TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  12 Temmuz 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Gop­ten Kap­sül    Abbott

Tran­do­lap­ril

Ambalaj: 0.5 mgx20 kap­sül :2 mgx28kapsül.

End.:ACEinhibitörü olarak esan­si­yel hi­per­tan­si­yo­nun tüm ev­re­le­rin­de ge­rekmo­no­te­ra­pi, ge­rek­se di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­ler­le bir­lik­te kom­bi­nas­yonte­da­vi­si o­la­rak uy­gun­dur.

Kontr.E.:Tran­do­lap­rilve A­CE in­hi­bi­tör­le­ri­ne a­şı­rı du­yar­lı o­lan has­ta­lar­da, A­CE in­hi­bi­tö­rüuy­gu­la­ma­sıy­la bağ­lan­tı­lı an­ji­yo­nö­ro­tik ö­dem öy­kü­sü o­lan has­ta­lar­da,ge­be­lik ve em­zir­me dö­ne­min­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: A­CE in­hi­bi­tör­le­riy­le, ö­zel­lik­leilk doz­da ve te­da­vi­nin ilk i­ki haf­ta­sın­da, a­ğır hi­po­tan­si­yon ge­liş­meo­la­sı­lı­ğı mev­cut­tur. A­ğır su ve sod­yum ye­ter­siz­li­ği (tuz­suz di­yetve­ya u­zun sü­re­li di­ü­re­tik te­da­vi­si), bi­li­nen ve­ya şüp­he­le­ni­lenre­nal ar­ter ste­no­zu, kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği o­lan ve lup di­ü­re­tik­le­rikul­la­nan ve a­sit­li si­ro­zu o­lan has­ta­lar­da a­şı­rı kan ba­sın­cı düş­me­le­rigö­rü­le­bi­lir. Böb­rek yet­mez­li­ği, kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği, bi­la­te­ralre­nal ar­ter ste­no­zu ve u­ni­la­te­ral re­nal ar­ter ste­no­zu o­lan has­ta­lar­daböb­rek fonk­si­yon­la­rı bo­zu­la­bi­lir. Di­ğer A­CE in­hi­bi­tör­le­riy­le ol­du­ğu gi­bi tran­do­lap­ril­lete­da­vi e­di­len has­ta­lar­da da en­der de ol­sa yüz, du­dak, dil, glot­tisve/ve­ya la­renks ö­dem­le­ri bil­di­ril­miş­tir. A­CE in­hi­bi­tör­le­riy­lete­da­vi­de çok sey­rek ol­gu­lar­da nöt­ro­pe­ni bil­di­ril­miş­tir. Bi­rey­selfark­lı re­ak­si­yon­la­ra bağ­lı o­la­rak ba­zan ta­şıt ve di­ğer ma­ki­ne­le­rikul­lan­ma ye­te­ne­ği a­za­la­bi­lir.

Yan E.:Ök­sü­rük,baş ağ­rı­sı, as­te­ni ve baş dön­me­si, pal­pi­tas­yon, kı­rık­lık his­si, hi­po­tan­si­yon,prü­rit, yüz kı­zar­ma­sı ve bu­lan­tı gö­rü­le­bi­lir. İs­tis­nai o­la­rak fa­si­yalan­ji­yo­nö­ro­tik ö­dem gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Po­tas­yumtuz­la­rı ve po­tas­yum tu­tan di­ü­re­tik­ler­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sın­da,ö­zel­lik­le böb­rek yet­mez­li­ği o­lan has­ta­lar­da, hi­per­po­ta­se­mi o­lu­şa­bi­lir.Di­ü­re­tik te­da­vi­si al­tın­da­ki has­ta­lar­da, ö­zel­lik­le bu te­da­vi­yekı­sa sü­re ön­ce baş­lan­mış­sa, tran­do­lap­ril­le te­da­vi baş­lan­gı­cın­da,kan ba­sın­cın­da a­şı­rı düş­me­ler gö­rü­le­bi­lir. Nö­ro­lep­tik ve­ya tri­sik­likan­ti­dep­re­san­lar­la kom­bi­nas­yon, or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon ris­ki­niar­tı­rır. Tran­do­lap­ril lit­yu­mun e­li­mi­nas­yo­nu­nu a­zal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Hi­per­tan­si­yon te­da­vi­sin­de ye­tiş­kin­le­re baş­lan­gıçdo­zu ola­rak gün­de tek doz 2 mg ve­ri­lir. Uy­gun doz, gün­lük tek doz ola­rakmak­si­mal 4 mg ol­mak üze­re has­ta­nın te­da­vi­ye ya­nı­tı­na gö­re ayar­la­nır.Di­üre­tik kul­la­nan has­ta­lar­da Gop­ten’le te­da­vi­ye baş­la­ma­dan en az 3 gün ön­ce di­üre­tikke­sil­me­li ve te­da­vi­ye 0.5 mg’lik kap­sül­le baş­lan­ma­lı­dır. Mi­yo­karden­fark­tü­sün­den son­ra te­da­vi­ye 3. gün­den iti­ba­ren 0.5 mg’lik doz­labaş­lan­ma­lı ve ted­ri­cen gün­de tek doz ola­rak uy­gu­la­nan mak­si­mal 4mg’lik do­za ka­dar çı­kıl­ma­lı­dır.

Gopten adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki