TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Aralık 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Glu­re­norm Tab­let    Ec­za­cı­ba­şı

Gli­ku­idon

Ambalaj: 30 mgx60 tablet.

End.:Or­ta yaş­lıve yaş­lı, in­sü­li­ne ba­ğım­lı ol­ma­yan has­ta­lar­da­ki di­abe­tus mel­li­tus’unte­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Gli­ku­idon, in­sü­li­ne ba­ğım­lı di­ya­bet­te, di­ya­betko­ma­sı ve pre­ko­ma­sın­da, asi­doz ve ke­toz­la komp­li­ke ol­muş di­ya­bet­te,sül­fo­na­mid­le­re kar­şı al­ler­ji du­ru­mun­da ve­ya ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Di­ya­bet te­da­vi­sin­de dü­zen­litıb­bi gö­ze­tim ge­rek­li­dir. Op­ti­mal doz sağ­la­na­na ka­dar me­di­kas­yon,has­ta­nın ta­şıt ara­cı kul­lan­ma ya da tam kon­sant­ras­yon ge­rek­ti­renbir mes­le­ği sür­dür­me ye­te­ne­ği­ni azal­ta­bi­le­ce­ğin­den, doz ayar­la­madö­ne­min­de ve­ya baş­ka bir ilaç­tan gli­ku­ido­na ge­çil­di­ğin­de özel birdik­kat gös­te­ril­me­li­dir. Por­fi­ri­ası, ağır böb­rek yet­mez­li­ği ve ağırka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Has­ta te­da­vi sı­ra­sın­da ge­be ka­lır­sa,gli­ku­idon kul­la­nı­mı ke­sil­me­li­dir.

Yan E.: Sey­rek ola­rak hi­pog­li­se­mik re­ak­si­yon­lar,al­ler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı, he­ma­to­po­etik sis­tem­de de­ği­şim­lerve gast­ro­in­tes­ti­nal ta­ham­mül­süz­lük bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Sül­fo­ni­lü­re tü­rün­den hi­pog­li­se­mikilaç­la­rın et­ki­si fi­zik­sel eg­zer­siz, stres, al­kol ve­ya sa­li­si­lat­lar,fe­nil­bu­ta­zon müs­tah­zar­la­rı, tü­ber­kü­los­ta­tik­ler, klo­ram­fe­ni­kol,tet­ra­sik­lin bi­le­şik­le­ri, ku­ma­rin tü­rev­le­ri, MAO in­hi­bi­tör­le­rive b-re­sep­tör blo­ker­le­ri ta­ra­fın­dangüç­len­di­ri­le­bi­lir. Klorp­ro­ma­zin, sem­pa­to­mi­me­tik ilaç­lar, kor­ti­kos­te­ro­id­ler,ti­ro­id hor­mon­la­rı, oral kont­ra­sep­tif­ler ve ni­ko­ti­nik asit içe­renmüs­tah­zar­la­rın bir­lik­te alın­ma­sı so­nu­cun­da hi­pog­li­se­mik et­ki­debir azal­ma gö­rül­me­si ola­sı­dır. Gli­ku­idon, has­ta­nın al­ko­le kar­şı to­le­ran­sı­nıazal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi:Glu­re­norm te­da­vi­si ço­ğun­luk­la kah­val­tı­da ya­rım tab­let­le(15 mg) baş­lar. Doz ye­ter­li ol­ma­dı­ğı tak­dir­de, he­ki­min ta­li­mat­la­rıdoğ­rul­tu­sun­da ka­de­me­li ola­rak ar­tı­rı­lır. Gün­de 4 tab­le­tin (120mg) üze­rin­de­ki top­lam doz­la­rın, has­ta­lı­ğın de­ne­ti­min­de ço­ğun­luk­lada­ha faz­la bir dü­zel­me sağ­la­ma­dı­ğı bi­lin­me­li­dir. Öne­ri­len gün­lükdoz 2 tab­let­ten (60 mg) faz­la de­ğil­se, kah­val­tı­da tek doz ha­lin­de alı­na­bi­lir.An­cak, gün­de iki ve­ya üç ke­re­lik doz­lar­la da­ha iyi bir de­ne­tim sağ­la­na­bi­lir.Tab­let­ler ye­mek­ler­den ön­ce (en faz­la ya­rım saat ön­ce) alın­ma­lı­dır.

Glurenorm adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki