TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kon­sant­re Do­buta­min Fla­kon   Ab­bott

Do­bu­ta­min HCl

Ambalaj: 250 mg/20 mLx1 fla­kon.

End.:Do­bu­ta­minkalp ve­rim­le­ri do­la­şım ge­rek­si­nim­le­ri­ni kar­şı­la­ma­ya ye­ter­li ol­ma­yanhi­po­per­füz­yon­lu has­ta­lar­da inot­ro­pik des­tek sağ­la­mak için kul­la­nı­lır.Do­bu­ta­min vent­ri­kü­ler do­lum ba­sın­cı­nın aşı­rı yük­sel­me­si so­nu­cupul­mo­ner kon­jes­ti­yon ve ödem ris­ki bu­lu­nan has­ta­lar­da da inot­ro­pikdes­tek ge­rek­ti­ğin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Da­ha ön­cedo­bu­ta­mi­ne aşı­rı du­yar­lık gös­ten­miş has­ta­lar­da ve idi­yo­pa­tik hi­pert­ro­fiksu­ba­or­tik ste­noz­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Do­bu­ta­min uy­gu­la­ma­sı de­ri kı­za­rık­lı­ğı,ateş eo­zi­no­fi­li ve bron­kos­pazm gi­bi aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı­nane­den ola­bi­lir. Ge­be­ler ve em­zi­ren­ler­de an­ne­ye ge­ti­re­bi­le­ce­ğiya­rar be­be­ğe oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği po­tan­si­yel teh­li­ke­den üs­tün tu­tul­du­ğudu­rum­lar dı­şın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Has­ta­la­rınço­ğun­da sis­to­lik kan ba­sın­cın­da 10-20 mmHg yük­se­liş, kalp atım sa­yı­sın­dada­ki­ka­da 5-15 vu­rum­luk ar­tış gö­rül­müş­tür. Yak­la­şık %5 ora­nın­da­kiol­gu­lar­da en­füz­yon sü­re­sin­ce vent­ri­kü­ler ekst­ra­sis­tol be­lir­len­miş­tir.Bü­tün buyan et­ki­ler ve­ri­len doz­la il­gi­li­dir. Bun­la­rın dı­şın­da has­ta­la­rın%1-3’ün­de bu­lan­tı, baş ağ­rı­sı, an­ji­nal ağ­rı, spe­si­fik ol­ma­yan gö­ğüsağ­rı­la­rı, pal­pi­tas­yon ve ne­fes dar­lı­ğı göz­len­miş­tir.

Etkileş.: Do­pa­min ile bir­lik­te kul­la­nı­mısis­te­mik ar­ter­yel ba­sınç ile re­nal kan akı­şı­nı, id­rar akı­şı­nı ve sod­yumatı­lı­mı­nı ar­tı­rır; vent­ri­kü­ler do­lum ba­sın­cın­da ar­tı­şı ön­ler. Do­bu­ta­mi­ninnit­rog­li­se­rin ya da nit­rop­rus­sid gi­bi bir va­zo­di­la­tör­le kom­bi­nas­yo­nukalp ve­ri­min­de­ki ar­tış ile sis­te­mik vas­kü­ler di­renç ve vent­ri­kü­lerdo­lum ba­sın­cın­da­ki dü­şü­şü faz­la­la­şır, kalp atım hı­zı-kan ba­sın­cıçar­pı­mı ya çok az ar­tar ya da hiç de­ğiş­mez. Do­bu­ta­min b-ad­re­ner­jik blo­ker­ler ile sik­lop­ro­panve ha­lo­tan gi­bi ge­nel anes­te­zik­ler­le, Ra­uwol­fia al­ka­lo­id­le­ri ileve gu­anad­rel ya da gu­ane­ti­din ile et­ki­le­şe­bi­lir.

Doz Önerisi: Kullanım öncesi mutlaka seyreltil­melidir. %5 sodyumbikarbonat enjeksiyonuna veya diğer kuvvetli alkali çözeltilere katılmamalıdır.Hem sodyum bisülfid hem de etanol içeren diğer ajanlar veya dilüentlerle birarada kullanılmamalıdır. Kar­di­yak out­pu­tu ar­tır­mak için ge­re­ken en­füz­yonhı­zı, ge­nel­lik­le 2.5-15 mg/kg/dak’dır.Na­dir du­rum­lar­da, en­füz­yon hı­zı­nın is­te­nen et­ki­yi sağ­la­ma­sı için40 mg/kg/dak’a ka­dar çık­ma­sı ge­rek­miş­tir.Do­bu­ta­mi­ni sü­rek­li IV en­füz­yon me­to­duy­la uy­gu­lar­ken, has­sas ha­cimkont­rol­lu IV set kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir.

KonsantreDobutamin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki