TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Aralık 2019, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Glu­cot­rol XL Kont­rol­lu Sa­lım Tab­le­ti     Pfi­zer

G­li­pi­zi­d

Ambalaj: 2.5 mgx20 tab­let : 5 mgx20 tab­let : 10 mgx20tab­let.

End.:Tekbaşına uygun diyet rejiminin başarılı olmadığı Tip 2 diyabetiklerde diyeteilave olarak.

Kontr.E.:Gli­pi­zi­deaşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bi­li­nen­ler­le, in­sü­li­ne ba­ğım­lı di­ya­bet,özel­lik­le jü­ve­nil di­ya­bet, ke­to asi­do­tik di­ya­bet, pre-ko­ma di­ya­be­tive cid­di böb­rek ve­ya ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ğin­de kont­re­ndi­ke­dir.

Uyar.: Ko­ma ile so­nuç­la­na­bi­len ve hos­pi­ta­li­zas­yon ge­rek­ti­rencid­di hi­pog­li­se­mi ya­pa­bil­ir. Hi­pog­li­se­mik epi­zot­lar­dan ka­çın­makiçin, uy­gun has­ta se­çi­mi, uy­gun do­zaj, ta­li­mat­lar önem­li­dir. Böb­rekve ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği gli­pi­zi­din kul­la­nım ka­pa­si­te­si­ni et­ki­le­ye­bi­lirve ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği glu­ko­je­nik ka­pa­si­te­yi azal­ta­bi­lir, heriki­si cid­di hi­pog­li­se­mik re­ak­si­yon ris­ki­ni ar­tı­rır. Ka­lo­ri alı­mı­nınye­ter­siz ol­du­ğu du­rum­lar­da, cid­di ve uzun eg­zer­siz­ler­den son­ra, al­kolalın­dı­ğın­da, bir­den faz­la glu­koz dü­şü­rü­cü ilaç kul­la­nıl­dı­ğın­da hi­pog­li­se­mimey­da­na gel­me­si da­ha ola­sı­dır. 65 yaş üs­tü has­ta­lar­da kul­la­nı­mıöne­ril­me­me­li­dir. Has­ta­lar hi­pog­li­se­mi semp­tom­la­rın­dan ha­ber­darol­ma­lı ve araç ve­ya ma­ki­ne kul­la­nır­ken dik­kat­li ol­ma­lı­dır­lar.

Yan E.:En sıkgörülen yan etkisi hi­pog­li­se­midir. As­te­ni, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si,si­nir­li­lik ha­li, tre­mor, di­ya­re ve gaz­ da görülmüştür. Ağ­rı, art­ral­ji,ba­cak kramp­­­la­rı, mi­yal­ji, sen­kop, arit­mi, yüz­de kı­­za­rık­lık, hi­per­tan­si­yon,ter­le­me, ka­şın­tı, ri­nit, gör­me­de bu­la­nık­lık, po­li­üri bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:NSAİ ajan­lar,yük­sek oran­da pro­te­ine bağ­la­nan di­ğer ilaç­lar, sa­li­si­lat­lar, sül­fo­na­mid­ler,klo­ram­fe­ni­kol, pro­be­ne­sid, ku­ma­rin­ler, MAO in­hi­bi­tör­le­ri, b-ad­re­ner­jik blo­ker ajan­la­rın dada­hil ol­du­ğu ba­zı ilaç­lar, sül­fo­ni­lü­re­le­rin hi­pog­li­se­mik et­ki­si­nipo­tan­si­ya­li­ze ede­bi­lir. Ba­zı ilaç­lar hi­perg­li­se­mi yap­ma­ya eği­lim­li­dirve kan glu­koz kont­ro­lü­nü kay­bet­me­ye ne­den ola­bi­lir­ler. Tiyazit­lerve di­ğer di­üre­tik­ler, kor­ti­kos­te­ro­itler, fe­no­ti­ya­zin­ler, ti­ro­idürün­le­ri, est­ro­jen­ler, oral kont­ra­sep­tif­ler, fe­ni­to­in, ni­ko­ti­nikasit, sem­pa­to­mi­me­tik­ler, kal­si­yum ka­nal blo­ke­ri ilaç­lar ve izo­ni­azidbu grup­tan­dır. Oral mi­ko­na­zol ve oral hi­pog­li­se­mik ajan­lar ara­sın­dacid­di hi­pog­li­se­mi­ye ne­den olan po­tan­si­yel et­ki­le­şim bil­di­ril­miş­tir.Oral flu­ko­na­zol ile ben­ze­ri bir et­ki­le­şim de bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Her­han­gi bir hi­pog­li­se­mik ajan­da ol­du­ğu gi­bi,doz ol­gu­ya gö­re ayar­lan­ma­lı­dır. Öne­ri­len baş­la­ma do­zu, kah­val­tıy­labir­lik­te 5 mg/gün’­dür. Tit­ras­yon; doz ayar­la­ma­la­rı, kan glu­koz ya­nı­tı­nabağ­lı ola­rak dü­zen­li bir şe­kil­de 5 mg’lik ar­tış­lar­la ya­pıl­ma­lı­dır.Tit­ras­yon ba­sa­mak­la­rı ara­sın­da en az bir­kaç gün geç­me­li­dir. Gli­pi­zi­deka­rar­lı du­rum plaz­ma dü­zey­le­ri­ne Glu­cot­rol XL ile 5. gün­de ula­şıl­mış­tır. Sü­rekte­da­vi­si, gün­de tek doz­la et­ki­li bir şe­kil­de sağ­la­nır. Öne­ri­len enyük­sek doz, mak­si­mum kan glu­ko­zu dü­şü­rü­cü et­ki­si bu dü­zey­de göz­len­di­ğin­den20 mg’dir. Has­ta­ya Glu­cot­rol XL’in ta­ma­mı­nın yu­tul­ma­sı söy­len­me­li­dir. Tab­let­lerçiğ­nen­me­me­li, bö­lün­me­me­li, par­ça­lan­ma­ma­lı­dır.

GlucotrolXL adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki