TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  20 Haziran 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

LH-RH Fer­ring En­jek­si­yon Çö­zel­ti­si     Er­Kim

Go­na­do­re­lin ase­tat

Ambalaj: 0.1 mg/1 mLx1 ampul.

End.:Tek dozuy­gu­la­nı­mı: Pe­ri­fer­den kay­nak­la­nan go­naddis­fonk­si­yon­la­rı ve sant­ral si­nir sis­te­mi­nin ne­den ol­du­ğu dis­fonk­si­yon­la­rı(hi­po­ta­la­mik ve­ya hi­po­fi­zer ye­ter­siz­lik) bir­bi­rin­den ayır­makiçin kul­la­nı­lır. Uy­gu­la­ma­nıntek­rar­lan­ma­sı: Hi­po­fiz ve hi­po­ta­la­mus­tankay­nak­la­nan dis­fonk­si­yon­la­rı bir­bi­rin­den ayır­mak için (en­do­jen go­na­do­re­linye­ter­siz­li­ği­ne ve­ya yok­lu­ğu­na bağ­lı, sı­ra­sıy­la pri­mer ve­ya se­kon­der“hi­po­ta­la­mik” ame­no­re ve hi­po­go­na­dot­ro­pik hi­po­go­na­dism). Tü­mör­le­rin teş­hi­si: Tü­mör­lerile hi­po­ta­la­mus ve hi­po­fiz be­zi fonk­si­yo­nu­nun bo­zul­ma­sı, bu tiplo­kal tü­mör­le­rin te­da­vi­si sı­ra­sın­da göz­lem­de bu­lun­mak.

Kontr.E.: Ge­be­lik­te şid­det­le­ne­bi­le­cek bir ol­gu­su olan ka­dın­lar­da(örn. hi­po­fi­zer pro­lak­ti­no­ma), go­na­do­re­li­ne aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da, hi­po­ta­le­mik ne­de­ne bağ­lı ol­ma­yan over kist­le­ri ve­yaano­vü­las­yon­da, hor­mo­na bağ­lı tü­mör­ler gi­bi üre­me hor­mon­la­rı (est­ro­jenve pro­jes­tin­ler) ile kö­tü­le­şe­bi­le­cek her­han­gi bir ol­gu­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer ve böb­rek fon­ksi­yon bo­zuk­lu­ğu olan­lar­dago­na­do­re­li­nin et­ki­si da­ha uzun sü­re­li ve da­ha faz­la ola­bi­lir. Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Te­da­vi sa­de­ce uz­man he­kim­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­la­bi­lir.

Yan E.: Go­na­do­re­lin ile teş­hi­se yö­ne­likve­ya te­da­vi amaç­lı uy­gu­la­ma sı­ra­sın­da hiç­bir önem­li yan et­ki gö­rül­me­miş­tir.Go­na­do­re­lin ile sa­de­ce pul­sa­til te­da­vi sı­ra­sın­da çok en­der ola­rakana­fi­lak­tik şok gö­rül­müş­tür.

Doz Önerisi: Teş­his için, İV yol­dan tek doz ola­rak 25 mg ve­ya 100 mg uy­gu­la­nır. Bir­kaç sa­at son­rasti­mü­las­yon tek­rar­la­na­bi­lir ve­ya bir pul­sa­til en­füz­yon ya­pı­la­bi­lir.LH-RH kı­sasü­re­li test: Eriş­kin­ler­de100 mg go­na­do­re­lin IV bo­lus en­jek­si­yo­nu(1 am­pul LH-RH Fer­ring), ço­cuk­lar­da vü­cut yü­zey ala­nı­nın her m2’siiçin 60 mg go­na­do­re­lin IV bo­lus en­jek­si­yo­nu.En az ¼ LH-RH Fer­ring am­pu­le kar­şı­lık ge­len 25 mg go­na­do­re­lin ve­ril­me­li­dir. LH-RH uzun sü­re­li test: Eğer kı­sa test­ten alı­nan ya­nıtnet de­ğil­se ve­ya hi­po­fiz be­zi­nin in­vo­lüs­yo­nu uzun sü­re de­vam edi­yor­sago­na­dot­ro­pin sal­gı­lan­ma­sı­nı uyar­mak üze­re uy­gu­la­ma­nın tek­ra­rıge­re­ke­bi­lir (bir­kaç gün, bir­kaç sa­at aray­la hi­po­fiz be­zi­nin sti­mü­las­yo­nuge­re­ke­bi­lir). LH-RH tes­ti için ta­li­mat: Ba­zal LH ve FSH de­ğer­le­ri ta­yi­niiçin 2 mL kan alın­ma­sı; da­ha son­ra IV 25-100 mg LH-RH bo­lus en­jek­si­yo­nu;30 da­ki­ka son­ra ay­rı­ca ge­re­kir­se 60, 90, 120 da­ki­ka son­ra 2 mL kanda­ha alı­nır. Rad­yo-İm­mün-As­say ile se­rum­da LH ve FSH be­lir­le­nir.

LHRHFerring adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki