TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kon­ve­ril Plus Tab­let

Ena­lap­ril ma­le­at20 mg, hid­rok­lo­rotiyazit 12.5 mg

Ambalaj: 20 tablet.

End.:Ena­lap­rilve hid­rok­lo­ro­tiyazit kombinasyonu te­da­vi­si­nin uy­gun ol­du­ğuhipertansif has­ta­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ena­lap­ril, hid­rok­lo­ro­tiyazit ve­ya sül­fo­na­mid tü­re­viilaç­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da, da­ha ön­ce ACE in­hi­bi­tör­le­ri­nebağ­lı an­ji­yo­nö­ro­tik ödem öy­kü­sü olan­lar­da ve anü­ri­si olan has­ta­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Komp­li­kas­yon­suz hi­per­tan­sif has­ta­lar­da aşı­rıhi­po­tan­si­yon na­di­ren gö­rü­lür. Ena­lap­ril de da­hil ol­mak üze­re ACEin­hi­bi­tör te­da­vi­si gö­ren has­ta­lar­da yüz, ekst­re­mi­te­ler, du­dak­lar,dil, glot­tis ve/ve­ya la­renks an­ji­yo­nö­ro­tik öde­mi bil­di­ril­miş­tir.La­renks öde­mi ile iliş­ki­li an­ji­yo­nö­ro­tik ödem öl­dü­rü­cü ola­bi­lir.Cid­di böb­rek has­ta­lı­ğı olan­lar­da tiyazit gru­bu di­üre­tik­ler dik­kat­libir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan­lar­dadik­kat­li olun­ma­lı­dır. ACE in­hi­bi­tör­le­ri özel­lik­le 2. ve 3. tri­mes­ter­de­kige­be­le­re ve­ril­di­ğin­de fe­tal ve ne­ona­tal mor­bi­di­te ve mor­ta­li­te­yene­den ola­bi­le­cek­le­rin­den ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ena­lap­ril,ena­lap­ri­lat ve tiyazit gru­bu di­üre­tik­ler an­ne sü­tü­ne ge­çe­bi­lir.Hid­rok­lo­ro­tiyazidin be­bek­ler­de cid­di re­ak­si­yon oluş­tu­ra­bil­me po­tan­si­ye­line­de­niy­le em­zir­me­nin ya da ilaç kul­la­nı­mı­nın ke­sil­me­si ko­nu­sun­dabir ka­rar ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Baş dön­me­si,baş ağ­rı­sı, yor­gun­luk ve ök­sü­rük görülebilir. Na­dir ola­rak or­tos­ta­tikhi­po­tan­si­yon, çar­pın­tı, ta­şi­kar­di, bu­lan­tı, kus­ma, dis­pep­si, ka­bız­lık,ağız ku­ru­lu­ğu, di­ya­re, ka­rın ağ­rı­sı, ka­ra­ci­ğer en­zim­le­ri ve se­rumbi­li­ru­bin dü­zey­le­rin­de ar­tış­lar, uy­ku­suz­luk, si­nir­li­lik, pa­res­te­zi,uy­ku ha­li, kan üre azo­tu ve kre­ati­nin dü­zey­le­rin­de ge­çi­ci yük­sel­me­ler,üri­ner sis­tem en­fek­si­yo­nu, ka­şın­tı, dö­kün­tü, gö­ğüs ağ­rı­sı, disp­ne,gut, sırt ağ­rı­sı, art­ral­ji, ter­le­me, im­po­tens, li­bi­do azal­ma­sı, tin­ni­tus,an­ji­yo­nö­ro­tik ödem, kas kramp­la­rı, he­mog­lo­bin ve he­ma­tok­rit dü­ze­yin­dedü­şüş­ler. görülebilir.

Etkileş.: Di­üre­tik te­da­vi­si gö­ren has­ta­lar­daena­lap­ril te­da­vi­si­ne baş­lan­dık­tan son­ra ba­zan kan ba­sın­cın­da aşı­rıdüş­me­ler iz­le­ne­bi­lir. Ena­lap­ril, po­tas­yum tu­tu­cu di­üre­tik ve po­tas­yumtuz­la­rı ile bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da hi­per­po­ta­se­mi olu­şa­bilir.ACE in­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­te lit­yum te­da­vi­si gö­ren has­ta­lar­dalit­yum tok­si­si­te­si olu­şa­bil­ir. Hidrkokloro­tiyazit; al­kol, bar­bi­tü­rat­larve nar­ko­tik anal­je­zik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da or­tos­ta­tikhi­po­tan­si­yon şid­det­le­ne­bi­lir. An­ti­di­ya­be­tik ilaç­lar­la (oralajan­lar ve in­sü­lin gi­bi) bir­lik­te alın­dı­ğın­da an­ti­di­ya­be­tik ila­cındo­zu­nun ayar­la­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Saf­ra asi­di bağ­la­yan re­çi­ne­lerin(ko­les­ti­ra­min ve ko­les­ti­pol) hidroklorotiyazit ile ay­nı an­da kul­la­nıl­ma­la­rıöne­ril­mez. Tiyazit gru­bu di­üre­tik­ler, lit­yum tok­si­si­te­si­ne ne­denola­bi­lir­ler. Kor­ti­kos­te­ro­id ve ACTH ile bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­daözel­lik­le hi­po­ka­le­mi gi­bi elekt­ro­lit bo­zuk­luk­la­rı olu­şa­bi­lir.Nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç kul­la­nan ba­zı has­ta­lar­datiyazit gru­bu di­üre­tik­le­rin an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si aza­la­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz nor­mal böb­rek fonk­si­yon­lu has­ta­lar­da1x1 tab­let ve böb­rek fonk­si­yo­nu bo­zuk olan has­ta­lar­da kre­ati­nin kli­ren­si30-80 mL/dak ise 1x½ tab­let­tir. Kre­ati­nin kli­ren­si 30 mL/dak’ın al­tın­daolan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Aç ya da tok kar­nı­na kul­la­nı­la­bi­lir.

KonverilPlus adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki