TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Genhe­vac B Enjektör     SanofiPasteur

Saf­laş­tı­rıl­mış,inak­ti­ve re­kom­bi­nant CHO hüc­re­le­rin­de üre­ti­len S ve pre-S2 pro­te­in­le­ri1 im­mü­ni­zas­yon do­zu (=20 mgHBsAg)

Ambalaj: Uy­gu­la­ma­ya ha­zır 0.5 mLtek doz aşı içe­ren cam en­jek­tör.

End.:He­pa­titB vi­rü­sü­nün oluş­tur­du­ğu akut ve­ya kro­nik he­pa­tit B en­fek­si­yon­la­rı­nakar­şı ak­tif ba­ğı­şık­la­ma sağ­la­mak ama­cıy­la kul­la­nı­lır. He­pa­tit Ben­fek­si­yo­nu ile bir­lik­te ve­ya He­pa­tit B ta­şı­yı­cı­la­rı­na bu­la­şanHe­pa­tit D vi­rüs en­fek­si­yo­nu­na kar­şı da ko­run­ma oluş­tur­mak­ta­dır.He­pa­tit B ve He­pa­tit D vi­rüs­le­ri dı­şın­da mey­da­na ge­len he­pa­tit­le­rekar­şı ko­ru­ma sağ­la­maz.

Kontr.E.: Yok­tur.

Uyar.: Ge­be ka­dın­la­ra, em­zi­ren an­ne­lerve ye­ni­do­ğan­la­ra gü­ven­le uy­gu­la­na­bi­lir.

Yan E.: Çok na­dir ola­rak, aşı uy­gu­la­nanki­şi­ler­de uy­gu­la­ma­dan son­ra He­pa­tit B en­fek­si­yon tab­lo­su­na ben­zerka­ra­ci­ğer en­zim yük­sel­me­le­ri­ne rasla­na­bil­mek­te­dir.

Etkileş.: Bil­di­ril­miş ve bi­li­nen bir et­ki­leş­me­siyok­tur.

Doz Önerisi: SC ve­ya IM yol­la uy­gu­la­nır. Uy­gu­la­ma ye­ri ola­rak2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da uy­lu­ğun an­te­ro­la­te­ral böl­ge­si, 2yaş üze­rin­de­ki ço­cuk ve ye­tiş­kin­ler­de del­to­id böl­ge se­çil­me­li­dir.İlk ba­ğı­şık­la­ma bi­rer ay ile uy­gu­la­nan 3 doz son­ra­sın­da ilk doz­dan12 ay son­ra 4. ra­pel do­zu (0, 1, 2-12) ve­ya bi­rer ay ile 2 doz ve ilk aşı­dan6 ay son­ra bir doz ol­mak üze­re 3 doz (0, 1, 6) aşı uy­gu­la­ma­sı ile ya­pı­lır.5-7 yıl­da bir doz ra­pel uy­gu­la­ma­sı öne­ri­lir. He­pa­tit B hi­pe­rim­müng­lo­bü­li­niile ay­nı an­da fark­lı uy­gu­la­ma böl­ge­le­ri­ne uy­gu­la­na­bi­lir.

GenhevacB adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki