TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fun­gi­zo­ne IV En­füz­yonBMS

Am­fo­te­ri­sin B

Ambalaj: 50 mgx1 fla­kon ve 10 mL’lik 1çö­zü­cü ampul.

End.:Spe­si­fikola­rak krip­to­kok­ko­zis (to­ru­lo­zis); Ku­zey Ame­ri­ka blas­to­mi­ko­zi­si,mo­ni­li­ya­zis, kok­si­di­oi­do­mi­ko­zis ve his­top­laz­mo­zi­sin di­se­mi­neform­­la­rı; Mu­cor, Rhi­zo­pus, Ab­si­dia,En­to­mopht­ho­ra ve Ba­si­di­obo­lus tür­le­ri­ninet­ken ol­du­ğu mu­kor­mi­ko­zis (fi­ko­mi­ko­zis); spo­rot­ri­ko­zis (Spo­roth­rix schenc­kii); as­per­gil­lo­zis(As­par­gil­lus fu­mi­ga­tus) te­da­vi­sin­de uy­gu­la­nır. Bu ilaç, Ame­ri­kan mu­ko­kü­ta­nözleş­man­ya­zi­si te­da­vi­sin­de ya­rar­lı ola­bi­lir, an­cak bu has­ta­lı­ğınpri­mer te­da­vi­sin­de ter­cih edi­len ilaç de­ğil­dir.

Kontr.E.:Hekimin,te­da­visi ge­rek­en du­rumun ya­şa­mı teh­dit e­ttiği ve sadece bu tedaviyeyanıt vereceğini düşünmesi koşulu dışında, amfoterisin B’ye kar­şı aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyar.: Amfoterisin B esas olarak ilerleyici ve potansiyel olarakfatal fungus enfeksiyonları olan hastaların tedavi­sin­de uygulanmalıdır. Gebekadınlardaki sistemik fungal enfeksiyonlar, amfoterisin B ile ba­şa­rıylatedavi edilmiş ve fetüste görünür bir za­rarlı etki sap­tan­mamıştır; ancakkaydedilmiş olgu sa­yı­sı az olduğundan, gebelik sırasında sadece çok gerekliol­du­ğunda kullanılmalıdır. Amfoterisin B’nin insan sü­tü­ne ge­çip geçmediğibi­lin­mediğin­den, uygulama ve eliminasyon sü­re­sinde, em­zirmenin kesilmesidüşü­nül­melidir.

Yan E.:En sıkraslanan yan etkiler, ateş (bazan titreme ile birlikte), baş ağrısı, anoreksi,kilo kaybı, bulantı ve kusma, hastalık hissi, dispepsi, diyare, kas ve eklemağrıları şeklinde yaygın ağrılar, epigastrik kramplar ve enjeksiyon bölgesindefilebit ve trombofilebitle birlikte lokal venöz ağrı, normokromik ve normositikanemidir. Hipokalemi, azotemi, hiposte­nüri, renal tübüler­asidoz venefrokalsinoz dahil olmak üzere anormal renal fonksiyon sık raslanan (5 g’denfaz­la) amfoterisin B uygulanan hastalarda olmak üzere, bazı kalıcı bozukluklaroluşabilmektedir. Anüri, oli­güri, aritmiler, ventri­kü­ler fibrilasyon,dispne, kardiyak arrest, hipertansiyon ve hipotansiyon da­hil olmak üzerekardiyovasküler toksisite, koagülasyon bo­zuklukları, trom­bositopeni, löko­peni,agranülositoz, eozi­no­fi­li, löko­sitoz, melena veya hemorajik gastroenterit,ma­külopapüler döküntü, işitme kaybı, kulak çınlaması, geçici vertigo, görmebulanıklığı veya çift görme, periferik nöro­pati, konvülsiyonlar ve diğernörolojik semptomlar, kaşıntı (döküntü olma­dan), anafilaktoid reaksiyonlar,akut kara­ciğer yetmezliği ve kızarma, daha az sıklıkla veya nadiren raslananyan etkileridir.

Etkileş.:Antineoplazikilaçlar (örneğin azot har­dalı) renal toksisite po­tansiyelini artırdıklarından,amfoteri­sin B ile verilmeleri halinde, uygulama dik­katle yapılma­lıdır.Kortikosteroidler ve kortikotropin (ACTH), amfoteri­sin B’nin neden olduğuhipokalemiyi potansiyelize edebilmektedir. Amfo­terisin B’nin neden olduğuhipokalemi, dijital glikozitlerin toksisitesini po­tansiyelize edebilir.Amfoterisin B ile sinerjik etki gösterdiği kayde­dilen flusitozine bağlıtoksisite, selüler uptake’in azalması ve renal ekskresyonun bozulmasınedeniyle, birlikte uygulama durumunda artabilir. Diğer nefrotoksik ilaçlarlaamfoterisin B’nin birlikte uygulanmasında, renal toksisite potansiyeliarttığından, uy­gu­lama dikkatle yapılma­lıdır. Amfoterisin B’ye bağlı hipo­­ka­lemi,iskelet kaslarını gevşeten ilaçların (örneğin tu­bokürarin) kürariform etkisiniartırabilir.

Doz Önerisi:Fun­gi­zo­neIV, 6 sa­at­lik bir sü­re için­de, İV te­da­vi içinalı­şıl­mış ön­lem­le­re dik­kat edi­le­rek, ya­vaş IV en­füz­yon­la uy­gu­lan­ma­lı­dır.İV en­füz­yon için öne­ri­len kon­sant­ras­yon 0.1 mg/ml (1 mg/10 mL)’dir. Am­fo­te­ri­sinB’ye kar­şı to­le­rans bi­rey­sel ola­rak de­ğiş­ti­ğin­den, do­zaj has­ta­nınspe­fi­sik ge­rek­si­ni­mi­ne gö­re ayar­lan­ma­lı­dır. Ge­nel­lik­le te­da­vi­ye,vü­cut ağır­lı­ğı­na gö­re he­sap­la­nan 0.25 mg/kg/­gün do­zuy­la baş­la­nır,to­le­rans du­ru­mu­na gö­re ya­vaş­ça ar­tı­rı­lır. Baş­lan­gıç­ta 20 mL %5dekst­roz için­de 1 mg’lik bir test do­zu­nun 20-30 da­ki­ka için­de IV ola­rakuy­gu­lan­ma­sı ter­cih edi­le­bi­lir.

Fungizone adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki