TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Nisan 2024, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Hi­po­kort KremOrva

Hid­ro­kor­ti­zon ase­tat%0.5

Ambalaj: 30 g’lik tüp­.

Hi­po­kort Po­mat

Hid­ro­kor­ti­zon ase­tat%0.5

Ambalaj: 30 g’lik tüp­ler­de

End.: Te­mas der­ma­ti­ti, mes­lek ek­ze­ma­sı, num­mü­ler-de­je­ne­ra­tifve se­bo­re­ik ek­ze­ma­da, dis­hid­ro­tik ek­ze­ma­da, va­ri­koz send­rom­daek­ze­ma, ço­cuk ek­ze­ma­sı, nö­ro­der­mit, anal ek­ze­ma, ato­pik der­ma­tit,lic­hen ru­ber pla­nus, psö­ri­azis, bö­cek sok­ma­la­rı, 1. de­re­ce ya­nık­lar,gü­neş ya­nık­la­rı gi­bi ye­rel te­da­vi­ye ya­nıt ve­ren al­ler­jik ve il­ti­ha­bide­ri has­ta­lık­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Bü­tün der­mo­kor­ti­kos­te­ro­id pre­pa­rat­lar de­ri tü­ber­kü­loz­la­rın­da,fren­gi özel­li­kli de­ri has­ta­lık­la­rın­da, vi­ral en­fek­si­yon­lar­da(vac­ci­na ve va­ri­cel­la da­hil), mi­ko­tik ra­hat­sız­lık­lar­da kont­ren­di­ke­dir.De­ri kıv­rım­la­rın­da,yüz­de ve ço­cuk­lar­da kı­sa sü­re­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin ilküç ayın­da pren­sip ola­rak kul­la­nıl­ma­ma­lı, eğer çok ge­rek­liy­se kı­sasü­rey­le kul­la­nıl­ma­lı, ge­niş yü­zey­li uy­gu­la­ma­lar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Em­zi­renan­ne­ler­de an­cak he­kim kont­ro­lü al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Uyar.: Der­mo­kor­ti­kos­te­ro­id­ler aşı­rıdoz­lar­da uzun sü­re kul­la­nıl­dık­la­rın­da, vü­cut­ta ge­niş yü­zey­le­re,ze­de­len­miş cilt­le­re uy­gu­lan­dık­la­rın­da, ay­rı­ca ka­pa­lı ban­daj uy­gu­lan­dı­ğın­daab­sorp­si­yon­la­rı ar­ta­rak is­te­n­me­yen sis­te­mik yan et­ki­le­re ne­denola­bi­lir­ler. Göz­le te­ma­sın­dan sa­kı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Ka­pa­lı ban­daj al­tın­da da­ha yük­sekoran­da ol­mak üze­re, to­pi­kal kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le il­gi­li ola­rakyan­ma, bat­ma, ir­ri­tas­yon, ku­ru­luk, fo­li­kü­lit, hi­pert­ri­koz, hi­po­pig­men­tas­yon,pe­ri­oral der­ma­tit, al­ler­jik kon­takt der­ma­tit, de­ri­de ma­se­ras­yon,ikin­cil en­fek­si­yon, de­ri at­ro­fi­si, stri­ae, mi­li­aria gi­bi yan et­ki­lergö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Fe­ni­to­in, bar­bi­tü­rat­lar ve ri­fam­pi­sin­lebe­ra­ber kul­la­nıl­dı­ğın­da hid­ro­kor­ti­zo­nun far­ma­ko­lo­jik et­kisindeazal­ma gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ge­nel­lik­le te­da­vi baş­lan­gı­cın­da gün­de 2-3 kezin­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de uy­gu­la­nır. Be­bek­ler­de ve 4. ya­şa ka­dar ço­cuk­lar­dauy­gu­la­ma sü­re­si 3 haf­ta­yı geç­me­me­li­dir.

Hipokort adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki