TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kas­ka­dil Fla­kon IVEr­Kim

An­ti­he­mo­fi­lik fak­törB (Fak­tör IX) 250 IU, prot­rom­bin (Fak­tör II) 300-450 IU, pro­kon­ver­tin(Fak­tör VII) 200-350 IU, stu­art fak­tör (Fak­tör X) 300-500 IU, sod­yum he­pa­rin<50 IU

Ambalaj: 1 li­yo­fi­li­ze fla­kon ve 20mL’lik 1 çö­zü­cü am­pul, 1 trans­fer iğ­ne­si, filt­re­ iğ­ne­si.

En­d.:K vi­ta­mi­ni­nebağ­lı fak­tör­le­rin ağır dü­zey­de ek­sik­li­ğin­de­ki ka­na­ma komp­li­kas­yon­la­rın­danko­run­ma ve te­da­vi­sin­de ve oral an­ti­ko­agü­lan­la­rın doz aşı­mın­da kul­la­nı­lır.Ay­rı­ca, fak­tör II ve­ya fak­tör X ek­sik­li­ği­ne bağ­lı ka­na­ma­lar­dan ko­run­mave te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Trom­bozris­ki olan­lar­da ve­ya dis­se­mi­ne int­ra­vas­kü­ler ko­agü­las­yon­lu has­ta­lar­da;müs­tah­za­rın bi­le­şi­min­de yer alan mad­de­le­re al­ler­ji­si ol­anlardakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Eğer al­ler­jik ve­ya ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­lar olu­şur­sa,uy­gu­la­ma­ya he­men son ve­ril­me­li ve ger­ek­li te­da­vi yön­tem­le­ri uy­gu­lan­ma­lı­dır.Risk­li has­ta­lar­dakul­la­nı­mı, özel­lik­le en­jek­si­yon tek­rar­la­na­cak­sa ya­kın de­ne­timge­rek­ti­rir. Ge­be­lik­te ar­tan trom­bo­em­bo­li ris­ki göz önü­ne alı­nır­sa,ke­sin ge­rek­me­dik­çe, ge­be ka­dın­lar­da ve do­ğum son­ra­sı dö­nem­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Al­ler­jikve ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­lar ve­ya tit­re­me ve ateş yük­sel­me­si ile be­ra­berolu­şan re­ak­si­yon­lar çok en­der bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Ku­ma­rin tü­rev­le­ri­ne kar­şı olu­şanan­ta­go­nis­tik et­ki dı­şın­da baş­ka bir ilaç et­ki­leş­me­si bil­di­ril­me­miş­tir.Di­ğer ilaç­lar­la ka­rış­tı­rıl­ma­ma­sı öne­ri­lir.

Doz Önerisi: Ye­ri­ne koy­ma te­da­vi­si­nin sü­re­si ve do­zu, ek­sik­li­ğinşid­de­ti­ne, en­di­kas­yo­na (ko­run­ma ve te­da­vi), kli­nik semp­tom­la­rave la­bo­ra­tu­var so­nuç­la­rı­na bağ­lı­dır. İyi­leş­me hı­zı, ek­sik­li­ğigö­rü­len fak­tör­le­re bağ­lı ola­rak de­ği­şir.

Kaskadil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki