür­dü­rül­me­sin­de hem bü­yük­ler hem de kü­çük­leriçin ‰5-2’lik kon­sant­ras­yon uy­gun­dur.

Fluothane adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki