TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fo­ra­ne Li­kit    Ab­bott

İ­zof­lu­ra­n

Ambalaj:100 mL’lik cam şişe.

End.:İn­ha­las­yonanes­te­zi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:İzof­lu­ranve­ya diğer ha­lo­jen­li anes­te­zik­le­re kar­şı bi­li­nen du­yar­lığı olan­lar­dakont­ren­di­ke­dir. Ay­rı­ca, ma­lign hi­per­ter­mi­ye kar­şı bi­li­nen ve­yakuş­ku­la­nı­lan ge­ne­tik du­yar­lığı olan­lar­da da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: ­İzof­lu­ran bü­tün anes­te­zi ekip­man­la­rıta­mam­lan­mış ame­li­yat­ha­le­ne­ler­de anes­te­zi uz­man­la­rı ta­ra­fın­dankul­la­nıl­ma­lı­dır. Uy­gu­la­nan anes­te­zik ajan han­gi­si olur­sa ol­sun,ko­ro­ner ar­ter has­ta­la­rın­da mi­yo­kar­di­yal is­ke­mi­nin ön­len­me­siiçin, nor­mal he­mo­di­na­mi­nin sür­dü­rül­me­si çok önem­li­dir. Diğer ha­lo­jen­lianes­te­zik­ler­de ol­duğu gi­bi, izo­f­lu­ran art­mış int­rak­ra­ni­yal ba­sınç­lıhas­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. 2 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­dakul­la­nı­mı­nı oluş­tu­ra­cak ye­ter­li bil­gi he­nüz ta­mam­lan­ma­mış­tır.Obs­tet­rik anes­te­zi­de izof­lu­ra­nın gü­ven­le kul­la­nı­mı için ye­ter­libil­gi he­nüz top­lan­ma­mış­tır. İzof­lu­ran anes­te­zi­si du­yar­lı has­ta­lar­dama­lign hi­per­ter­mi di­ye bi­li­nen kli­nik send­ro­mun baş­la­ma­sı­na ne­denola­bi­lir.

Yan E.:Ara­sı­raarit­mi­le­re ras­lan­mış­tır. Cer­ra­hi stres yok­luğun­da ak­yu­var­lar­dayük­se­liş­ler gö­rül­müş­tür. İzof­lu­ran anes­te­zi­si sı­ra­sın­da ve son­ra­sıaja­nın bi­yo­deg­ra­das­yo­nu­na bağ­lı ola­rak, se­rum inor­ga­nik flo­rür dü­zey­le­rin­demi­ni­mum dü­zey­de yük­se­liş­ler gö­rül­müş­tür. Hi­po­tan­si­yon ve so­lu­numdep­res­yo­nu göz­len­miş­tir. Uya­nış sı­ra­sın­da­ki is­ten­me­yen re­ak­si­yon­larıtit­re­me, bu­lan­tı, kus­madır. Çok na­dirola­rak fa­tal he­pa­tik nek­roz­la­ra yol açabilir.

Doz Önerisi: Özel ola­rak izof­lu­ran için ka­lib­re edil­miş va­po­ri­za­tör­lerkul­la­nıl­ma­lı­dır. İzof­lu­ran ile in­dük­si­yo­nun ‰5’lik bir kon­sant­ras­yo­nile baş­la­tıl­ma­sı öne­ri­lir. %1.5-3’lük kon­sant­ras­yon­lar ge­nel­lik­le7-10 da­ki­ka­da cer­ra­hi anes­te­zi­yi oluş­tu­rur­lar. Cer­ra­hi anes­te­zidü­zey­le­ri ok­si­jen/azot pro­tok­sid ka­rı­şı­mın­da­ki %1.0-2.5’luk izof­lu­rankon­sant­ras­yon­la­rıy­la sür­dü­rü­lür. Sa­de­ce ok­si­jen ile be­ra­ber ve­ril­diğin­de%0.5-%1’lik ila­ve izof­lu­ran doz­la­rı ge­re­ke­bi­lir.

Forane adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki