TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Gi­ra­sid FilmTab­letAb­far

Of­lok­sa­sin

Ambalaj: 200 mgx10 tab­let:: 400 mgx5 tablet.

Eşdeğeri:Dro­vidFilm Tab­let: 200 mgx10tablet (Drog­san); Me­nef­loks Film Tab­let:200 mgx10 tab­let, 400 mgx5 tablet (Mustafa Nevzat); Of­ko­zinFilm Tab­let: 200mgx10 tablet (Ko­çak); Of­lo­ci­de Film Tab­let:200 mgx10 tab­let, 400 mgx5 tablet (TriPharma); OfloksFilm Tab­let: 200 mgx10tablet (Eczacıbaşı); Ta­ri­vid Film Tab­let:200 mgx10 tab­let, 400 mgx5 tablet (Sanofi-Aventis); UrosinFilm Tab­let: 200 mgx10tablet (Yeni İlaç).

End.:Duyarlıbakterilerin ne­den ol­du­ğu akut, kro­nik ve­ya tek­rar­la­yı­cı alt so­lu­numsis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı (bron­şit), pnö­mo­ni­ler, KBB en­fek­si­yon­la­rı,yu­mu­şak do­ku ve de­ri­nin en­fek­si­yon­la­rı, ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı,bak­te­ri­yel en­te­rit­ler ve kü­çük pel­vis­te­ki en­fek­si­yon­lar da da­hilol­mak üze­re ab­do­mi­nal en­fek­si­yon­lar, böb­rek, id­rar yol­la­rı ve ge­ni­talor­gan­la­rın en­fek­si­yon­la­rı, go­no­re, en­fek­si­yon­la­ra di­ren­cin be­lir­ginola­rak azal­dı­ğı has­ta­lar­da (örn. nöt­ro­pe­nik du­rum­lar), of­lok­sa­si­nedu­yar­lı pa­to­jen­le­re bağ­lı en­fek­si­yon­la­rın ön­len­me­sindeendikedir.

Kontr.E.:Of­lok­sa­sinve di­ğer ki­no­lon­la­ra aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Epi­lep­si­li has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.Se­reb­ral trav­ma­lar, sant­ral si­nir sis­te­min­de il­ti­ha­bi lez­yon­larve­ya felç gi­bi kon­vül­zi­yon eşi­ği­ni dü­şü­ren ve da­ha ön­ce­den mev­cutolan sant­ral si­nir sis­te­mi lez­yon­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir. Ço­cuk­la­rave ge­li­şi­mi­ni he­nüz ta­mam­la­ma­mış olan (18 ya­şın al­tın­da­ki) genç­le­re,ge­be ve em­zi­ren ka­dın­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Of­lok­sa­sin ba­zı ad­vers et­ki­le­riy­le,has­ta­nın kon­sant­ras­yon ve re­ak­si­yon gü­cü­nü bo­za­bi­le­ce­ğin­den,ara­ba kul­lan­mak ve iş ma­ki­na­la­rı­nı kul­lan­mak gi­bi ba­zı du­rum­la­rırisk­li ha­le ge­ti­re­bi­lir. Of­lok­sa­sin te­da­vi­si sı­ra­sın­da, has­ta­la­raşid­det­li gü­neş ışı­ğı­na ve ult­ra­vi­yo­le ışın­la­rı­na ma­ruz kal­ma­ma­yaözen gös­ter­me­le­ri bil­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:Te­da­vi sü­re­sin­cemi­de bo­zuk­luk­la­rı, ka­rın ağ­rı­sı, iş­tah­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma, is­halgi­bi be­lir­ti­ler­le kar­şı­la­şı­la­bi­lir.

Etkileş.:Mi­de asi­di­niazal­tı­cı ilaç­lar (mi­ne­ral an­ta­sit­ler), suk­ral­fat ve­ya de­mir müs­tah­zar­la­rından2 sa­at ön­ce alın­ma­lı­dır. Kon­vül­zi­yon eşi­ği­ni dü­şü­ren ilaç­lar (örn.te­ofi­lin) ve­ya ba­zı nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar (örn. fen­bu­fen)ile bir­lik­te ve­ril­di­ğin­de ye­ni ki­no­lon­la­rın se­reb­ral kon­vül­zi­yoneşi­ği­ni dü­şür­dük­le­ri­ne da­ir bul­gu­lar var­dır. Of­lok­sa­sin ile bir­lik­teuy­gu­la­nan gli­benk­la­mi­din se­rum kon­sant­ras­yon­la­rı ha­fif­çe yük­se­lir.Özel­lik­le yük­sek doz ki­no­lon te­da­vi­sin­de, re­nal tü­bü­ler sek­res­yo­nauğ­ra­yan di­ğer ilaç­lar (pro­be­ne­sid, si­me­ti­din, fu­ro­se­mid, me­tot­rek­satgi­bi) da be­ra­ber kul­la­nı­lı­yor­sa, ki­no­lon­la­rın atı­lı­mın­da bo­zuk­lukve se­rum dü­ze­yin­de yük­sel­me ola­bi­lir. Ki­no­lon te­da­vi­si gö­ren ki­şi­ler­de,ku­ma­rin de­ri­ve­le­ri­nin et­ki­sin­de ar­tış ola­bi­lir.

Doz Önerisi: So­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, de­ri ve yu­mu­şakdo­ku en­fek­si­yon­la­rı, ka­rın boş­lu­ğu­na a­it en­fek­si­yon­lar, Shi­gel­la en­fek­si­yon­la­rı ve üst ü­ri­nersis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da 400 mg/gün. Alt ü­ri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da200-400 mg/gün. Yu­ka­rı­da be­lir­ti­len gün­lük doz­lar, ter­ci­hen sa­bah sa­at­le­rin­detek doz şek­lin­de ve­ya ge­rek­ti­ğin­de gün­lük top­lam doz 2 e­şit do­za bö­lü­ne­rek12 sa­at a­ray­la uy­gu­la­nır. A­ğır en­fek­si­yon­lar­da (ör­ne­ğin so­lu­numsis­te­mi) ve­ya has­ta­nın i­la­ca i­yi ya­nıt ver­me­me­si ha­lin­de, do­za­jınar­tı­rıl­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Bu tür ol­gu­lar­da, doz gün­de 2 kez 300 mg i­le400 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir. Gi­ra­sid te­da­vi­si­ne, vü­cut sı­cak­lı­ğı­nın nor­ma­le dön­me­sive semp­tom­la­rın or­ta­dan kalk­ma­sın­dan i­ti­ba­ren en az 3 gün sü­rey­lede­vam e­dil­me­li­dir. Bir­çok a­kut en­fek­si­yon ol­gu­sun­da 7 i­le 10 gün­lükbir te­da­vi kü­rü ye­ter­li ol­mak­ta­dır. b-he­mo­li­tik strep­to­kok­la­rın et­ken ol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­da,te­da­vi­ye en az 10 gün sü­rey­le de­vam e­dil­me­si zo­run­lu­dur. Gi­ra­sid, bir mik­tar sı­vı i­le çiğ­nen­me­denyu­tul­ma­lı­dır. Aç kar­nı­na ve­ya ye­mek­ler­le bir­lik­te a­lı­na­bi­lir.

Girasid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki