TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  20 Haziran 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Les­col Kap­sülNo­var­tis Phar­ma

Flu­vas­ta­tin 

Ambalaj: 40 mgx28 kapsül.

End.:Pri­merhi­per­ko­les­te­ro­le­mi­li ve mikst dis­li­pi­de­mi­li (Fred­rick­son Tip IIave IIb) has­ta­lar­da, yük­sel­miş olan to­tal ko­les­te­rol, LDL-ko­les­te­rol,apo-B ve TG dü­zey­le­ri­nin dü­şü­rül­me­sin­de di­ye­te des­tek ola­rak en­di­ke­dir.Flu­vas­ta­tin ay­rı­ca, ko­ro­ner kalp has­ta­lı­ğı ve ha­fif form­la­rı da da­hilpri­mer hi­per­ko­les­te­ro­le­mi­li has­ta­lar­da, ko­ro­ner ate­rosk­le­ro­zuniler­le­me­si­ni ya­vaş­lat­ma­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Flu­vas­ta­ti­nekar­şı bi­li­nen a­şı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir. Ak­tifka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı bu­lu­nan­lar­da ve­ya se­rum tran­sa­mi­naz­la­rıaçık­la­na­ma­yan i­nat­çı yük­sel­me­ler gös­te­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Ge­be­lik­te ve em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­maz. Ço­cuk do­ğur­ma po­tan­si­ye­lio­lan ka­dın­lar­da uy­gun kont­ra­sep­tif ön­lem­ler a­lın­ma­dık­ça kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Çok en­der du­rum­lar­da i­la­ca bağ­la­na­bi­le­cek he­pa­titgöz­len­miş ve te­da­vi­nin ke­sil­me­siy­le dü­zel­me gö­rül­müş­tür. Ka­ra­ci­ğerhas­ta­lı­ğı ge­çir­miş ve­ya faz­la al­kol kul­la­nan has­ta­la­ra flu­vas­ta­tinve­ril­di­ği za­man dik­kat­li o­lun­ma­lı­dır. Mi­yo­zit ve rab­do­mi­yo­lizda­hil ol­mak üze­re mi­yo­pa­ti ra­por e­dil­miş­tir.

Yan E.: Dis­pep­si, mi­de bu­lan­tı­sı uy­ku­suz­luk, mi­de bu­lan­tı­sı,ka­rın ağ­rı­sı ve baş ağ­rı­sı­ görülebilir. Kı­za­rık­lık ve ür­ti­ker şek­lin­dehi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yon­la­rı ve na­di­ren ol­mak­la bir­lik­tetrom­bo­si­to­pe­ni, an­ji­yo­yö­dem, yüz öde­mi, vas­kü­lit ve lu­pus eri­te­ma­to­zusben­ze­ri re­ak­si­yon­la­rı gi­bi di­ğer cilt re­ak­si­yon­la­rı da bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Ko­les­ti­ra­minden en az 4 sa­at son­raflu­vas­ta­tin alın­ma­lı­dır. Ön­ce­den ri­fam­pi­sin­le te­da­vi e­dil­mişhas­ta­la­ra flu­vas­ta­tin ve­ril­di­ğin­de, flu­vas­ta­ti­nin bi­yo­ya­rar­la­nı­mı%50 o­ra­nın­da a­za­lır.

Doz Önerisi:Les­col’e baş­la­ma­dan ön­ce has­ta stan­dart ko­les­te­rol dü­şü­rü­cüdi­ye­te a­lın­ma­lı­dır. Di­yet, te­da­vi bo­yun­ca sür­dü­rül­me­li­dir. Öne­ri­lendoz gün­de bir kez ak­şam ya da yat­ma­dan ön­ce alı­nan 40 mg’dir. Ko­les­te­roldü­zey­le­ri­nin çok yük­sek ol­ma­sı ha­lin­de doz gün­de iki kez 40 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir.Les­col ye­mek­ler­le bir­lik­te ve­ya ye­mek­ler­denson­ra alın­ma­lı ve az mik­tar­da su ile bü­tün ola­rak yu­tul­ma­lı­dır.

Lescol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki