TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Le­u­co­max Fla­konSche­ring-Plo­ugh

Molg­ra­mos­tim

Ambalaj: 150 mgx1 fla­kon ve 1 mL’lik çö­zü­cü am­pul:: 300 mgx1 fla­konve 1 mL’lik çö­zü­cü am­pul :: 400 mgx1 fla­kon ve 1 mL’lik çö­zü­cü ampul.

End.:Si­to­tok­sikke­mo­te­ra­pi ne­de­niy­le ge­li­şen nöt­ro­pe­ni­yi gi­de­re­rek, en­fek­si­yonris­ki­nin azal­tıl­ma­sı ve böy­le­lik­le ke­mo­te­ra­pi uy­gu­la­ma­la­rı­nada­ha iyi uyu­mun sağ­lan­ma­sı; mi­ye­lo­disp­las­tik send­rom­lar ve ap­las­tikane­mi gi­bi di­ğer ke­mik ili­ği yet­mez­li­ği du­rum­la­rın­da lö­ko­pe­ni ne­de­niy­lege­li­şen en­fek­si­yon ris­ki­nin azal­tıl­ma­sı; oto­log ve sin­ge­ne­ik ke­mikili­ği transp­lan­tas­yon­la­rın­da ke­mik ili­ği iyi­leş­me­si­nin hız­lan­dı­rıl­ma­sı;HIV en­fek­si­yo­nu da­hil ol­mak üze­re en­fek­si­yon ba­ğın­tı­lı lö­ko­pe­nihas­ta­la­rı­nın mi­ye­lo­ider iyi­leş­me­si­nin hız­lan­dı­rıl­ma­sı; AIDS ne­de­niy­lege­li­şen si­to­me­ga­lo­vi­rüs re­ni­tit­le­ri­nin te­da­vi­sin­de kul­la­nı­langan­sik­lo­vi­re (DHPG) bağ­lı ge­li­şen nöt­ro­pe­ni­nin te­da­vi­sin­de ad­ju­vante­da­vi ola­rak ve ön­gö­rü­len gan­sik­lo­vir do­za­jı­na ula­şı­la­bil­me­si­ninsağ­lan­ma­sında endikedir.

Kontr.E.:Du­yar­lıköy­kü­sü olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Mi­ye­lo­id ma­lig­ni­te­si olan has­ta­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Molg­ra­mos­tim, on­ko­lo­jik ve he­ma­to­lo­jikbo­zuk­luk­la­rı ve­ya en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı­nın te­da­vi­sin­de de­ne­yim­libir dok­to­run de­ne­ti­min­de kul­la­nıl­ma­lı­dır. İlk doz ya­kın me­di­kalgö­ze­tim al­tın­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. Mol­g­ra­mos­tim alan has­ta­lar­daana­fi­lak­si, an­ji­yo­ödem ve­ya bron­konst­rük­si­yon gi­bi akut, cid­di, ya­şa­mıteh­dit eden aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı gö­rül­müş­tür. Ge­be­lik­leil­gi­li kli­nik bil­gi ol­ma­dı­ğın­dan, has­ta­ya olan te­ra­pö­tik ya­rar­ı,fe­tü­se po­tan­si­yel ris­kin­den ağır bas­ma­lı­dır. İn­san­dan süt­le atı­lı­mıko­nu­sun­da bir bil­gi yok­tur. Em­zi­ren ka­dın­la­rın em­zir­me­si öne­ril­me­mek­te­dir.

Yan E.: En­der ola­rak cid­di ve­ya ha­ya­tıteh­dit edi­ci yan et­ki­ler gö­rü­lür. Bü­tün en­di­kas­yon­lar­da gö­rü­lenen sık is­ten­me­yen yan et­ki­ler ateş, bu­lan­tı, disp­ne, di­ya­re, dö­kün­tü,tit­re­me, kus­ma, hal­siz­lik, iş­tah­sız­lık, kas-is­ke­let ağ­rı­sı ve as­te­ni­dir.

Etkileş.:Se­rum al­bu­mi­ni­nesı­kı bağ­la­nan ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da doz ayar­la­ma­sıyap­mak ge­re­ke­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz en­di­kas­yo­na gö­re sap­tan­ma­lı­dır. Or­ta­la­madoz 3-10 mg/kg’dir. Mak­si­mum gün­lük doz 10 mg/kg’yi geç­me­me­li­dir. Kan­ser ke­mo­te­ra­pi­si­nde gün­de 5-10 mg/­kg SC ola­rak uy­gu­la­nır. Te­da­vi,son ke­mo­te­ra­pi do­zun­dan 24 sa­at son­ra baş­la­mak üze­re, 7-10 gün sü­rey­le­de­vam et­me­li­dir. Te­da­vi­ye 5 mg/kg’lik doz­la baş­la­na­bi­lir. Ap­las­tik ane­mi/mi­ye­lo­disp­las­tiksend­rom­lar­da gün­de 3 mg/kg SC ola­rak uy­gu­la­nır. Lö­ko­sit­ler üze­rin­de­kiilk te­ra­pö­tik ya­nı­tı göz­lem­le­mek için ge­nel­lik­le 2-4 gün­lük bir sü­rege­rek­li­dir. Ke­mik ili­ği trans­plan­tas­yo­nun­da 4-6 sa­at­lik en­füz­yon­lar ha­lin­degün­de 10 mg/kg he­sa­bıy­la IV en­füz­yon­la ve­ri­lir.Transp­lan­tas­yon­dan bir gün son­ra baş­la­nır ve mut­lak nöt­ro­fil sa­yı­sı1000/mm3 ola­na dek de­vam edi­lir.Mak­si­mum uy­gu­la­ma sü­re­si 30 gün­dür. En­fek­si­yon ba­ğın­tı­lı lö­ko­pe­ni(HIV en­fek­si­yo­nu da­hil): Gün­de 1-5 mg/kg SC ola­rak uy­gu­la­nır. Zi­do­vu­din ve­ya zi­do­vu­dinve in­ter­fe­ron-a kom­bi­nas­yo­nuy­late­da­vi olan AIDS’li has­ta­lar­da gün­de 1-3 mg/kg SC ola­rak öne­ri­lir.

Leucomax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki