TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Hypno­mi­da­te Am­pulJanssen-Cilag

Et­omi­dat

Ambalaj: 20 mg/10 mLx5 ampul.

End.: Ge­nel anes­te­zi­nin in­dük­si­yo­nuve sür­dü­rül­me­si için kul­la­nı­lır. Sür­dür­me, in­ha­las­yon anes­te­ti­ğikul­la­nıl­mak­sı­zın (to­tal IV anes­te­zi) ve­ya dü­şük dü­zey­de in­ha­las­yonanes­te­ti­ğiy­le bir­lik­te kul­la­nı­mıy­la ola­nak­lı­dır. Eto­mi­dat, he­mo­di­na­mikpa­ra­met­re­ler üze­rin­de çok ha­fif ol­du­ğu için, özel­lik­le kalp ame­li­yat­la­rın­dave/ve­ya kar­di­yak so­run­lu has­ta­lar­da en­di­ke­dir. Epi­lep­si, glo­kom,por­fi­ri ve ma­lign hi­per­ter­mi öy­kü­sü olan has­ta­lar­da eto­mi­dat anes­te­zi­siek bir risk oluş­tur­ma­dan uy­gu­la­na­bi­lir.

Kontr.E.:Bi­li­nenbir kont­ren­di­kas­yo­nu yok­tur. Eto­mi­da­ta hi­per­sen­si­ti­vi­te­si olan­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Eto­mi­dat ile in­dük­si­yon­da ba­zanha­fif ve ge­çi­ci ola­rak kan ba­sın­cın­da dü­şüş gö­rü­le­bi­lir (özel­lik­leda­ha ön­ce dro­pe­ri­dol uy­gu­lan­mış­sa). Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­dan ön­ce,eto­mi­da­tın ya­ra­rı, ola­sı risk­ler kar­şı­sın­da tar­tıl­ma­lı­dır. Em­zi­renka­dın­lar­la il­gi­li bir bil­gi yok­tur.

­Yan E.:Özel­lik­lepre­me­di­kas­yon için bir ilaç uy­gu­lan­ma­dı­ğı du­rum­lar­da bir ve­ya bir­kaçkas gru­bun­da spon­tan ha­re­ket­ler olu­şa­bi­lir. Bu ha­re­ket­ler sub­kor­ti­kaldi­sin­hi­bis­yon ne­de­niy­le­dir. Bu du­rum, eto­mi­dat ile in­dük­si­yon­dan1-2 da­ki­ka ön­ce dü­şük doz­da fen­ta­nil ve­ya di­aze­pam ve­ri­le­rek ön­le­ne­bi­lir.

Doz Önerisi: Et­ki­li hip­no­tik do­zu kg ba­şı­na 0.3 mg’dir. Do­la­yı­sıy­labir eriş­kin­de, 4-5 da­ki­ka­lık uy­ku için bir am­pul ge­nel­lik­le ye­ter­li­dir.Ge­re­kir­se bu doz vü­cut ağır­lı­ğı­na uy­gun ola­rak dü­zen­le­ne­bi­lir. Hypno­mi­da­te ya­vaş ola­rak, da­mar için en­jek­teedi­lir. Hypno­mi­da­te’ın anal­je­zik et­ki­si ol­ma­dı­ğıiçin en­jek­si­yon­dan 1-2 da­ki­ka ön­ce da­mar içi­ne 1-2 mL fen­ta­nil en­jek­teedil­me­si öne­ri­lir.

Hypnomidate adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki