TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Mayıs 2023, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Glucophage Film Tab­letMerck

Met­for­min HCI

Ambalaj: 500 mgx100 tablet:: 850 mgx100 tablet.

Eşdeğeri:GliforTab­let: 850 mgx100 tablet (Bilim); GlukofenTab­let: 500 mgx100 tablet (İlsan).

End.:Di­abe­tesmel­li­tu­sun, di­yet­le nor­mal bir vü­cut ağı­r­lı­ğı sağ­la­na­ma­dı­ğı vehi­perg­li­se­mi­nin ön­le­ne­me­di­ği ke­to­nü­ri gö­rül­me­yen, yaş­lı ve şiş­mandi­ya­be­tik­ler­de ve me­tap­lo­re­tik di­ya­bet­te di­yet­le bir­lik­te; in­sü­lin­lete­da­vi edi­len di­ya­bet­te­ki kan glu­koz dü­ze­yi­nin oy­nak ol­du­ğu ol­gu­lar­dave in­sü­li­ne di­renç­li di­ya­bet­te, in­sü­lin­le bir­lik­te; sül­fo­ni­lü­retü­re­vi olan an­ti­di­ya­be­tik­ler­le iyi kont­rol edil­me­yen di­ya­bet­te,bu ilaç­lar­la kom­bi­ne ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Or­ga­nikve fonk­si­yo­nel böb­rek yet­mez­lik­le­ri, kon­jes­tif kalp ve ağır ka­ra­ci­ğeryet­mez­lik­le­ri, asi­doz, en­fek­si­yon ya da gang­ren gi­bi komp­li­kas­yon­largös­te­ren di­ya­be­tik­le­rin te­da­vi­si, al­ko­lizm, di­ya­be­tik pre­ko­mave ko­ma, tek ilaç ola­rak in­sü­li­ne bağ­lı di­ya­be­tin, özel­lik­le de jü­ve­nildi­ya­be­tin te­da­vi­sin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Böb­rek fonk­si­yon­la­rı bo­zuk olan yaş­lı di­ya­be­tik­ler­dedik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı, ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­lik,ame­li­yat ve an­ji­yog­ra­fi­ler­den ön­ce ve bu­na­lım sı­ra­sın­da, em­zir­medö­ne­mi, de­hid­ras­yon, ya­kın za­man­lar­da ge­çi­ril­miş mi­yo­kard en­fark­tü­sü,hi­pog­li­se­miy­le bir­lik­te gö­rü­len du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,kus­ma ve di­ya­re gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal yan et­ki­ler do­za ba­ğım­lıola­rak ve da­ha çok te­da­vi­nin baş­lan­gıç ev­re­sin­de gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Al­kol, b-blo­ker­ler ve MAO in­hi­bi­tör­le­ri,met­for­mi­nin et­ki­si­ni po­tan­si­ya­li­ze eder­ler. Al­kol ay­rı­ca lak­tikasi­doz ris­ki­ni ar­tı­rır. Be­zo­fib­rat ve klo­fib­rat to­le­ran­sı­nı ar­tı­ra­bi­lir,ila­cın et­ki­si­ni ço­ğal­ta­bi­lir­ler. Kor­ti­kos­te­ro­id­ler, di­azok­sit,bu­me­ta­nid, fu­ro­se­mid ve tiyazit gru­bu di­üre­tik­ler ve oral kont­ra­sep­tif­leran­ta­go­nist et­ki gös­te­rir­ler. Lit­yum tuz­la­rı glu­koz to­le­ran­sı­nıazal­ta­bi­lir­ler. An­ti­ko­agü­lan­lar­la et­ki­le­şe­bi­le­ce­ğin­den bir­lik­tekul­la­nıl­dık­la­rı du­rum­lar­da an­ti­ko­agü­lan do­zu­nun ye­ni­den ayar­lan­ma­sıge­re­ke­bi­lir. Met­for­min, B12 vi­ta­mi­ni­nin emil­imi­ni azal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Erişkinlerde başlangıç dozu, sabah ve akşam yemekleriyleberaber günde iki kez 500 mg'dir. Glucophage 500mg Film Tablet kullanıldığında, kan glukoz yanıtınabağlı olarak doz, bir haftalık aralıklarla artırlırken, Glucophage 850 mg Film Tablet kullanıldığında doz iki haftalıkaralıklarla artırılmalıdır. Alternatif doz sabah kahval­tısıyla alınan 850mg'dir. Günlük doz 14 gün aralıklarla 850 mg artırılabilir. Sürek doz, yemeklerle beraber günde2-3 kez 500 ve 850 mg'dir. Maksimumdoz 2550 mg'dir.

Glucophage adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Sigarayı Bırakma Günü  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki