TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

La­roxyl En­te­rik Dra­jeRoc­he

Amit­ript­ili­n HCI

Ambalaj: 10 mgx30 dra­je :: 25 mgx40 dra­je.

Eşdeğeri:TriptilinFilm Tablet: 10 mgx30tablet, 25 mgx40 tablet (İ.E.Ulagay).

End.:Ank­si­ye­teve aji­tas­yon­la bir­lik­te sey­re­den, re­ak­tif en­do­jen ve­ya in­vo­lus­yo­neldep­res­yon­lar, ma­nik-dep­re­sif psi­koz­la­rın dep­re­sif dö­nem­le­ri de da­hilol­mak üze­re dep­res­yon te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Di­ben­za­ze­pinilaç­la­rı­na kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar. Ya­kın za­manön­ce ge­çi­ril­miş mi­yo­kard en­fark­tü­sü, her dü­zey­de­ki kalp blok­la­rı,kar­di­yak arit­mi­ler. Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san kul­la­nı­mıy­la du­ru­mu­nunağır­la­şa­bi­le­ce­ği ma­nik has­ta­lar. Dar açı­lı glo­kom ol­gu­la­rın­da ve­yapros­tat hi­pert­ro­fi­si­ni dü­şün­dü­re­cek semp­tom­la­rı olan has­ta­lar­.MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­te ve­ril­me­me­li­dir. MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lete­da­vi gö­ren has­ta­lar­da, MAO in­hi­bi­tör­le­ri­nin ke­sil­me­sin­den son­raamit­rip­ti­lin te­da­vi­si­nin baş­lan­ma­sı­na ka­dar iki haf­ta­lık bir arabı­ra­kıl­ma­lı­dır. Amit­rip­ti­li­nin baş­lan­gıç do­zu dü­şük ol­ma­lı veaşa­ma­lı ola­rak ar­tı­rıl­ma­lı­dır. Amit­rip­ti­li­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıol­du­ğu bilinenlerde kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Genç, yaş­lı ve­ya hal­siz has­ta­lar­dave kro­nik böb­rek ve­ya ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı bu­lu­nan­lar­da doz­la­rınde­ğiş­ti­ril­me­si ge­re­ke­bi­lir. Ge­be­lik­te özel­lik­le de ilk tri­mes­ter­dekul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin son tri­mes­te­rin­de ve­ri­lentri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar yok­sun­luk semp­tom­la­rı, fe­tus­ta so­lu­numdep­res­yo­nu ve aji­tas­yon gi­bi yan et­ki­le­re ne­den olur­lar. Amit­rip­ti­linan­ne sü­tü­ne ge­çe­bi­lir. Bu ne­den­le, em­zir­me sı­ra­sın­da kul­la­nı­mın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır. Doz, uy­gu­la­ma ve ki­şi­sel du­yar­lık gi­bi et­ken­le­reçe­şi­tli de­re­ce­ler­de ba­ğım­lı ola­rak, has­ta­nın ara­ba ve ma­ki­ne kul­lan­magi­bi be­ce­ri ge­rek­ti­ren iş­ler­de­ki per­for­man­sı­nı de­ğiş­ti­re­bi­le­ce­ğihas­ta­la­ra söy­len­me­li­dir. Has­ta­la­ra ay­rı­ca, al­ko­lün her­han­gi birbo­zuk­lu­ğu ar­tı­ra­bi­le­ce­ği ve bu ne­den­le te­da­vi sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­sıge­rek­ti­ği de söy­len­me­li­dir.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki­ler uyu­şuk­luk, ağız ku­ru­lu­ğu, baş dön­me­si, ka­bız­lık, ako­mo­das­yonbo­zuk­luk­la­rı, ta­şi­kar­di, int­ra­okü­ler ba­sınç art­ma­sı ve id­rar tu­tuk­lu­ğugi­bi an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­ler­dir.

Etkileş.:Amit­rip­ti­lin,an­ti­ko­li­ner­jik ya da sem­pa­to­mi­me­tik ilaç­lar­la (lo­kal anes­te­zik­ler­lekom­bi­ne edi­len epi­nef­rin de da­hil) bir­lik­te an­cak he­kim kont­ro­lün­dekul­la­nı­la­bi­lir. An­ti­dep­re­san­lar­la, an­ti­ko­li­ner­jik ilaç­lar­labir­lik­te kul­la­nan has­ta­lar­da, pa­ra­li­tik ile­us ge­li­şe­bil­mek­te­dir.Si­me­ti­din, tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­la­rın ka­ra­ci­ğer­de­ki me­ta­bo­liz­ma­sı­nıazalt­mak­ta ve eli­mi­nas­yo­nu ge­cik­ti­re­rek, bu ilaç­la­rın ka­rar­lıplaz­ma kon­sant­ras­yon dü­ze­yi­ni yük­selt­mek­te­dir. Amit­rip­ti­lin­lebir­lik­te yük­sek doz etk­lor­vi­nol kul­la­nı­lan has­ta­lar ya­kın­dan iz­len­me­li­dir.Amit­rip­ti­lin gu­ane­ti­din, deb­ri­zo­kin, be­ta­ni­din ve klo­ni­din gi­bian­ti­hi­per­tan­sif­le­rin et­ki­si­ni blo­ke ede­bi­lir. Flu­ok­se­tin ve flu­vok­sa­mingi­bi se­ro­to­nin ge­ri emi­lim in­hi­bi­tör­le­riy­le be­ra­ber kul­la­nı­mı,amit­rip­ti­li­nin plaz­ma kon­sant­ras­yo­nu­nu ar­tı­ra­bi­lir. Bu ne­den­le,doz ayar­la­ma­sı ge­re­ke­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu gün­de3x10-25 mg’dir. İs­te­ni­len te­ra­pö­tik ya­nıt alı­na­na ka­dar doz ka­de­me­liola­rak ar­tı­rı­la­bi­lir. Sü­rek do­zu ge­nel­lik­le gün­de 50 ile 100 mg sı­nır­la­rıara­sın­da, tek doz ha­lin­de ak­şam­la­rı ya da yat­ma­dan he­men ön­ce ve­ri­le­bi­lir.Na­dir ola­rak gün­lük do­zun 150 mg’yi aş­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Bu­nun­la bir­lik­tehos­pi­ta­li­ze has­ta­lar­da do­zun 300 mg’ye ka­dar çı­kar­tıl­ma­sı ba­zange­re­ke­bi­lir. Yaş­lı has­ta­lar­da her za­man da­ha dü­şük doz­lar­labaş­lan­ma­lı­dır.

Laroxyl adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki