TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Hi­vid Lak Tab­let     Roc­he

Zal­si­ta­bin

Ambalaj: 0.375 mgx100 tab­let : 0.750 mgx100 tab­let­.

End.:Zi­do­vu­dinte­da­vi­si­ni to­le­re ede­me­yen ve­ya zi­do­vu­din te­da­vi­siy­le so­nuçalı­na­ma­yan iler­le­miş HIV en­fek­si­yon­lu eriş­kin has­ta­la­rın zi­do­vu­din­lete­da­vi­si­ne al­ter­na­tif ola­rak zal­si­ta­bin mo­no­te­ra­pi­si en­di­ke­dir.İler­le­mişHIV en­fek­si­yo­nu olan eriş­kin has­ta­la­rın te­da­vi­sin­de, zi­do­vu­din­lekom­bi­nas­yon ha­lin­de zal­si­ta­bin te­da­vi­si en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Du­yar­lıki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Has­ta­la­ra zal­si­ta­bi­nin HIV en­fek­si­yo­nu­nuiyi­leş­ti­ri­ci bir ajan ol­ma­dı­ğı, iler­le­miş HIV en­fek­si­yo­nu­na bağ­lı,fır­sat­çı en­fek­si­yon­lar da­hil, has­ta­lık­la­rın gö­rül­me­ğe de­vam ede­bi­le­ce­ğive zal­si­ta­bi­nin bu has­ta­lık­la­rın in­si­dan­sı­nı ya da fre­kan­sı­nıazalt­tı­ğı­nın gös­te­ril­me­di­ği be­lir­til­me­li­dir.Has­ta­la­ra, zal­si­ta­binve­ya di­ğer an­ti­ret­ro­vi­ral ilaç­la­rın HIV’in trans­mis­yo­nu­nu ön­le­mekiçin uy­gu­la­nan yön­tem­le­re de­vam et­me ge­re­ği­ni or­ta­dan kal­dır­ma­dı­ğısöy­len­me­li­dir. Ge­be ka­la­bi­le­cek yaş­lar­da­ki ka­dın­lar, zal­si­ta­binkul­la­nır­ken ge­be­lik ön­le­yi­ci yön­tem­ler kul­lan­ma­lı­dır. Böb­rek iş­le­viçok bo­zuk olan has­ta­lar­da zal­si­ta­bin do­zu azal­tıl­ma­lı­dır. Ön­ce­denmev­cut ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı olan has­ta­lar ve­ya geç­miş­le­rin­de al­kolkul­lan­mış olan has­ta­lar­da zal­si­ta­bin kul­la­nı­mı he­pa­tik iş­lev bo­zuk­lu­ğu­nunşid­det­len­me­si­ne ne­den ola­bi­lir. Bu gi­bi has­ta­larda ge­re­kir­se dozazal­tıl­ma­lı ya da ilaç ke­sil­me­li­dir. Zal­si­ta­bi­nin en önem­li kli­niktok­si­si­te­si pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti­dir. Nö­ro­pa­ti, nar­ko­tik anal­je­zikge­rek­ti­re­cek ka­dar şid­det­li ağ­rı­ya ne­den ola­bi­lir ve özel­lik­lezal­si­ta­bin te­da­vi­si he­men ke­sil­me­di­ği tak­dir­de po­tan­si­yel ola­rakir­re­ver­sibl­dir.

Yan E.:Zal­si­ta­bi­ninen önem­li yan et­ki­si pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti­dir. Sık ola­rak oral ül­ser,mi­de bu­lan­tı­sı, dis­fa­ji, ano­rek­si, di­ya­re, ka­rın ağ­rı­sı, kus­ma,kons­ti­pas­yon, de­ri­de kı­za­rık­lık, ka­şın­tı, ter­le­me, baş ağ­rı­sı,baş dön­me­si, mi­yal­ji, art­ral­ji, ki­lo kay­bı, yor­gun­luk, ateş, ri­gor,gö­ğüs ağ­rı­sı, fa­ren­jit gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Zal­si­ta­bi­ninpe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti­ye ne­den ola­bi­le­cek ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­mın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır. Özel­lik­le klo­ram­fe­ni­kol, sisp­la­tin, dap­son, di­sül­fi­ram,eti­yo­na­mid, glu­te­mid, al­tın, hid­ra­la­zin, iyo­do­ki­nol, izo­ni­azid,met­ro­ni­da­zol, nit­ro­fu­ran­to­in, fe­ni­to­in, ri­ba­vi­rin ve vink­ris­tin­lebe­ra­ber kul­la­nı­mı öne­ril­mez. Zal­si­ta­bi­nin di­da­no­sin­le bir­lik­tekul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Am­fo­te­ri­sin, fos­ka­met ve ami­nog­li­ko­zit­lergi­bi ilaç­lar, zal­si­ta­bi­nin re­nal kli­ren­si­ne mü­da­ha­le ede­rek (vesis­te­mik ris­ki ar­tı­ra­rak) pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti ve zal­si­ta­bi­ne bağ­lıdi­ğer tok­si­si­te­le­rin ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi:Mo­no­te­ra­pi: İler­le­miş HIV en­fek­si­yo­nu olan eriş­kin has­ta­lar­daHi­vid’in öne­ri­len mo­no­te­ra­pi oral do­zu8 sa­at­te bir 0.750 mg’dir (top­lam gün­lük doz 2.25 mg). Or­ta ve­ya şid­det­lipe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti işa­ret ve semp­tom­la­rı ge­liş­ti­ren has­ta­lar­da,özel­lik­le bu semp­tom­lar bi­la­te­ral ise ve 72 sa­at­ten faz­la sü­rer­se Hi­vid’e ara ve­ril­me­li­dir. An­cak, pe­ri­fe­riknö­ro­pa­ti­ye bağ­lı bü­tün bul­gu­lar, “ha­fif” semp­tom­lar ha­li­ne gel­dik­tenson­ra Hi­vidte­da­vi­si­netek­rar baş­lan­ma­lı­dır (%50 doz­da, ya­ni her 8 sa­at­te bir 0.375 mg’lik 1tab­let). Kom­bi­nas­yon te­da­vi­si: Öne­ri­len kom­bi­nas­yon te­da­vi­si,her 8 sa­at­te bir 200 mg Ret­ro­vir (zi­do­vu­din) ile be­ra­ber oral 0.750 mg’lik Hi­vid do­zu­dur (top­lam gün­lük doz 2.25mg Hi­vid ve 600 mg Ret­ro­vir).

Hivid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki