TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ke­ta­lar F­la­konPfizer

Ke­ta­mi­n HCl

Ambalaj:500 mg/10 mLx1 flakon.

End.:Ke­ta­miname­li­yat­lar­da ve teş­his için ya­pı­la­cak gi­ri­şim­ler­de tek ba­şı­nakul­la­nı­la­bi­le­cek bir anes­te­zik­tir. Kı­sa sü­re­li iş­lem­ler için uy­gunol­mak­la be­ra­ber, ek doz­lar kul­la­nı­la­rak al­tı sa­at ya da da­ha uzunsü­re­li anes­te­zi ge­rek­ti­ren gi­ri­şim­ler­de uy­gu­la­na­bi­lir (ame­li­yatsı­ra­sın­da is­ke­let kas­la­rı­nın gev­şe­me­si is­te­ni­yor­sa, ke­ta­minile bir­lik­te bir kas gev­şe­ti­ci­si kul­la­nıl­ma­lı­dır). Diğer ge­nel anes­te­zik­le­rin kul­la­nı­mın­danön­ce anes­te­zi ke­ta­min ile baş­la­tı­la­bi­lir. Ke­ta­min ay­rı­ca, azotprok­sit gi­bi dü­şük po­tens­li anes­te­zik­le­rin des­tek­len­me­si için dekul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Anam­ne­zin­deapop­lek­si ya da ke­ta­mi­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­duğu bilinenlerde, ek­lamp­sive pre-ek­lamp­si ol­gu­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ke­ta­min, ge­nel anes­te­tik­le­rinkul­la­nı­mın­da, en­tü­bas­yon ve kont­rol­lü so­lu­num ya­pıl­ma­sın­da de­ne­yim­lihe­kim­le­rin yö­ne­ti­mi al­tın­da uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­bız sa­yı­sın­dave kan ba­sın­cın­da ge­çi­ci bir ar­tış ya­pa­bi­lir. Sey­rek ola­rak hi­po­tan­si­yon,arit­mi ve bra­di­kar­di gö­rül­müş­tür. So­lu­num bü­yük öl­çü­de et­ki­len­mez.Ba­zı has­ta­lar­da ha­fif uya­rıl­ma, ba­zı has­ta­lar­da ise or­ta de­re­ce­deve ge­çi­ci (30 sa­ni­ye­den az) bir so­lu­num dep­res­yo­nu mey­da­na ge­le­bi­lir.Anes­te­zi­den çı­kış dö­ne­mi sı­ra­sın­da has­ta, ruh­sal kon­füz­yon ve man­tık­sızdav­ra­nış­lar­la ken­di­ni gös­te­ren, ba­zan psi­ko­mo­tor ak­ti­vi­te ilebir­lik­te bu­lu­na­bi­len bir ha­lü­si­nas­yon du­ru­mu gös­te­re­bi­lir. İş­tah­sız­lık,bu­lan­tı ve kus­ma ora­nı çok dü­şük­tür.

Doz Önerisi: Et­ki­si hız­lı baş­lar; ki­lo ba­şı­na2 mg’lik int­ra­ve­nöz doz ge­nel­lik­le en­jek­si­yon­dan 30 sa­ni­ye son­rabaş­la­yan ve 5-10 da­ki­ka sü­ren cer­ra­hi anes­te­zi sağ­lar.

Ketalar adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki